SAIA, n.o.

MEXIKO - ročný špecializačný pobytDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 akademický rok
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
3 štipendiá pre celú výzvu
Poskytovaná podpora
 • zápisné a školné, v závislosti od štipendijného programu
 • mesačné štipendium $ 8 412 mexických pesos (681.90 USD)
 • zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu
 • vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta hosťujúcej inštitúcie na začiatku pobytu a spiatočná cesta do Mexiko City na konci štipendijného pobytu
Akékoľvek iné výdavky, ktoré nie sú uvedené vyššie, si musí štipendista uhradiť sám, rovnako aj výdavky spojené s prenosom akademických kreditov, tlačou záverečnej práce, poplatky spojené s vydaním diplomu alebo certifikátu, a registráciou v Národnom registri zahraničných štátnych príslušníkov.


  Uzávierka pre podávanie žiadostí
  zvyčajne 31. júla (výzva na 2017 nebola zatiaľ potvrdená)
  Podávanie žiadosti
  Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

  Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

  Formulár žiadosti a podkladové materiály
  Žiadosť sa predkladá:
  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky). K online žiadosti SAIA je potrebné nahrať nasledovné prílohy:
  • sken vyplnenej mexickej prihlášky v španielskom jazyku - podpísaná, s vloženou fotografiou

  • sken originálu akceptačného listu na akademický program (s uvedenímnázvu pobytu, dĺžky, dátumov začiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, žeakceptačný list je v procese vydania; na hlavičkovom papieri a podpísanýzodpovednou osobou na prijímajúcej mexickej inštitúcii; e-maily sú akceptovanéiba ako kontaktná informácia a pri konečnom udeľovaní štipendií nie sú brané doúvahy (ak je list vystavený v inom ako v anglickom jazyku,treba pripojiťaj pracovný preklad do slovenčiny a španielčiny)

  • životopis v slovenskom jazyku spolu spríp. kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickej aktivity, pre ktorú uchádzačžiada o štipendium (maximálne 3 strany)

  • životopis v španielskom jazyku spolu s príp. kópiami dokumentov týkajúcichsa akademickej aktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium (maximálne3strany)

  • motivačný list v slovenskom jazyku 

  • motivačný list v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzačzáujem študovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijnéhopobytu využiť vo svojej domácej krajine

  • odborný program v slovenskom jazyku - podrobný opis študijného/výskumného plánuna zvolenej inštitúcii

  • odborný program v španielskom jazyku - podrobný opis študijného/výskumného plánuna zvolenej inštitúcii

  • sken 2 odporúčaní odvysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciousvojej domovskej inštitúcie (odporúčania sa predkladajú v cudzom jazyku; aksú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovnýpreklad do slovenčiny)

  • sken dokladu o najvyššomdosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúškea dodatku k diplomu

  • sken výpisu známokročníkov doterajšieho VŠ štúdia, s uvedením váženého študijnéhopriemeru(cummulative grade point average); ak nie je priemer uvedený na výpiseznámok,je potrebné priložiť dodatočné potvrdenie s uvedením priemeru;

  • pôvodnýoriginál výpisu známok musí byť vystavený a potvrdený domácou inštitúciouuchádzača

  • sken potvrdenia oznalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie odvysokej školy, alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov -bližšie informácie na www.cepe.unam.mx


  • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov *viď poznámky nižšie) (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň):

  • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickomsystéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak ježiadosť neplatná)

  • vyplnená mexická prihláška vyplnenáv španielskom jazyku, s vloženou fotografiou; vytlačený formulár musí byť podpísanýuchádzačom, inak je žiadosť neplatná 

  • originál akceptačného listu na akademický program (s uvedením názvu pobytu, dĺžky, dátumovzačiatku a konca pobytu), alebo potvrdenia, že akceptačný list je v procesevydania; na hlavičkovom papieri a podpísaný zodpovednou osobou na prijímajúcejmexickej inštitúcii; e-maily sú akceptované iba ako kontaktná informácia a prikonečnom udeľovaní štipendií nie sú brané do úvahy

  • životopis v španielskom jazyku spolu s kópiami dokumentov týkajúcich sa akademickejaktivity, pre ktorú uchádzač žiada o štipendium

  • motivácia v španielskom jazyku s uvedením dôvodov, pre ktoré má uchádzač záujemštudovať v Mexiku, a ako plánuje znalosti získané počas štipendijného pobytu využiťvo svojej domácej krajine

  • odborný program v španielskom jazyku - podrobný opis študijného/výskumného plánu na zvolenejinštitúcii

  • 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskejinštitúcie 

   kópia dokladu o najvyššomdosiahnutom vzdelaní (diplom), vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatkuk diplomu

  • kópia výpisu známok za posledné ukončenéVŠ štúdium, s uvedením váženého študijného priemeru prepočítaného namexickú 10 bodovú stupnicu, kde najhorší vážený študijný priemer môže byť 8/10;ak nie je priemer uvedený na výpise známok, je potrebné priložiť dodatočnépotvrdenie s uvedením priemeru; pôvodný originál výpisu známok musí byťvystavený a potvrdený domácou inštitúciou uchádzača 

  • kópia rodného listu

  • kópia cestovného pasu

  • originál lekárskeho potvrdenia o dobromzdravotnom stave zo súčasného obdobia (nie starší ako 3 mesiace kdátumu uzávierky) v anglickom alebo španielskom jazyku, vydaný verejným zariadeníma s uvedením informácie, či uchádzač netrpí infekčnou-nákazlivou chorobou

  • potvrdenie o znalosti španielskeho jazyka na pokročilej úrovni (potvrdenie od vysokej školy,alebo centra špecializovaného na výučbu cudzích jazykov – bližšie informáciena www.cepe.unam.mx)

  • 4 aktuálne fotografie (nie skenované alebo v digitálnej podobe), 3 cm x3 cm; na bielom pozadí, na zadnú stranu je potrebné napísať meno a národnosťuchádzača


  Dokumenty musia byť doručené v uvedenom poradí. Neúplné zložky materiálov nebudú posudzované.

