SAIA, n.o.

BELGICKO (Francúzske spoločenstvo) - štipendiá excelentnosti WBI pre doktorandov, post-doktorandov a mladých výskumných pracovníkovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Belgicko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)
Strojárstvo
Environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy)
Environmentálna biotechnológia
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, výskumný pracovník, iné
Trvanie
1 akademický rok s možnosťou predĺženia; 1-3 mesiace
Zdroj financovania
Francúzske spoločenstvo Belgicka
Kvóta
Poskytovaná podpora
Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka štipendiá v rámci štipendijného programu excelentnosti IN.WBI, určené pre zahraničných uchádzačov - držiteľov diplomu vyššieho vzdelávania  2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia alebo rovnocenného vzdelávania, so záujmom realizovať doktorandskú alebo post-doktorandskú špecializáciu alebo výskumný pobyt na jednej z univerzít regiónu Wallonie-Bruxelles, ktoré sú uznané alebo podporované Francúzskym spoločenstvom Belgicka (zoznam univerzít TU).

S cieľom podporovať rôzne konkurenčné odvetvia v zmysle plánu Marshall 2.vert, ktorý bol spustený Valónskom, uprednostňované sú najmä nasledujúce odbory:
 • doprava a logistika
 • strojárstvo
 • vedy o živej prírode
 • agro-potravinársky priemysel
 • aeronautika - kozmonautika
 • technológie týkajúce sa životného prostredia
 • prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné)

Typy štipendijných pobytov:
 • dlhodobý štipendijný pobyt doktorandov ponúka WBI v trvaní minimálne 1 rok s možnosťou predĺženia najviac 3krát
 • dlhodobý štipendijný pobyt post-doktorandov ponúka WBI štipendium v trvaní minimálne 1 rok s možnosťou predĺženia najviac 1krát
 • krátkodobý výskumný pobyt doktorandov a post-doktorandov ponúka WBI v trvaní 1 - 3 mesiace.

Poskytovaná podpora - dlhodobý štipendijný pobyt doktorandov a post-doktorandov:
 • mesačné štipendium vo výške 1200€, pokrývajúce výdavky na živobytie, ubytovanie, náučné práce, výdavky na vnútroštátny presun do miesta pobytu a výdavky spojené s vypracovaním záverečnej práce;
 • jedna spiatočná letenka
 • zápisné do maximálnej výšky 837€ alebo administratívne poplatky vo výške 500€
 • poistenie na účely návratu do domovskej krajiny

Poskytovaná podpora - krátkodobý výskumný pobyt doktorandov a post-doktorandov:
 • mesačné štipendium vo výške 1300€, pokrývajúce výdavky na živobytie, ubytovanie, náučné práce, výdavky na vnútroštátny presun do miesta pobytu a výdavky spojené s vypracovaním záverečnej práce;
 • jedna spiatočná letenka


Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. marec (dlhodobé stáže), 1. február, 1. máj, 1. október (krátkodobé stáže)
Podávanie žiadosti
Súbor formulára žiadosti a podkladových materiálov posielajú uchádzači priamo na adresu WBI, jedným zo spôsobov:
 • buď poštou: 

EIWB - Service des Bourses d´excellence

A l´attention de Eric VANDELOOK

2, place Sainctelette

1080 Bruxelles

 • alebo e-mailom:

e.vandelook@wbi.beDátum uzávierky pre podávanie žiadostí sa líši podľa typu štipendijného pobytu:

Dlhodobé štipendijné pobyty doktorandov a post-doktorandov: 
 • marec predchádzajúci akademický rok, v ktorom uchádzač plánuje pobyt realizovať
Krátkodobé výskumné pobyty doktorandov a post-doktorandov:
 • 1. október na obdobie február - máj prebiehajúceho akademického roka
 • 1. február na obdobie jún - september prebiehajúceho akademického roka
 • 1. máj na obdobie október - január nasledujúceho akademického roka
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Súbor podkladových materiálov musí obsahovať požadované dokumenty:
 1. Formulár žiadosti o štipendium (na stiahnutie v časti Prílohy alebo TU)
 2. Kópia pozývacieho listu a/alebo súhlasný list prijímajúcej univerzity, s odôvodením a súvisiaci s Vaším prijatím, vystavený laboratóriom alebo oddelením jednej z univerzít Wallonie-Bruxelles (týka sa post-doktorandských pobytov) alebo akceptačný/prijímajúci list vystavený jednou z univerzít Wallonie-Bruxelles a oprávňujúci Vás zapísať sa na doktorandské štúdium (týka sa doktorandských pobytov)**
 3. Vyhlásenie o doplňujúcich finančných prostriedkoch*
 4. Životopis vo formáte EUROPASS (na stiahnutie TU)*
 5. Potvrdenie o znalosti cudzích jazykov podľa Európskeho referenčného rámca znalosti jazykov CECR*
 6. Kópia diplomu z ukončeného stupňa VŠ vzdelávania
 7. Výpis známok z posledných troch rokov vysokoškolského štúdia
 8. Publikačná činnosť (bibliografické odkazy)
 9. Ostatné prílohy
 10. Min. 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie. Tieto listy môžu byť zaslané priamo na adresu WBI buď e-mailom, alebo poštou.*

** DÔLEŽITÉ
Ak Vám ešte univerzita nemohla vydať akceptačný list, súbor podkladových materiálov musí byť aj tak doručený do 1.marca (dlhodobé štipendijné pobyty), spolu s pozývacím listom od osoby, ktorá iniciuje a predpokladá doktorandský pobyt uchádzača. Uchádzač bude musieť dodatočne čo najskôr poslať na adresu WBI aj súhlas s pobytom/akceptačný list.

* formuláre týchto dokumentov tvoria prílohy v dokumente Formulár žiadosti
Ďalšie dôležité informácie
Ďalšie dôležité informácie nájdu záujemcovia v texte výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá excelentnosti WBI: https://www.wbi.be/fr/inwbi

Bližšie informácie poskytne administrátor programu Eric VANDELOOK.

Administrátor programu
Priebeh výberu
Výber uchádzačov realizuje WBI v spolupráci s partnermi z vedeckej, akademickej a inštitucionálnej oblasti, so záujmom o daný program. Zloženie komisie nájdu uchádzači v texte výzvy na podávanie žiadostí o štipendium.

Rozhodnutie o pridelenom štipendiu je uchádzačom zaslané v zásade najneskôr do 15.júla v prípade dlhodobých štipendijných pobytov doktorandov a post-doktorandov.

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Informácie a formulár žiadosti_anglická verziaInformation and application from_english.docStiahnuť
Informácie a formulár žiadosti_francúzska verzia verziaInformation et candidature_francais.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.