SAIA, n.o.

MEXIKO - Výskumné pobyty počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia (1 až 12 mesiacov)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 12 mesiacov
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
  • Mesačné štipendium: $11,700.36 mexických pesos počas magisterského štúdia / $14 625,45 mexických pesos počas doktorandského a postdoktorandského štúdia
  • Registračné poplatky podľa programu každej mexickej vzdelávacej inštitúcie (príloha 1) a konečného rozhodnutia každej inštitúcie(príloha 2) vydaného prostredníctvom akceptačného listu.
  •  Zdravotné poistenie prostredníctvom Mexického inštitútu sociálneho zabezpečenia (IMSS), s trvaním zodpovedajúcim aktuálnemu obdobiu. V prípade súkromných inštitúcií je za tento manažment zodpovedný  AMEXCID. V prípade verejných vysokých škôl je to priamo daná vysoká škola. (príloha 9)
  • Odpustenie nákladov za vydanie mexického víza.
  • Medzinárodná letecká preprava - lístok turistickej triedy. Letenku zabezpečuje AMEXCID; akýkoľvek nákup uskutočnený jednotlivo nebude podliehať vráteniu peňazí.
  • Ak sa štúdium uskutočňuje mimo Mexico City, bude hradená doprava z Mexico City do hostiteľského mesta prijímajúcej akademickej inštitúcie a späť do Mexico City na konci akademických aktivít s úspešným výsledkom.(Pre cesty z Mexico City do mesta, kde sa nachádza inštitúcia vysokoškolského vzdelávania (IES), ktorých vzdialenosť po súši je kratšia ako 5 hodín, ako aj tie transfery, pri ktorých nie je dostupná letecká trasa z Mexika. doprava bude po zemi. Cesty dlhšie ako 5 hodín budú pokryté letecky z Mexico City, v takom prípade AMEXCID zakúpi letenku. Uvedené benefity bude mať na starosti AMEXCID.

Akékoľvekiné výdavky, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musí štipendista uhradiť sám,rovnako aj výdavky spojené s prenosom akademických kreditov, tlačou záverečnejpráce, poplatky spojené s vydaním diplomu alebo certifikátu, a registráciou vNárodnom registri zahraničných štátnych príslušníkov.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
24. júl 2022
Podávanie žiadosti

Prihlášky sa musia podávať elektronicky prostredníctvom systému riadenia akademickej spolupráce (SIGCA): https://sigca.sre.gob.mx/login 

Uchádzači predkladajú potrebnú dokumentáciu podľa špecifikácií SIGCA a Štipendijnej výzvy 2022.

Systém SIGCA je otvorený pre podávanie žiadostí: od 20. júna 2022, 18:00hod. do24. júla 2022, 23:59 hod. (miestneho času v Mexico City).

Formulár žiadosti a podkladové materiály

Charakteristika dokumentov:

- K dokumentom v inom ako španielskom jazyku musí byť priložený jednoduchý preklad do tohto jazyka.

- Žiadateľ musí poslať dokumentáciu vo formáte PDF (maximálna veľkosť 1,8MB)

- V prípade, že akademické dokumenty nie sú na stupnici od 0 do 100 alebo na stupnici od 0do 10, je nevyhnutné prezentovať ich ekvivalenciu s mexickým systémom.

- Všetky dokumenty požadované v tejto časti musia byť priložené k vašej žiadosti v systéme pred uzávierkou výzvy.

- Dokumenty musia byť čitateľné.


PRÍLOHY:

 

POŽADOVANÉ DOKUMENTY:

• riadne vyplnený a podpísaný formulár žiadosti o štipendium (príloha 5)

• motivačný list s podrobnosťami o dôvodoch, ktoré vás motivujú k štúdiu alebo výskumu v Mexiku (maximálne 2 strany, veľkosť písma Arial 12 a jednoduché riadkovanie)

• životopis(maximálne 3 strany, veľkosť písma Arial 12 a jednoduché riadkovanie)

• akceptačný list prijímajúcej mexickej inštitúcie alebo odpoveď vysokej školy na žiadosť o prijatie (pozri časť Požiadavky akceptačného listu)

• záväzný list na návrat do krajiny pôvodu (príloha 6)

• list o prijatí podmienok výzvy (príloha 7)

• kópia rodného listu

• farebná kópia platného cestovného pasu a vo formáte otvorenej knihy alebo úradného preukazu totožnosti s fotografiou

• kópia lekárskeho potvrdenia vydaného štátnym alebo súkromným zdravotníckym zariadením najneskôr 3 mesiace pred podaním žiadosti, z ktorého vyplýva, že žiadateľ je v dobrom zdravotnom stave