  Všetky dokumenty (vystavené v inom ako španielskom jazyku) musia byť 
  doplnené jednoduchým pracovným prekladom do španielskeho jazyka. Preklady do španielskeho jazyka nemusia byť notársky overené.

  V prípade dôležitých dokumentov o akademickom vzdelaní - diplomy, záverečné práce, výpisy známok a.i., nie je potrebné zasielať originály. Materiály uchádzačov, ktorým nebude štipendium pridelené budú skartované (*v tlačenej verzii je teda potrebné zaslať 2x kópiu daných dokumentov).

  Kópie dokumentov musia byť notársky overené, alebo mať apostilu v prípade, že je to podmienka mexickej inštitúcie na prijatie na štúdium. Všetci uchádzači sú v prípade udelenia štipendia pred vycestovaním do Mexika povinní kontaktovať prijímajúcu mexickú akademickú inštitúciu a informovať sa, ktoré akademické dokumenty musia byť notársky overené alebo je potrebná apostila ako podmienka prijatia na štúdium; a v prípade, že doterajšie štúdium uchádzača musí byť znovu overené, aké dokumenty je potrebné za týmto účelom predložiť (predkladajú sa najneskôr do 2 mesiacov od začiatku pobytu).
  Ďalšie dôležité informácie
  Výzva na rok 2017 nebola zatiaľ potvrdená mexickou stranou. V prípade zmien, budeme túto informáciou aktualizovať.

  O štipendium môžu žiadať absolventi bakalárskeho príp. magisterského štúdia, so záujmom o prehĺbenie špecializácie vo svojom odbore.

  O štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách a programoch uvedených vo výzve mexickej vlády na http://amexcid.gob.mx/index.php/component/content/article/1416. Každý akademický program uvedený vo výzve má špecifické požiadavky a je potrebné si ich podrobne preštudovať.


  Uchádzači musia spĺňať nasledovné požiadavky:
  • prihlásiť sa on-line na www.saia.sk a vložiť požadované dokumenty; doručiť vytlačenú prihlášku SAIA, prihlášku mexickej vlády a ostatné požadované dokumenty,
  • byť držiteľom diplomu 1. alebo 2. stupňa VŠ štúdia
  • študijný priemer na minimálnej úrovni 8 na stupnici 0-10; v prípade použitia inej stupnice je potrebné predložiť ekvivalent 10-stupňovej škály (A=10, B=8, C=6, D=4, E=2, FX=0),
  • už schválené prijatie na mexickú inštitúciu - akceptačný list (uchádzači môžu doložiť kontaktný list z danej inštitúcie a pokračovať s procesom prihlasovania na danú inštitúciu, kontaktné e-maily nie sú brané do úvahy),
  • ovládanie španielskeho jazyka a potvrdenie o jeho znalosti na pokročilej úrovni (vystavené univerzitou alebo centrom pre jazykové vzdelávanie)
  • spĺňať požiadavky prijímajúcej vysokej školy a štipendijného programu.
  - Štipendijný pobyt nebude za žiadnych okolností dodatočne predĺžený - odporúča sa preto vopred vhodne naplánovať dĺžku štipendijného pobytu.
  - Štipendista je povinný dokončiť svoju záverečnú prácu a absolvovať záverečné skúšky v rámci obdobia stanoveného štipendiom.

  Mexické ministerstvo zahraničných vecí neudeľuje štipendiá v nasledujúcich odboroch: business administration, plastická chirurgia, účtovníctvo, marketing, zubné lekárstvo, reklama.  

  Administrátor programu


  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Koordinátorkou programu je Mgr. Silvia Kotuličová (silvia.kotulicova@saia.sk, tel. 02/5930 4732).
   

  Priebeh výberu
  Na základe všeobecných podmienok programu budú uchádzači posudzovaní podľa týchtovýberových kritérií:

  • vynikajúce akademické výsledky vo svojom odbore štúdia
  • koherencia medzi doterajším akademickým/ pracovným zameraním a plánovanou špecializáciou v Mexiku
  • význam oblasti štúdia uchádzača pre jeho priamy vplyv na rozvoj svojej krajiny
  • štúdium prepojené s určitým súčasným alebo schváleným projektom, a s vplyvom na rozvoj svojej krajiny
  • perspektíva pracovať vo svojej krajine po ukončení štipendijného pobytu.

  Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí:


  • študujú témy s vysokou prioritou pre rozvoj svojej krajiny
  • sa uchádzajú o študijné programy, ktoré nie sú dostupné vo svojej domácej krajine
  • majú záujem o štúdium / výskum na inštitúciách mimo Mexico City
  • majú výskumnú alebo univerzitnú pozíciu na verejnej vzdelávacej inštitúcii/výskumnom centre vo svojej krajine
  • sú verejnými činiteľmi zodpovednými za oblasti alebo programy zvláštneho záujmu pre svoju krajinu
  • doteraz nezískali štipendium Mexickej vlády.

  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom.

  Definitívne rozhodnutie o pridelenom štipendiu vynesie Mexická vláda a voči tomuto rozhodnutiu nie je možné sa odvolať. Výsledky výberového konania budú uchádzačom doručené v písomnej podobe na príslušnú Mexickú ambasádu.
  Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
   Mexická žiadosť o štipendium.docStiahnuť
   vseobecne podmienky 2015-ESP.pdfStiahnuť
   vseobecne podmienky 2015-ENG.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.