BELGICKO (Francúzske spoločenstvo) - štipendiá excelentnosti WBI pre doktorandov, post-doktorandov a mladých výskumných pracovníkovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Belgicko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)
Strojárstvo
Environmentálne inžinierstvo (baníctvo, hutníctvo, vodohospodárske vedy)
Environmentálna biotechnológia
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, výskumný pracovník, iné
Trvanie
1 akademický rok s možnosťou predĺženia; 1-3 mesiace
Zdroj financovania
Francúzske spoločenstvo Belgicka
Kvóta
Poskytovaná podpora
Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka štipendiá v rámci štipendijného programu excelentnosti IN.WBI, určené pre zahraničných uchádzačov - držiteľov diplomu vyššieho vzdelávania  2. alebo 3. stupňa vysokoškolského štúdia alebo rovnocenného vzdelávania, so záujmom realizovať doktorandskú alebo post-doktorandskú špecializáciu alebo výskumný pobyt na jednej z univerzít regiónu Wallonie-Bruxelles, ktoré sú uznané alebo podporované Francúzskym spoločenstvom Belgicka (zoznam univerzít TU).

S cieľom podporovať rôzne konkurenčné odvetvia v zmysle plánu Marshall 2.vert, ktorý bol spustený Valónskom, uprednostňované sú najmä nasledujúce odbory:
 • doprava a logistika
 • strojárstvo
 • vedy o živej prírode
 • agro-potravinársky priemysel
 • aeronautika - kozmonautika
 • technológie týkajúce sa životného prostredia
 • prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné)

Typy štipendijných pobytov:
 • dlhodobý štipendijný pobyt doktorandov ponúka WBI v trvaní minimálne 1 rok s možnosťou predĺženia najviac 3krát
 • dlhodobý štipendijný pobyt post-doktorandov ponúka WBI štipendium v trvaní minimálne 1 rok s možnosťou predĺženia najviac 1krát
 • krátkodobý výskumný pobyt doktorandov a post-doktorandov ponúka WBI v trvaní 1 - 3 mesiace.

Poskytovaná podpora - dlhodobý štipendijný pobyt doktorandov a post-doktorandov:
 • mesačné štipendium vo výške 1200€, pokrývajúce výdavky na živobytie, ubytovanie, náučné práce, výdavky na vnútroštátny presun do miesta pobytu a výdavky spojené s vypracovaním záverečnej práce;
 • jedna spiatočná letenka
 • zápisné do maximálnej výšky 837€ alebo administratívne poplatky vo výške 500€
 • poistenie na účely návratu do domovskej krajiny

Poskytovaná podpora - krátkodobý výskumný pobyt doktorandov a post-doktorandov:
 • mesačné štipendium vo výške 1300€, pokrývajúce výdavky na živobytie, ubytovanie, náučné práce, výdavky na vnútroštátny presun do miesta pobytu a výdavky spojené s vypracovaním záverečnej práce;
 • jedna spiatočná letenka


Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. marec (dlhodobé stáže), 1. február, 1. máj, 1. október (krátkodobé stáže)
Podávanie žiadosti
Súbor formulára žiadosti a podkladových materiálov posielajú uchádzači priamo na adresu WBI, jedným zo spôsobov:
 • buď poštou: 

EIWB - Service des Bourses d´excellence

A l´attention de Eric VANDELOOK

2, place Sainctelette

1080 Bruxelles

 • alebo e-mailom:

e.vandelook@wbi.beDátum uzávierky pre podávanie žiadostí sa líši podľa typu štipendijného pobytu:

Dlhodobé štipendijné pobyty doktorandov a post-doktorandov: 
 • marec predchádzajúci akademický rok, v ktorom uchádzač plánuje pobyt realizovať
Krátkodobé výskumné pobyty doktorandov a post-doktorandov:
 • 1. október na obdobie február - máj prebiehajúceho akademického roka
 • 1. február na obdobie jún - september prebiehajúceho akademického roka
 • 1. máj na obdobie október - január nasledujúceho akademického roka
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Súbor podkladových materiálov musí obsahovať požadované dokumenty:
 1. Formulár žiadosti o štipendium (na stiahnutie v časti Prílohy alebo TU)
 2. Kópia pozývacieho listu a/alebo súhlasný list prijímajúcej univerzity, s odôvodením a súvisiaci s Vaším prijatím, vystavený laboratóriom alebo oddelením jednej z univerzít Wallonie-Bruxelles (týka sa post-doktorandských pobytov) alebo akceptačný/prijímajúci list vystavený jednou z univerzít Wallonie-Bruxelles a oprávňujúci Vás zapísať sa na doktorandské štúdium (týka sa doktorandských pobytov)**
 3. Vyhlásenie o doplňujúcich finančných prostriedkoch*
 4. Životopis vo formáte EUROPASS (na stiahnutie TU)*
 5. Potvrdenie o znalosti cudzích jazykov podľa Európskeho referenčného rámca znalosti jazykov CECR*
 6. Kópia diplomu z ukončeného stupňa VŠ vzdelávania
 7. Výpis známok z posledných troch rokov vysokoškolského štúdia
 8. Publikačná činnosť (bibliografické odkazy)
 9. Ostatné prílohy
 10. Min. 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie. Tieto listy môžu byť zaslané priamo na adresu WBI buď e-mailom, alebo poštou.*

** DÔLEŽITÉ
Ak Vám ešte univerzita nemohla vydať akceptačný list, súbor podkladových materiálov musí byť aj tak doručený do 1.marca (dlhodobé štipendijné pobyty), spolu s pozývacím listom od osoby, ktorá iniciuje a predpokladá doktorandský pobyt uchádzača. Uchádzač bude musieť dodatočne čo najskôr poslať na adresu WBI aj súhlas s pobytom/akceptačný list.

* formuláre týchto dokumentov tvoria prílohy v dokumente Formulár žiadosti
Ďalšie dôležité informácie
Ďalšie dôležité informácie nájdu záujemcovia v texte výzvy na podávanie žiadostí o štipendiá excelentnosti WBI: https://www.wbi.be/fr/inwbi

Bližšie informácie poskytne administrátor programu Eric VANDELOOK.

Administrátor programu
Priebeh výberu
Výber uchádzačov realizuje WBI v spolupráci s partnermi z vedeckej, akademickej a inštitucionálnej oblasti, so záujmom o daný program. Zloženie komisie nájdu uchádzači v texte výzvy na podávanie žiadostí o štipendium.

Rozhodnutie o pridelenom štipendiu je uchádzačom zaslané v zásade najneskôr do 15.júla v prípade dlhodobých štipendijných pobytov doktorandov a post-doktorandov.

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Informácie a formulár žiadosti_anglická verziaInformation and application from_english.docStiahnuť
Informácie a formulár žiadosti_francúzska verzia verziaInformation et candidature_francais.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.