SAIA, n.o.

MEXIKO - 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicínyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
LEKÁRSKE VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
3 roky
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
3 štipendiá pre celú výzvu
Poskytovaná podpora
 • zápisné a školné, v závislosti od štipendijného programu
 • mesačné štipendium $12,842.50 (približne 587 EUR)
 • zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu
 • vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu
  Akékoľvek iné výdavky, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musí štipendista uhradiť sám, rovnako aj výdavky spojené s prenosom akademických kreditov, tlačou záverečnej práce, poplatky spojené s vydaním diplomu alebo certifikátu, a registráciou v Národnom registri zahraničných štátnych príslušníkov.
  Uzávierka pre podávanie žiadostí
  spravidla v máji-septembri (ostatná uzávierka v roku 2019 bola v septembri)
  Podávanie žiadosti

  Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

  Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

  Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


  Formulár žiadosti a podkladové materiály

  Uchádzači zo Slovenska si môžu podať žiadosť dvoma odlišnými spôsobmi:

          - Elektronicky cez mexický systém na podávanie žiadostí SIGCA (Sistema de Gestión de Cooperación Académica): https://sigca.sre.gob.mx

    - Elektronicky + poštou (t.j. aj v tlačenej verzii) cez slovenský systém (t.j. cez SAIA, n. o.)

  Ak sa uchádzač rozhodne pre podanie žiadosti cez SAIA, n. o., platí nasledovný postup:

  Žiadosť predkladá:

  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky). K online žiadosti SAIA je potrebné nahrať nasledovné prílohy:
  •      sken vyplnenej mexickej prihlášky v španielskom jazyku - podpísaná, s vloženou fotografiou
  • sken akceptačného listu na akademický program (s uvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou prijímajúcej mexickej inštitúcie; e-maily sú akceptované iba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií nie sú brané do úvahy (ak je list vystavený v inom ako v anglickom jazyku,treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny a španielčiny)

  • životopis v slovenskom jazyku (maximálne 3 strany)

  • životopis v španielskom jazyku (maximálne 3strany)

  • motivačný list v slovenskom jazyku 

  • motivačný list v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiť po návrate vo svojej domácej krajine

  • sken dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu

  • sken výpisu známok ročníkov doterajšieho VŠ štúdia, s uvedením váženého študijného priemeru(cummulative grade point average); ak nie je priemer uvedený na výpise známok,je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača

  • sken potvrdenia o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni, min. B2 (potvrdenie od vysokej školy, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov - bližšie informácie na www.cepe.unam.mx


  • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov *viď poznámky nižšie) (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň):
  • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)

  • vyplnená mexická prihláška vyplnená v španielskom jazyku, s vloženou fotografiou; vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná 

  • akceptačný list na akademický program (s uvedením názvu pobytu, dĺžky,dátumov začiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou prijímajúcej mexickej inštitúcie; e-maily sú akceptované iba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií nie sú brané do úvahy

  • životopis v španielskom jazyku (max. 3 strany)

  • motivácia v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiť po návrate vo svojej domácej krajine (max. 2 strany)

  • odborný program v španielskom jazyku - podrobný opis študijného/výskumného plánu na zvolenej inštitúcie

  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu

  • kópia výpisu známok za posledné ukončené VŠ štúdium, s uvedením váženého študijného priemeru prepočítaného na mexickú 100- bodovú stupnicu, kde vážený študijný priemer musí dosiahnuť minimálne 80/100; ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača 

  • kópia rodného listu

  • kópia cestovného pasu

  • originál aktuálneho lekárskeho potvrdenia o dobrom zdravotnom stave (nie starší ako 3 mesiace k dátumu uzávierky) v anglickom alebo španielskom jazyku, vydaný verejným zariadením a s uvedením informácie, či uchádzač netrpí infekčnou chorobou

  • potvrdenie o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie od vysokej školy, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov - bližšie informácie na www.cepe.unam.mx)

  • 4 aktuálne fotografie (nie skenované alebo v digitálnej podobe), 3 cm x 3 cm; na bielom pozadí, na zadnú stranu je potrebné napísať meno a národnosť uchádzača


  • súhlas so všeobecnými podmienkami programu, dokument musí byť podpísaný


  Dokumenty musia byť doručené v uvedenom poradí. Neúplné zložky materiálov nebudú posudzované.

  Všetky dokumenty (vystavené v inom ako španielskom jazyku) musia byť 
  doplnené jednoduchým pracovným prekladom do španielskeho jazyka. Preklady do španielskeho jazyka nemusia byť notársky overené.

