SAIA, n.o.

MEXIKO - celé doktorandské štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
1 akademický rok s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
3 štipendiá pre celú výzvu
Poskytovaná podpora
 • zápisné a školné, v závislosti od štipendijného programu
 • mesačné štipendium $ 12 066 pesos (približne 665.52 USD)
 • zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu
 • vnútroštátne cestovné - z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku štipendijného pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu
Akékoľvek iné výdavky, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musí štipendista uhradiť sám, rovnako aj výdavky spojené s prenosom akademických kreditov, tlačou záverečnej práce, poplatky spojené s vydaním diplomu alebo certifikátu, a registráciou v Národnom registri zahraničných štátnych príslušníkov.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla koncom augusta
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky). K online žiadosti SAIA je potrebné nahrať nasledovné prílohy:
 •      sken vyplnenej mexickej prihlášky v španielskom jazyku - podpísaná, s vloženou fotografiou
 • sken originálu akceptačného listu na akademický program (suvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu), alebopotvrdenia, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri apodpísaný zodpovednou osobou na prijímajúcej mexickej inštitúcii; e-maily súakceptované iba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií niesú brané do úvahy (ak je list vystavený v inom ako v anglickom jazyku,treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny a španielčiny)

 • životopis v slovenskom jazyku spolus príp. kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickej aktivity, pre ktorúuchádzač žiada o štipendium (maximálne 3 strany)

 • životopis v španielskom jazyku spolu s príp. kópiami dokumentov týkajúcich saakademickej aktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium (maximálne 3strany)

 • motivačný list v slovenskom jazyku 

 • motivačný list v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujemštudovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytuvyužiť vo svojej domácej krajine

 • sken dokladu o najvyššom dosiahnutomvzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške adodatku k diplomu

 • sken výpisu známok ročníkovdoterajšieho VŠ štúdia, s uvedením váženého študijného priemeru(cummulative grade point average); ak nie je priemer uvedený na výpise známok,je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originálvýpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača

 • sken potvrdenia o znalostišpanielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie od vysokejškoly, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov - bližšieinformácie na www.cepe.unam.mx


  • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov *viď poznámky nižšie) (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň):
  • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)

  • vyplnená mexická prihláška vyplnená v španielskom jazyku, s vloženou fotografiou; vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná 

  • akceptačný list od prijímajúcej mexickej inštitúcie (s uvedením názvu pobytu, dĺžky,dátumov začiatku a konca pobytu), alebo kontaktný list s prijímajúcou inštitúciou, o tom, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou na prijímajúcej mexickej inštitúcii;

  • životopis v španielskom jazyku spolu s kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickej aktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium

  • motivácia v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiť vo svojej domácej krajine (max. 2 strany)

  •       čestné vyhlásenie o tom, že sa uchádzač po absolvovaní pobytu vráti do svojej domovskej krajiny.
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutomvzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške adodatku k diplomu

  • kópia výpisu známok za poslednéukončené VŠ štúdium, s uvedením váženého študijného priemeruprepočítaného na mexickú 100 bodovú stupnicu, kde najhorší vážený študijný priemer môže byť 80/100; ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisuznámok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača 

  • kópia rodného listu

  • kópia cestovného pasu

  • originál lekárskeho potvrdenia o dobromzdravotnom stave zo súčasného obdobia (nie starší ako 3 mesiacek dátumu uzávierky) v anglickom alebo španielskom jazyku, vydaný verejnýmzariadením a s uvedením informácie, či uchádzač netrpí infekčnou-nákazlivouchorobou

  • potvrdenie o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie od vysokejškoly, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov - bližšieinformácie na www.cepe.unam.mx)

  • 4 aktuálne fotografie (nie skenované alebo v digitálnej podobe), 3 cmx 3 cm; na bielom pozadí, na zadnú stranu je potrebné napísať meno a národnosťuchádzača


  Dokumenty musia byť doručené v uvedenom poradí. Neúplné zložky materiálov nebudú posudzované.

  Všetky dokumenty (vystavené v inom ako španielskom jazyku) musia byť 
  doplnené jednoduchým pracovným prekladom do španielskeho jazyka. Preklady do španielskeho jazyka nemusia byť notársky overené.

