SAIA, n.o.

MEXIKO - študijný semestrálny/trimestrálny pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdiaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
trimester/semester
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
3 štipendiá pre celú výzvu
Poskytovaná podpora
 • zápisné a školné, v závislosti od štipendijného programu
 • mesačné štipendium $10,274.00 pesos (približne 469 EUR)
 • zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu
 • vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu
  Akékoľvek iné výdavky, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musí štipendista uhradiť sám, rovnako aj výdavky spojené s prenosom akademických kreditov, tlačou záverečnej práce, poplatky spojené s vydaním diplomu alebo certifikátu, a registráciou v Národnom registri zahraničných štátnych príslušníkov.
  Uzávierka pre podávanie žiadostí
  27. septembra
  Podávanie žiadosti

  Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

  Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

  Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


  Formulár žiadosti a podkladové materiály

  Uchádzači zo Slovenska si môžu podať žiadosť dvoma odlišnými spôsobmi:

          - Elektronicky cez mexický systém na podávanie žiadostí SIGCA (Sistema de Gestión de Cooperación Académica): https://sigca.sre.gob.mx

    - Elektronicky + poštou (t.j. aj v tlačenej verzii) cez slovenský systém (t.j. cez SAIA, n. o.)

  Ak sa uchádzač rozhodne pre podanie žiadosti cez SAIA, n. o., platí nasledovný postup:

  Žiadosť predkladá:
  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky). K online žiadosti SAIA je potrebné nahrať nasledovné prílohy:

  • sken vyplnenej mexickej prihlášky v španielskom jazyku - podpísaná, s vloženou fotografiou

  • sken akceptačného listu od prijímajúcej mexickej inštitúcie (s uvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou prijímajúcej mexickej inštitúcie; e-maily sú akceptované iba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií nie sú brané do úvahy (ak je list vystavený v inom ako v anglickom jazyku,treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny a španielčiny)

  • životopis v slovenskom jazyku (maximálne 3 strany)

  • životopis v španielskom jazyku (maximálne 3 strany)

  • motivačný list v slovenskom jazyku 

  • motivačný list v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiť po návrate vo svojej domácej krajine (max. 2 strany)

  • sken dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu

  • sken výpisu známok ročníkov doterajšieho VŠ štúdia, s uvedením váženého študijného priemeru (cummulative grade point average); ak nie je priemer uvedený na výpise známok,je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača

  •        sken potvrdenia/súhlasu slovenskej vysokej školy s realizáciou študijného pobytu a akceptáciou kreditov získaných na mobilite v Mexiku
  • sken potvrdenia o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni, min B2 (potvrdenie z vysokej školy, resp katedry cudzích jazykov - bližšie informácie na www.cepe.unam.mx


  • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov *viď poznámky nižšie) (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň):


  • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom,inak je žiadosť neplatná)

  • vyplnená mexická prihláška vyplnená v španielskom jazyku, s vloženou fotografiou; vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná 

  • akceptačný list na akademický program (s uvedením názvu pobytu,dĺžky,dátumov začiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou prijímajúcej mexickej inštitúcie; e-maily sú akceptované iba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií nie sú brané do úvahy

  • životopis v španielskom jazyku (max. 3 strany)

  • motivácia v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiť po návrate vo svojej domácej krajine

  •           čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač sa po absolvovaní pobytu vráti do domovskej krajiny
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu

  • kópia výpisu známok za posledné ukončené VŠ štúdium, s uvedením váženého študijného priemeru prepočítaného na mexickú 10 bodovú stupnicu, kde najhorší vážený študijný priemer môže byť 8/10; ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača

  • sken potvrdenia/súhlasu slovenskej vysokej školy s realizáciou študijného pobytu a akceptáciou kreditov získaných na mobilite v Mexiku

  • kópia rodného listu

  • kópia cestovného pasu

  • originál aktuálneho lekárskeho potvrdenia o dobrom zdravotnom stave (nie staršie ako 3 mesiace k dátumu uzávierky) v anglickom alebo španielskom jazyku, vydaný verejným zariadením a s uvedením informácie, či uchádzač netrpí infekčnou chorobou

  • potvrdenie o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni, min B2 (potvrdenie od vysokej školy, resp katedry cudzích jazykov - bližšie informácie na www.cepe.unam.mx)

  • 4 aktuálne fotografie (nie skenované alebo v digitálnej podobe), 3cm x 3 cm; na bielom pozadí, na zadnú stranu je potrebné napísať meno a národnosť uchádzača

  •           súhlas so všeobecnými podmienkami programu
   

  Dokumenty musia byť doručené v uvedenom poradí. Neúplné zložky materiálov nebudú posudzované.