  V prípade dôležitých dokumentov o akademickom vzdelaní - diplomy, záverečné práce, výpisy známok a.i., nezasielať originály. Materiály uchádzačov, ktorým nebude štipendium pridelené budú skartované (*v tlačenej verzii je teda potrebné zaslať 2x kópiu daných dokumentov).

  Kópie dokumentov musia byť notársky overené, alebo mať apostilu v prípade, že je to podmienka mexickej inštitúcie na prijatie na štúdium. Všetci uchádzači sú v prípade udelenia štipendia pred vycestovaním do Mexika povinní kontaktovať prijímajúcu mexickú akademickú inštitúciu a informovať sa, ktoré akademické dokumenty musia byť notársky overené alebo apostilovaná ako podmienka prijatia na štúdium; a v prípade, že doterajšie štúdium uchádzača musí byť znovu overené, aké dokumenty je potrebné za týmto účelom predložiť (predkladajú sa najneskôr do 2 mesiacov od začiatku pobytu).
  Ďalšie dôležité informácie

  Aktuálna výzva na rok 2020 sa nachádza na stránke https://bit.ly/2BmxNjS

  O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády: https://bit.ly/3eYtWYE

  Každý akademický program uvedený vo výzve má špecifické požiadavky a je potrebné si ich podrobne preštudovať.

  Uchádzači musia spĺňať nasledovné požiadavky:
  • prihlásiť sa on-line na www.saia.sk a vložiť požadované dokumenty; doručiť vytlačenú prihlášku SAIA, prihlášku mexickej vlády a ostatné požadované dokumenty,
  • byť držiteľom diplomu 1.,  2. alebo 3. stupňa VŠ štúdia v závislosti od typu štipendijného pobytu
  • študijný priemer na minimálnej úrovni 80 na 100-bodovej stupnici; v prípade použitia inej stupnice je potrebné predložiť ekvivalent 100-bodovej škály,
  • už schválené prijatie na mexickú inštitúciu - akceptačný list (uchádzači môžu doložiť kontaktný list z danej inštitúcie a pokračovať s procesom prihlasovania na danú inštitúciu, kontaktné e-maily nie sú brané do úvahy),
  • ovládanie španielskeho jazyka a potvrdenie o jeho znalosti na pokročilej úrovni (vystavené univerzitou alebo centrom pre jazykové vzdelávanie)
  • spĺňať požiadavky prijímajúcej vysokej školy a štipendijného programu.
  Štipendijné pobyty je možné začať realizovať v období od 1. marca do 10. decembra 2020.   

  - Štipendijný pobyt nebude za žiadnych okolností dodatočne predĺžený - odporúča sa preto vopred vhodne naplánovať dĺžku štipendijného pobytu.
  - Štipendista je povinný dokončiť svoju záverečnú prácu a absolvovať záverečné skúšky v rámci obdobia stanoveného štipendiom.


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

  Koordinátorkou programu je Mgr. Beáta Košťálová (beata.kostalova@saia.sk, tel. 037/6408 187).
  Priebeh výberu
  Na základe všeobecných podmienok programu budú uchádzači posudzovaní podľa týchto výberových kritérií:

  • vynikajúce akademické výsledky vo svojom odbore štúdia
  • koherencia medzi doterajším akademickým/ pracovným zameraním a plánovanou špecializáciou v Mexiku
  • význam oblasti štúdia uchádzača pre jeho priamy vplyv na rozvoj svojej krajiny
  • štúdium prepojené s určitým súčasným alebo schváleným projektom, a s vplyvom na rozvoj svojej krajiny
  • perspektíva pracovať vo svojej krajine po ukončení štipendijného pobytu.

  Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí:


  • študujú témy s vysokou prioritou pre rozvoj svojej krajiny
  • sa uchádzajú o študijné programy, ktoré nie sú dostupné vo svojej domácej krajine
  • majú záujem o štúdium / výskum na inštitúciách mimo Mexico City
  • majú výskumnú alebo univerzitnú pozíciu na verejnej vzdelávacej inštitúcii/výskumnom centre vo svojej krajine
  • sú verejnými činiteľmi zodpovednými za oblasti alebo programy zvláštneho záujmu pre svoju krajinu
  • doteraz nezískali štipendium Mexickej vlády.

  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom.

  Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Výzva na rok 2020_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdfStiahnuť
  Mexická žiadosť o štipendium 2020Convocatoria_2020_-_Formulario_de_solicitud.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.