  V prípade dôležitých dokumentov o akademickom vzdelaní - diplomy, záverečné práce, výpisy známok a.i., nie je potrebné zasielať originály. Materiály uchádzačov, ktorým nebude štipendium pridelené budú skartované (*v tlačenej verzii je teda potrebné zaslať 2x kópiu daných dokumentov).

  Kópie dokumentov musia byť notársky overené, alebo mať apostilu v prípade, že je to podmienka mexickej inštitúcie na prijatie na štúdium. Všetci uchádzači sú v prípade udelenia štipendia pred vycestovaním do Mexika povinní kontaktovať prijímajúcu mexickú akademickú inštitúciu a informovať sa, ktoré akademické dokumenty musia byť notársky overené alebo je potrebná apostila ako podmienka prijatia na štúdium; a v prípade, že doterajšie štúdium uchádzača musí byť znovu overené, aké dokumenty je potrebné za týmto účelom predložiť (predkladajú sa najneskôr do 2 mesiacov od začiatku pobytu).
  Ďalšie dôležité informácie

  Aktuálna výzva na rok 2018 je k dispozícii TU

  O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády . Každý akademický program uvedený vo výzve má špecifické požiadavky a je potrebné si ich podrobne preštudovať.


  Uchádzači musia spĺňať nasledovné požiadavky:
  • prihlásiť sa on-line na www.saia.sk a vložiť požadované dokumenty; doručiť vytlačenú prihlášku SAIA, prihlášku mexickej vlády a ostatné požadované dokumenty,
  • byť držiteľom diplomu 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia v závislosti od plánovaného typu študijného pobytu,
  • študijný priemer na minimálnej úrovni 8 na stupnici 0-10; v prípade použitia inej stupnice je potrebné predložiť ekvivalent 10-stupňovej škály (A=10, B=9, C=8, D=7, E=6, FX=5,9-0),
  • už schválené prijatie na mexickú inštitúciu - akceptačný list (uchádzači môžu doložiť kontaktný list z danej inštitúcie a pokračovať s procesom prihlasovania na danú inštitúciu, kontaktné e-maily nie sú brané do úvahy),
  • ovládanie španielskeho jazyka a potvrdenie o jeho znalosti na pokročilej úrovni (vystavené univerzitou alebo centrom re jazykové vzdelávanie)
  • spĺňať požiadavky prijímajúcej vysokej školy a štipendijného programu.

      

  • Štipendista je povinný dokončiť svoju záverečnú prácu a absolvovať záverečné skúšky v rámci obdobia stanoveného štipendiom. Štipendijný pobyt nebude za žiadnych okolností dodatočne predĺžený - odporúča sa preto vopred vhodne naplánovať dĺžku štipendijného pobytu.

  Mexické ministerstvo zahraničných vecí neudeľuje štipendiá v nasledujúcich odboroch: business administration, plastická chirurgia, účtovníctvo, marketing, zubné lekárstvo, reklama. 

  Administrátor programu


  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Koordinátorkou programu je Mgr. Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk, tel. 02/5930 4732).
   

  Priebeh výberu
  Na základe všeobecných podmienok programu budú uchádzači posudzovaní podľa týchto výberových kritérií:
  • vynikajúce akademické výsledky vo svojom odbore štúdia
  • koherencia medzi doterajším akademickým/ pracovným zameraním a plánovanou špecializáciou v Mexiku
  • význam oblasti štúdia uchádzača pre jeho priamy vplyv na rozvoj svojej krajiny
  • štúdium prepojené s určitým súčasným alebo schváleným projektom, a s vplyvom na rozvoj svojej krajiny
  • perspektíva pracovať vo svojej krajine po ukončení štipendijného pobytu.
  Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí:
  • študujú témy s vysokou prioritou pre rozvoj svojej krajiny
  • sa uchádzajú o študijné programy, ktoré nie sú dostupné vo svojej domácej krajine
  • majú záujem o štúdium / výskum na inštitúciách mimo Mexico City
  • majú výskumnú alebo univerzitnú pozíciu na verejnej vzdelávacej inštitúcii/výskumnom centre vo svojej krajine
  • sú verejnými činiteľmi zodpovednými za oblasti alebo programy zvláštneho záujmu pre svoju krajinu
  • doteraz nezískali štipendium Mexickej vlády.

  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom.

  Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.
  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
   Mexická žiadosť o štipendium.docStiahnuť
   vseobecne podmienky 2015-ESP.pdfStiahnuť
   vseobecne podmienky 2015-ENG.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.