SAIA, n.o.

MEXIKO - celé magisterské štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
1 akademický rok s možnosťou predĺženia o 12 mesiacov
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
3 štipendiá pre celú výzvu
Poskytovaná podpora
 • zápisné a školné, v závislosti od štipendijného programu
 • mesačné štipendium vo výške 9 604.80 mexických pesos (približne 529 USD)
 • zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu (štipendista je povinný si zabezpečiť zdravotné poistenie na prvé dva mesiace pobytu)
 • vnútroštátne cestovné - z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku štipendijného pobytu a spiatočná cesta do Mexico City na konci štipendijného pobytu

Akékoľvek iné výdavky, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musí štipendista uhradiť sám, rovnako aj výdavky spojené s medzinárodnými cestovnými nákladmi, prenosom akademických kreditov, tlačou záverečnej práce, poplatky spojené s vydaním diplomu alebo certifikátu, a registráciou v Národnom registri zahraničných štátnych príslušníkov, a pod.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla koncom augusta
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky). K online žiadosti SAIA je potrebné nahrať nasledovné prílohy:

 • sken vyplnenej mexickej prihlášky v španielskom jazyku - podpísaná, s vloženou fotografiou
 • sken originálu akceptačného listu na akademický program (s uvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu), alebo kontaktného listu s prijímajúcou inštitúciou, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou prijímajúcej mexickej inštitúcie; (ak je list vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny a španielčiny)
 • životopis v slovenskom jazyku spolu s príp. kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickej aktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium (maximálne 3 strany)
 • životopis v španielskom jazyku spolu s príp. kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickej aktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium (maximálne 3 strany)
 • motivačný list v slovenskom jazyku
 • motivačný list v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiť vo svojej domácej krajine )max. 2 strany
 • sken dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • sken výpisu známok ročníkov doterajšieho VŠ štúdia, s uvedením váženého študijného priemeru (cummulative grade point average); ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača
 • sken potvrdenia o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie od vysokej školy, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov - bližšie informácie na www.cepe.unam.mx)

 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov *viď poznámky nižšie) (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň):
  • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
  • vyplnená mexická prihláška vyplnená v španielskom jazyku, s vloženou fotografiou; vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná
  • originál akceptačného listu na akademický program (s uvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, že akceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou na prijímajúcej mexickej inštitúcii; e-maily sú akceptované iba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií nie sú brané do úvahy
  • životopis v španielskom jazyku spolu s kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickej aktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium (max 3 strany)
  • motivačný list (max. 2 strany)
  • čerstvé vyhlásenie o tom, že sa uchádzač po absolvovaní pobytu vráti do domovskej krajiny. Dokument musí byť vyplnený a podpísaný.
  • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
  • kópia výpisu známok za posledné ukončené VŠ štúdium, s uvedením váženého študijného priemeru prepočítaného na mexickú 10 bodovú stupnicu, kde najhorší vážený študijný priemer môže byť 8/10; ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača
  • kópia rodného listu
  • kópia cestovného pasu
  • originál lekárskeho potvrdenia o dobrom zdravotnom stave zo súčasného obdobia (nie starší ako 3 mesiace k dátumu uzávierky) v anglickom alebo španielskom jazyku, vydaný verejným zariadením a s uvedením informácie, či uchádzač netrpí infekčnou-nákazlivou chorobou
  • potvrdenie o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie od vysokej školy, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov - bližšie informácie na www.cepe.unam.mx)
  • 4 aktuálne fotografie (nie skenované alebo v digitálnej podobe), 3 cm x 3 cm; na bielom pozadí, na zadnú stranu je potrebné napísať meno a národnosť uchádzača
  • súhlas so všeobecnými podmienkami programu. Dokument musí byť podpísaný.
   
  Dokumenty musia byť doručené v uvedenom poradí, v obaloch alebo zakladačoch s rozlišovačmi a kancelárskymi sponkami, tak aby sa žiadny dokument nestratil. Neúplné zložky materiálov nebudú posudzované.

  Všetky dokumenty (vystavené v inom ako španielskom jazyku) musia byť doplnené jednoduchým pracovným prekladom do španielčiny. Preklady do španielskeho jazyka nemusia byť notársky overené.

  V prípade dôležitých dokumentov o akademickom vzdelaní - diplomy, záverečné práce, výpisy známok a.i., nie je potrebné zasielať originály. Materiály uchádzačov, ktorým nebude štipendium pridelené budú skartované (*v tlačenej verzii je teda potrebné zaslať 2x kópiu daných dokumentov).