  Všetky dokumenty (vystavené v inom ako španielskom jazyku) musia byť 
  doplnené jednoduchým pracovným prekladom do španielskeho jazyka. Preklady do španielskeho jazyka nemusia byť notársky overené.

  V prípade dôležitých dokumentov o akademickom vzdelaní - diplomy, záverečné práce, výpisy známok a.i., nie je potrebné zasielať originály. Materiály uchádzačov, ktorým nebude štipendium pridelené budú skartované (*v tlačenej verzii je teda potrebné zaslať 2x kópiu daných dokumentov).

  Kópie dokumentov musia byť notársky overené, alebo mať apostilu v prípade, že je to podmienka mexickej inštitúcie na prijatie na štúdium. Všetci uchádzači sú v prípade udelenia štipendia pred vycestovaním do Mexika povinní kontaktovať prijímajúcu mexickú akademickú inštitúciu a informovať sa, ktoré akademické dokumenty musia byť notársky overené alebo je potrebná apostila ako podmienka prijatia na štúdium; a v prípade, že doterajšie štúdium uchádzača musí byť znovu overené, aké dokumenty je potrebné za týmto účelom predložiť (predkladajú sa najneskôr do 2 mesiacov od začiatku pobytu).
  Ďalšie dôležité informácie

  Aktuálna výzva na rok 2020 sa nachádza na stránke https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf


  O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády:
   https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es

  Každý akademický program uvedený vo výzve má špecifické požiadavky a je potrebné si ich podrobne preštudovať.


  Uchádzači musia spĺňať nasledovné požiadavky:
  • prihlásiť sa on-line na www.saia.sk a vložiť požadované dokumenty; doručiť vytlačenú prihlášku SAIA, prihlášku mexickej vlády a ostatné požadované dokumenty,
  • byť držiteľom diplomu 1., alebo 2. stupňa štúdia v závislosti od plánovaného typu študijného pobytu,
  • študijný priemer na minimálnej úrovni 80 na stupnici 100-bodovej stupnici; v prípade použitia inej stupnice je potrebné predložiť ekvivalent 100-bodovej škály
  • už schválené prijatie na mexickú inštitúciu - akceptačný list (uchádzači môžu doložiť kontaktný list z danej inštitúcie a pokračovať s procesom prihlasovania na danú inštitúciu, kontaktné e-maily nie sú brané do úvahy),
  • ovládanie španielskeho jazyka a potvrdenie o jeho znalosti na pokročilej úrovni (vystavené univerzitou alebo centrom pre jazykové vzdelávanie)
  • spĺňať požiadavky prijímajúcej vysokej školy a štipendijného programu.
  Štipendijné pobyty je možné začať realizovať v období od 1. marca do 10. decembra 2020.

  - Štipendijný pobyt nebude za žiadnych okolností dodatočne predĺžený - odporúča sa preto vopred vhodne naplánovať dĺžku štipendijného pobytu.
  - Štipendista je povinný dokončiť svoju záverečnú prácu a absolvovať záverečné skúšky v rámci obdobia stanoveného štipendiom.

  Mexické ministerstvo zahraničných vecí neudeľuje štipendiá v nasledujúcich odboroch: business administration, plastická chirurgia, účtovníctvo, marketing, zubné lekárstvo, reklama. 


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

  Koordinátorkou programu je Mgr. Beáta Košťálová (saia.nitra@saia.sk, tel. 037/6408 187).
  Priebeh výberu

  Na základe všeobecných podmienok programu budú uchádzači posudzovaní podľa týchtovýberových kritérií:

  • vynikajúce akademické výsledky vo svojom odbore štúdia
  • koherencia medzi doterajším akademickým/ pracovným zameraním a plánovanou špecializáciou v Mexiku
  • význam oblasti štúdia uchádzača pre jeho priamy vplyv na rozvoj svojej krajiny
  • štúdium prepojené s určitým súčasným alebo schváleným projektom, a s vplyvom na rozvoj svojej krajiny
  • perspektíva pracovať vo svojej krajine po ukončení štipendijného pobytu.

  Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí:

  • študujú témy s vysokou prioritou pre rozvoj svojej krajiny
  • sa uchádzajú o študijné programy, ktoré nie sú dostupné vo svojej domácej krajine
  • majú záujem o štúdium / výskum na inštitúciách mimo Mexico City
  • majú výskumnú alebo univerzitnú pozíciu na verejnej vzdelávacej inštitúcii/výskumnom centre vo svojej krajine
  • sú verejnými činiteľmi zodpovednými za oblasti alebo programy zvláštneho záujmu pre svoju krajinu
  • doteraz nezískali štipendium Mexickej vlády.

  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom.

  Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.
  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Mexická žiadosť o štipendium 2020Convocatoria_2020_-_Formulario_de_solicitud.pdfStiahnuť
  Výzva na rok 2020_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.