SAIA, n.o.

SEVERNÉ MACEDÓNSKO - štipendium na študijný alebo výskumný pobyt na základe bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Severné Macedónsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
3 - 10 mesiacov
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy MR v oblasti vzdelávania a vedy
Kvóta
30 mesiacov
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • príplatok k štipendiu:
 • 1. a 2. stupeň VŠ vzdelávania - 500 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 530 eur/mes.

MŠaV MR poskytuje:

  • bezplatné štúdium
  • študijné materiály
  • štipendium:
 • 1. a 2. stupeň VŠ vzdelávania - 50 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 70 eur/mes.
  • ubytovanie na vysokoškolských internátoch
  • strava v jedálni (nie doktorandi)
  • verejná doprava
  Uzávierka pre podávanie žiadostí
  31. január
  Podávanie žiadosti

  Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

  Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

  Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


  Formulár žiadosti a podkladové materiály
  Žiadosť sa predkladá:
  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
  • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň)

  Dokumenty, ktoré uchádzač

  - predkladá on-line:
  • elektronický formulár žiadosti SAIA
  • životopis v slovenčine
  • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
  • motivácia v slovenskom jazyku (odborná a osobná motivácia, vlastnými slovami popíšte, prečo sa hlásite na pobyt)
  • motivácia v cudzom jazyku
  • odborný program v slovenskom jazyku
  • odborný program v cudzom jazyku
  • zoskenované 2 odporúčania od VŠ učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie, pričom v prípade doktorandov 1 odporúčanie musí byť od školiteľa (v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenčiny)
  • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka) - predkladajú študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
  • zoznam publikačnej činnosti - predkladajú doktorandi
  • zoskenovaný diplom z najvyššie dosiahnutého stupňa VŠ štúdia vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu - predkladajú študenti 2. stupňa VŠ štúdia a doktorandi (ak sú dokumenty vydané v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
  • potvrdenie o návšteve školy / doktorandskom štúdiu
  • potvrdenie o znalostiach jazyka prijímajúcej strany alebo iného jazyka prijateľného pre vybranú inštitúciu
  • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenčiny)

  - zasiela poštou (prinesie osobne) do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
  • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
  • životopis v cudzom jazyku (s vloženou fotografiou)
  • motivácia v cudzom jazyku
  • odborný program v cudzom jazyku
  • originál 2 odporúčaní od VŠ učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie, pričom v prípade doktorandov 1 odporúčanie musí byť od školiteľa (v cudzom jazyku)
  • výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia, potvrdené študijným oddelením fakulty (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka) - predkladajú študenti 1. a 2. stupňa VŠ štúdia
  • zoznam publikačnej činnosti - predkladajú doktorandi (v cudzom jazyku)
  • kópia diplomu z najvyššie dosiahnutého stupňa VŠ štúdia vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu - predkladajú študenti 2. stupňa VŠ štúdia a doktorandi (ak sú dokumenty vydané v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
  • potvrdenie o návšteve školy / doktorandskom štúdiu
  • potvrdenie o znalostiach jazyka prijímajúcej strany alebo iného jazyka prijateľného pre vybranú inštitúciu (v cudzom jazyku)
  • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie

  *cudzí jazyk: jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium, alebo anglický jazyk
  Ďalšie dôležité informácie
  Účastníci výmen sú povinní si zabezpečiť individuálne zdravotné postenie na svoje náklady alebo náklady sponzorov.

  Študijné pobyty môžu mať rôzne dĺžky trvania, od 3 - 10 mesiacov.
  Podmienkou štúdia je znalosť jazyka prijímajúcej strany alebo iného jazyka prijateľného pre vybranú inštitúciu.

  Finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak je uvedené v časti "Poskytovaná podpora", je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v prípade príplatkov k štipendiu, resp. štipendia aj v rámci Investície 4 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR – spolufinancovanie zo strany Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU.


  V prípade, že sa uchádzate o pobyt, kde sa poskytuje počas pobytu príplatok k štipendiu, berte na vedomie nasledujúce skutočnosti a podaním žiadosti o štipendium vyjadrujete svoj súhlas s nimi:
  • uchádzač/štipendista je povinný zabezpečiť, aby všetky dokumenty predkladané v súvislosti so schváleným štipendijným pobytom obsahovali pravdivé, správne a úplné informácie,
  • uchádzač berie na vedomie a podaním žiadosti o štipendium súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu danom žiadosťou o štipendium, jej prílohami a ďalšími dokumentmi predloženými administrátorovi programu môžu byť poskytnuté orgánom Slovenskej republiky alebo Európskej únie na účely ich kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia,
  • je zakázané financovanie toho istého výdavku v rámci toho istého účelu z rovnakého zdroja, a preto je povinnosťou uchádzača/štipendistu informovať SAIA ako administrátora programu a následne aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Sekciu medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí), ak v súvislosti s pobytom bude zo zdrojov štátneho rozpočtu SR alebo zo zdrojov Európskej únie poberať inú finančnú podporu,
  • uchádzač/štipendista je povinný v prípade potreby poskytnúť súčinnosť orgánom Slovenskej republiky (napr. Národná implementačná a koordinačná jednotka mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre vládny audit SR, Najvyšší kontrolný úrad SR) a príslušným orgánom Európskej únie (napr. Európska komisia, OLAF/European Anti-Fraud Office, Dvor audítorov a v príslušných prípadoch Európska prokuratúra), alebo osobám povereným týmito orgánmi, a to pri ich činnosti (najmä kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu) v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia.
   


  Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2022/2023 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2023/2024).

  Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
   

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

  Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

  Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

  Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

  Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


  Prílohy
  K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.