TURECKO - celé bakalárske štúdium - štipendium Vlády Tureckej republikyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Turecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
ročný prípravný jazykový kurz tureckého jazyka + celé štúdium (4-6 rokov, v závislosti od programu)
Zdroj financovania
Vláda Tureckej republiky
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • umiestnenie na univerzitu
 • mesačné štipendium (800 TL)
 • školné poplatky
 • zdravotné poistenie
 • poplatky za ubytovanie
 • jazykový kurz tureckého jazyka pred začiatkom štúdia na univerzite v Turecku
 • letenku (nástup na štúdium a po ukončení štúdia)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
20. február
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na webovej stránke https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované dokumenty je potrebné, po registrácii, nahrať do on-line systému na podávanie žiadostí https://tbbs.turkiyeburslari.gov.tr/:

 • kompletne vyplnená žiadosť o štipendium (nachádza sa na www.turkiyeburslari.gov.tr)
 • kópia potvrdenia o ukončení stredoškolského štúdia alebo potvrdenie, že uchádzač/-ka študuje v poslednom ročníku stredoškolského štúdia
 • kópia pasu
 • 1x fotografia (3 x 3,5 cm)

Viac informácií na www.turkiyeburslari.gov.tr
Ďalšie dôležité informácie
Celé bakalárske štúdium:

 • Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program)  všetky študijné odbory

Viac informácií nájdete na www.turkiyeburslari.gov.tr


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Administrátor programu: www.turkiyeburslari.gov.tr
Priebeh výberu
Žiadosti o štipendium musia byť podané on-line (www.turkiyeburslari.gov.tr) a následne budú ohodnotené výberovou komisiou. Súčasťou výberového procesu sú aj osobné pohovory. Tie vykonajú predstavitelia tureckej strany a uskutočnia sa s vybranými kandidátmi na Slovensku v priebehu júna/júla.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.