SAIA, n.o.

SLOVENSKO - program IT TALENT ponúka štipendijnú, odbornú podporu a získanie pracovnej skúsenosti pre IT študentov 3. ročníka príbuzných odborov z východného SlovenskaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Slovensko
Študijný/vedný odbor
Informačné a komunikačné technológie
Typ podpory
štipendium, iné
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
Zdroj financovania
Karpatská nadácia v spolupráci s NESS KDC, s. r. o.
Kvóta
3 štipendiá
Poskytovaná podpora
Karpatská nadácia ponúkne trom študentom - tretiakom:

· Finančnú podporu – 1.000 EUR vo forme štipendia na akademický rok 2011/2012
· Poradenskú podporu – poradenstvo a pomoc v súvislosti s využívaním štipendia

Firma NESS KDC, s. r. o ponúkne trom študentom - tretiakom:

· Technickú podporu – vo forme zapožičania osobného notebooku na akademický rok
2011/2012 a úhradu nákladov za pripojenie na internet na celý akademický rok 2011/2012

· Odbornú podporu – vo forme poradenstva a konzultácií pri písaní bakalárskej práce
(v prípade, že o to študent prejaví záujem).

· Príležitosť pre získanie pracovnej skúsenosti – vo forme pracovnej príležitosti vo firemnom
tíme na čiastočný/plný úväzok (podľa možností študenta) počas nasledujúceho roka štúdia
v prípade splnenia podmienok programu v prvom roku podpory.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
7. októbra (predpokladaná)
Podávanie žiadosti

Uzávierka:
Všetky potrebné doklady sú uchádzači o štipendium povinní doručiť výhradne poštou do termínu
uzávierky podávania prihlášok a nominácií a to do 7. 10.  (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na
adresu:

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

Obálka musí byť riadne zalepená a označená textom: IT TALENT
V prípade otázok alebo nejasností sme žiadateľom k dispozícii na konzultáciu na tomto kontakte:
· PhDr. Rastislav Král, programový manažér
e-mail: rastislav.kral@karpatskanadacia.sk , tel. č. : 055 / 622 11 52 .
Upozornenie!
Karpatská nadácia poskytuje konzultácie k programu najneskôr do 4. 10.
Nadácia si vyhradzuje právo podporiť nižší počet študentov v prípade, že o tom rozhodne Hodnotiaca
komisia na základe kvality doučených žiadostí.
Nadácia nevracia uchádzačom o štipendium zaslané podklady.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Aké dokumenty je potrebné predložiť?

1. Dva nominačné listy, každý v rozsahu maximálne 600 slov. List spracuje nominátor –
dospelá osoba, ktorá uchádzača o štipendium pozná a ktorá nie je jeho rodinným
príslušníkom. Každý uchádzač o štipendium musí byť nominovaný dvomi rôznymi
nominátormi.
Nominátorom na štipendium môže byť napr. vysokoškolský pedagóg, zástupca študentskej
organizácie, mimovládnej neziskovej organizácie alebo miestnej samosprávy, ktorý dostatočne
dobre pozná uchádzača o štipendium a dokáže spracovať nominačný list poskytujúci všetky
nasledovné informácie:
· Opis svojho vzťahu k uchádzačovi o štipendium (Odkiaľ sa poznáte? Ako dlho sa
poznáte? Ako dobre sa poznáte?)
· Vysvetlenie, prečo je nominátor presvedčený, že práve tento uchádzač by mal získať
podporu (Ako spĺňa uchádzač kritériá programu? Akým spôsobom môže tento
uchádzač o štipendium prispieť k naplneniu cieľov programu?)
Každý nominačný list musí byť podpísaný nominátorom.

2. Motivačný list v rozsahu maximálne 1000 slov spracuje uchádzač o podporu. List by mal
poskytnúť odpovede na všetky nasledujúce otázky:
· Kto si a odkiaľ pochádzaš?
· Prečo by mala byť príležitosť udelená práve tebe?
· Aká je tvoja vízia osobného a profesionálneho rastu?
· Akej konkrétnej odbornej téme (projektu) sa chceš v treťom roku svojho štúdia
venovať a čo konkrétne chceš v rámci projektu riešiť?
· Aký je tvoj plán na použitie finančnej podpory?
· Odkiaľ si sa dozvedel o tomto programe?

3. Plán odbornej činnosti (projekt) v rozsahu maximálne 1000 slov ako stručný a jasný popis
odbornej témy, ktorej sa bude počas akademického roka 2011/2012 uchádzač venovať či už
v rámci témy svojej bakalárskej práce alebo v rámci svojho voľného času. Plán môže byť aj
popisom odbornej dobrovoľníckej činnosti vykonávanej v prospech komunity alebo
neziskovej organizácie (činnosť nesmie byť vykonávaná za odplatu).

4. Životopis v rozsahu do 2 strán musí byť štruktúrovaný a obsahovať všetky kontaktné údaje
vrátane kontaktnej e-mailovej adresy.
Prílohu životopisu tvorí vhodná aktuálna fotografia uchádzača o štipendium. Konkrétny
formát fotografie nie je predpísaný.

5. Doklad o študijných výsledkoch je potrebné predložiť vo forme fotokópie relevantného
dokumentu, ktorým je spravidla výpis hodnotenia za uplynulý akademický rok (napr. výpis
z informačného systému vysokej školy podpísaný žiadateľom o štipendium). Doklady nie je
potrebné notársky overovať.

6. Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre Karpatskú nadáciu a NESS
KDC, s. r. o. poskytnutý na osobitnom tlačive. Uchádzač v dokumente súhlasí aj so
zverejňovaním výsledkov štipendijného programu v médiách, ktoré môže obsahovať jeho
meno a priezvisko, príbeh a fotografiu. Tlačivo je dostupné na web stránke
http://karpatskanadacia.sk/

Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku. V prípade, že sú dokumenty
k dispozícii v inom ako slovenskom jazyku, je nutné doložiť overený preklad do slovenského jazyka.
Všetky dokumenty preloží žiadateľ v 4 kópiách (t.j. 4 x motivačný list, 4x plán odbornej činnosti, 4x
životopis, 4x doklad o študijných výsledkoch, 4x2 nominačné listy, 4x súhlas so spracovaním
osobných údajov).


Ďalšie dôležité informácie


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Administrátorom programu je Karpatská nadácia, kde získate aj celé znenie ponuky:

Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice

http://karpatskanadacia.sk/
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.