SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RFDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Právne vedy
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Manažment
Medzinárodné vzťahy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
bakalárske štúdium - 3,5 roka alebo 4 roky; magisterské štúdium - 2 roky alebo 2,5 roka
Zdroj financovania
Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie
Kvóta
Podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Štúdium je hradené ruskou stranou, avšak ruská strana neposkytuje štipendium. Náklady na ubytovanie (miesto v internáte mu bude zabezpečené) a stravovanie si hradí uchádzač sám.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
11. máj
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

 • Dokumenty, ktoré uchádzač predkladá:

  1.) predkladá on-line:

 • elektronický formulár žiadosti;
 • životopis v slovenčine;
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou);
 • motivácia v slovenskom jazyku;
 • motivácia v ruštine;
 • prihlášku adresovanú rektorovi Diplomatickej akadémie MZV RF (aktuálna prihláška bude zverejnená na webovej stránke Diplomatickej akadémie MZV RF: www.dipacademy.ru);
 • notársky overenú a súdnym prekladateľom preloženú kópiu maturitného vysvedčenia (v prípade celého bakalárskeho štúdia) alebo vysokoškolského diplomu s uvedením absolvovaných predmetov a ich hodnotením (v prípade celého magisterského štúdia);
 • certifikát/nostrifikáciu Federálnej služby dohľadu nad vzdelaním a vedy RF potvrdzujúci ekvivalent/zhodnosť diplomu v RF; v prípade, že uchádzač nemá k dispozícií daný certifikát, môže doložiť potvrdenie o odovzdaní diplomu na nostrifikáciu;

 • 2.) zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách v ruštine (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov) - Upozornenie: Je potrebné, aby si uchádzač podkladové materiály naskenoval, kedže ich bude nahrávať do on-line systému, ktorý bude sprístupnený v čase prijímania podkladových materiálov na Diplomatickej akadémii Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie - Na základe aktuálnej pandemickej situácie by sme Vás radi upozornili, že v tlačenej verzii je potrebné žiadosť poslať poštou alebo kuriérom:
 • vytlačený elektronický formulár žiadosti (po odoslaní žiadosti v systéme sa Vám vygeneruje PDF, ktoré treba vytlačiť a podpísať);
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou);
 • motivácia v ruštine;
 • prihlášku adresovanú rektorovi Diplomatickej akadémie MZV RF (aktuálna prihláška bude zverejnená na webovej stránke Diplomatickej akadémie MZV RF: www.dipacademy.ru);
 • notársky overenú kópiu a súdnym prekladateľom preloženú fotokópiu pasu;
 • notársky overenú a súdnym prekladateľom preloženú kópiu kópiu maturitného vysvedčenia (v prípade celého bakalárskeho štúdia) alebo vysokoškolského diplomu s uvedením absolvovaných predmetov a ich hodnotením (v prípade celého magisterského štúdia);
 • certifikát/nostrifikáciu Federálnej služby dohľadu nad vzdelaním a vedy RF potvrdzujúci ekvivalent/zhodnosť diplomu v RF; v prípade, že uchádzač nemá k dispozícií daný certifikát, môže doložiť potvrdenie o            odovzdaní diplomu na nostrifikáciu;
 • zdravotné potvrdenie o spôsobilosti absolvovať štúdium v zahraničí, v ktorom bude potvrdená absencia chorôb uvedených v Uznesení vlády RF č. 188, z 2. apríla 2003;
 • zdravotné potvrdenie o spôsobilosti študovať na vysokoškolskej inštitúcii (v Ruskej Federácii je to vzor 086y) - zdravotné potvrdenie musí byť vystavené v ruštine - s dátumom vykonania vyšetrenia a pečiatkou zdravotného zariadenia s údajmi:
  • o chronických ochoreniach
  • o röntgene pľúc
  • o očkovaní (tetanus, diftéria, osýpky, tuberkulóza) s dátumom očkovania potvrdené pečiatkou zdravotného zariadenia
  • o výsledkoch testu na syfilis a na hepatitídu typu B
 • fotografie s rozmerom 3x4 cm  a 4x6 cm po 4 ks, spolu 8 fotografií.
 • Upozornenie: Je potrebné, aby si uchádzač podkladové materiály naskenoval, kedže ich bude nahrávať do online systému, ktorý bude sprístupnený v čase prijímania podkladových materiálov na Diplomatickej akadémii Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie.

 • V prípade vycestovania sú potrebné nasledujúce dokumenty:

 • kópia udelených víz na vstup na územie RF;
 • kópia potvrdenia o zdravotnom poistení.
 • Ďalšie dôležité informácie
  Bakalárske štúdium:
  - ponúkaný odbor: medzinárodné vzťahy, ekonomika
  - je potrebné absolvovať vstupné testy z ruského jazyka (písomné a ústne), cudzieho jazyka (písomne a ústne) a osobný pohovor z odborného predmetu (podľa odboru: napr. matematika alebo história)
  - vstupné testy sa budú konať v termíne od 13. 7. 2021 do 23. 7. 2021

  Magisterské štúdium:
  - ponúkané odbory: medzinárodné vzťahy, ekonomika, právo
  - je potrebné absolvovať vstupné testy, ktoré pozostávajú z ruského jazyka (písomne a ústne), cudzieho jazyka (písomne a ústne) a ústnej skúšky z odborného predmetu.
  - vstupné testy sa budú konať v termíne od 9. 8. 2021 do 23. 8. 2021

  Záujemcovia, ktorí nebudú adekvátne ovládať ruský jazyk môžu absolvovať prípravný ročný kurz ruského jazyka.

  Obidve formy štúdia sú poskytované bezplatne. Denným študentom bude v prípade voľných izieb na internáte poskytnuté platené ubytovanie na internáte.

  Bližšie informácie: www.dipacademy.ru  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
   

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Materiály uchádzačov budú postúpené Odboru Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Vzor prihlášky na celé bakalárske štúdiumЗаявление на 1 высшее.pdfStiahnuť
  Vzor prihlášky na celé magisterské štúdiumЗаявление на магистратуру.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.