• v tých prípadoch, keď španielčina nie je materinským jazykom žiadateľa ,je potrebné predložiť kópiu dokladu o pokročilej znalosti španielskeho jazyka vydaného univerzitou alebo vzdelávacím centrom, ktorý zaručuje minimálnu úroveňB2 v rámci spoločnej európskej referenčného rámca

• list, v ktorom žiadateľ uvádza, že poskytnuté informácie sú pravdivé(príloha 8)

• kópia titulu za bezprostredne predchádzajúce štúdium

• kópia potvrdenia o štúdiu za posledné ukončené obdobie, vydaného inštitúciou pôvodu, ktorá musí preukazovať minimálny priemer 85 (na stupnici od0 do 100 alebo 8,5 na stupnici10); uchádzač, ktorý má titul doktor, nesmie mať minimálny priemer

 

POŽIADAVKY PRE AKCEPTAČNÝ LIST

 

Všeobecné podmienky

Kópia akademického akceptačného listu od prijímajúcej mexickej inštitúcie musí spĺňať nasledujúce požiadavky:

• musí byť vystavený na hlavičkovom papieri inštitúcie

• obsahuje názov a podpis kompetentného orgánu na jeho vydanie (riaditeľ kancelárie pre medzinárodné vzťahy, riaditeľ akademickej výmeny, vedúci postgraduálneho štúdia, postgraduálny koordinátor a pod.)

• uvedené trvanie štúdií alebo výskumu s dátumom začiatku a konca (v povinnom formáte: DD/MM/RRRR).

• uvedená modalita štúdií, ktoré sa majú vykonať

•špecifikácia o schéme alebo oslobodení od akademických nákladov, ak je to tak a v súlade s právnym rámcom spolupráce s AMEXCID.

 

Osobitné podmienky

V prípade, že žiadateľ už študuje v Mexiku, musí predložiť list od inštitúcie, v ktorom je uvedené:

• že je bežný študent

• predloží potvrdenie o minimálnom priemere 85 (na stupnici od 0 do 100alebo 8,5 na stupnici 10).

• spôsob, akým študuje

• právny rámec spolupráce s AMEXCID, schéma alebo oslobodenie od akademických nákladov v prípade prijatia jeho/jej žiadosti

• ak nemôžete predložiť kópiu akceptačného listu od vysokej školy(vysokoškolskej inštitúcie),na ktorej chcete vykonávať akademickú činnosť, môžete poslať kópiu kontaktného listu z IES, ktorý musí obsahovať:

• hlavičkový papier inštitúcie.

• názov a podpis kompetentného orgánu na vydanie listu (riaditeľ kancelárie pre medzinárodné záležitosti, riaditeľ akademickej výmeny, vedúci postgraduálneho štúdia, postgraduálny koordinátor atď.)

• modality štúdií, ktoré sa majú vykonať

• názov štúdií, ktoré sa majú vykonať

• ak je to možné, odpoveď mexickej vzdelávacej inštitúcie na žiadosť o akceptačný list alebo stav vašej žiadosti o prijatie

Ďalšie dôležité informácie

Štipendium sa neudeľuje na vypracovanie dizertačnej práce za účelomzískania akademického titulu.

Štipendium je neprenosné a nemožno ho presunúť na akademické roky poobdobí, na ktoré bolo udelené.

Po udelení štipendia sa lehoty stanovené pri zverejnení výsledkov nebudúmeniť ani predlžovať.

Štipendiá sa udeľujú výlučne na študijné odbory a inštitúcie uvedené voVýzve na štipendiá 2022. Tento rok Mexická agentúra pre  spoluprácu(AMEXCID) udeľuje zúčastneným krajinám viac ako 300štipendií.

Štipendiá sa poskytujú v závislosti od rozpočtových možností štipendijnéhoprogramu.

 

NEOPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI

- zahraniční diplomati akreditovaní v Mexiku, ako aj ich rodiny;

- cudzinci v Mexiku, ktorí NEMAJÚ prechodný pobyt za účelom štúdia vMexiku;

- cudzinci, ktorí majú aj mexickú štátnu príslušnosť, vrátane dieťaťamexického otca alebo matky;

- cudzinci, ktorí majú mexické rodinné vízum alebo sa ho snažia získať;

- žiadatelia, ktorí v predchádzajúcom roku dostali štipendium odktorejkoľvek inštitúcie federálnej vlády;

- osoby, ktoré majú štipendium udelené akoukoľvek závislou osobou vládyMexika;

- bývalí štipendisti AMEXCID, ktorí požiadali o štipendium, keď neuplynulrovnaký počet mesiacov, v ktorých bolo štipendium poberané;

 

AMEXCID si môže kedykoľvek overiť pravdivosť údajov poskytnutýchžiadateľom, pričom v prípade, že žiadateľ uvedie nepravdivé údaje, budepostupovať podľa platných predpisov.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
infobecas@sre.gob.mx
Priebeh výberu


Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.