MEXIKO - Program mobility v bakalárskom stupni (max. 24 mes.)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
max. 24 mesiacov
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Štipendium 13 202,12 pesos/mesačne

Poplatky za zápis a vyučovanie, v súlade s ustanoveniami programu každej z mexických vzdelávacích inštitúcií, ktoré podliehajú konečnému rozhodnutiu každej inštitúcie vydané prostredníctvom akceptačného listu vydaného žiadateľovi.
Zdravotné poistenie prostredníctvom Mexického inštitútu sociálneho zabezpečenia (IMSS), ktorého platnosť začne od siedmeho mesiaca štipendia a s trvaním podobným obdobiu poberania udeleného štipendia .
Oslobodenie od nákladov na vydanie mexického víza.
Medzinárodná letecká doprava. Lístok bude poskytnutý v ekonomickej triede a podľa trasy letu určenej AMEXCID. 
Vnútroštátna doprava. V prípade štúdia mimo Mexico City, bude pokrývať dopravu z Mexico City do hostiteľského mesta inštitúcie, ktorá prijíma štipendistu a späť do Mexico City na konci štipendijného obdobia a absolvovaní akademickej činnosti. Platí len pre vnútroštátne letenky resp. pozemný priechod.

Vo všetkých príslušných prípadoch zabezpečuje letenku AMEXCID; vlastný nákup nebude podliehať preplateniu peňazí.

Akúkoľvek zmenu, ktorú si štipendista želá urobiť na letenke zakúpenej spoločnosťou AMEXCID po jej vydaní hradí štipendista.

Ak je príslušná vnútroštátna doprava pozemná, štipendista si musí zabezpečiť lístok na autobus a vynaložená suma bude preplatená.

Za správu a riadenie vyššie uvedených dávok bude zodpovedať riaditeľstvo AMEXCID štipendisti  budú informovaní pred formalizáciou štipendia.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28. jún
Podávanie žiadosti

Žiadosti musia spĺňať ustanovenia výzvy vrátane dokumentov v nej uvedených a príslušné formáty v nasledujúcich podmienkach:

1. Žiadosti budú prijímané v elektronickej forme prostredníctvom systému správy žiadostí SIGCA (Sistema de Gestión de Cooperación Académica): https://sigca.sre.gob.mx 

2. Registrácia žiadostí musí byť v španielčine.

3. Portál SIGCA je otvorený na prijímanie žiadostí v období:16. máj od 18:00 hod. až 28. jún 2024 do 15:00h mexického času (centrálna zóna).

4. Žiadosť sa podáva osobne a bude akceptovaný iba jeden záznam na osobu.

5. Žiadateľ, ktorý má viac ako jednu štátnu príslušnosť, môže podať jednu žiadosť, ktorá musí zodpovedať jednej z oprávnených krajín vo výzve, pričom musí byť predložená podľa štátnej príslušnosti, s ktorou bude osoba akreditovaná.

6. Vyhodnocované budú iba žiadosti o štipendium, ktoré sú podané v rámci akademickej ponuky výzvy.


HARMONOGRAM VÝZVA NA ROK 2024/2025

Zverejnenie výzvy: 16. mája 2024

Podávanie žiadostí: 16. mája až 28. júna 2024 (15:00h mexického času)

Oznámenie výsledkov vybraným žiadateľom: 5. až 9. augusta 2024

Začiatok pobytov: od septembra 2024

Formulár žiadosti a podkladové materiály

Aktuálne informácie o podávaní žiadosti sú k dispozícii na webovej stránke mexickej vlády: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785 

Podrobné informácie (text výzvy): https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/916570/2024_Convocatoria_Beca_de_Excelencia_2024_ESP_.pdf 

Ďalšie dôležité informácie

Štipendiá sa neudeľujú na prípravu dizertačnej práce alebona získanie akademického titulu.

Štipendium je neprenosné a nemožno ho odložiť naakademické roky po uplynutí obdobia, na ktoré bolo udelené.

Po udelení štipendia sa lehoty stanovené v štipendiunebudú môcť meniť ani predlžovať a nebude možná zmena  akademického programu, ani inštitúcie.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para elDesarrollo

infobecas@sre.gob.mx
Priebeh výberu


Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.