  Kópie dokumentov musia byť notársky overené, alebo mať apostilu v prípade, že je to podmienka mexickej inštitúcie na prijatie na štúdium. Všetci uchádzači sú v prípade udelenia štipendia pred vycestovaním do Mexika povinní kontaktovať prijímajúcu mexickú akademickú inštitúciu a informovať sa, ktoré akademické dokumenty musia byť notársky overené alebo je potrebná apostila ako podmienka prijatia na štúdium; a v prípade, že doterajšie štúdium uchádzača musí byť znovu overené, aké dokumenty je potrebné za týmto účelom predložiť (predkladajú sa najneskôr do 2 mesiacov od začiatku pobytu).
  Ďalšie dôležité informácie
  Aktuálna výzva na rok 2018 je k dispozícii TU

  O štipendium možno žiadať len na pobyt na inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády. Každý akademický program uvedený vo výzve má špecifické požiadavky na prijatie a je potrebné si ich podrobne preštudovať.

  Uchádzači musia spĺňať nasledovné požiadavky:
  • prihlásiť sa on-line na www.saia.sk a vložiť požadované dokumenty; doručiť vytlačenú prihlášku SAIA, prihlášku mexickej vlády a ostatné požadované dokumenty,
  • byť držiteľom diplomu 1. stupňa VŠ štúdia,
  • študijný priemer na minimálnej úrovni 8 na mexickej stupnici 0-10; v prípade použitia inej stupnice je potrebné predložiť ekvivalent 10-stupňovej škály (A=10, B=9, C=8, D=7, E=6, FX=5),
  • už schválené prijatie na mexickú inštitúciu - akceptačný list (uchádzači môžu doložiť kontaktný list z danej inštitúcie a pokračovať s procesom prihlasovania na danú inštitúciu, kontaktné e-maily nie sú brané pri udeľovaní štipendií do úvahy),
  • ovládanie španielskeho jazyka a potvrdenie o jeho znalosti na pokročilej úrovni (vystavené univerzitou alebo centrom pre jazykové vzdelávanie)
  • spĺňať požiadavky prijímajúcej vysokej školy a štipendijného programu.

  - Štipendijný pobyt nebude za žiadnych okolností dodatočne predĺžený - odporúča sa preto vopred vhodne naplánovať dĺžku štipendijného pobytu.
  - Štipendista je povinný dokončiť svoju záverečnú prácu a absolvovať záverečné skúšky v rámci obdobia stanoveného štipendiom.

  Mexické ministerstvo zahraničných vecí neudeľuje štipendiá v nasledujúcich odboroch: business administration, plastická chirurgia, účtovníctvo, marketing, zubné lekárstvo, reklama. 
  Administrátor programu


  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Koordinátorkou programu je Mgr. Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk, tel. 02/5930 4732).
   

  Priebeh výberu
  Na základe všeobecných podmienok programu budú uchádzači posudzovaní podľa týchto výberových kritérií:
  • vynikajúce akademické výsledky vo svojom odbore štúdia
  • koherencia medzi doterajším akademickým/ pracovným zameraním a plánovanou špecializáciou v Mexiku
  • význam oblasti štúdia uchádzača pre jeho priamy vplyv na rozvoj svojej krajiny
  • štúdium prepojené s určitým súčasným alebo schváleným projektom, a s vplyvom na rozvoj svojej krajiny
  • perspektíva pracovať vo svojej krajine po ukončení štipendijného pobytu.

  Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí:
  • študujú témy s vysokou prioritou pre rozvoj svojej krajiny
  • sa uchádzajú o študijné programy, ktoré nie sú dostupné vo svojej domácej krajine
  • majú záujem o štúdium / výskum na inštitúciách mimo Mexico City
  • majú výskumnú alebo univerzitnú pozíciu na verejnej vzdelávacej inštitúcii/výskumnom centre vo svojej krajine
  • sú verejnými činiteľmi zodpovednými za oblasti alebo programy zvláštneho záujmu pre svoju krajinu
  • doteraz nezískali štipendium Mexickej vlády.


  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom.
  Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.

  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
   Mexická žiadosť o štipendium.docStiahnuť
   vseobecne podmienky 2015-ESP.pdfStiahnuť
   vseobecne podmienky 2015-ENG.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.