SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii MZV RFDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Právne vedy
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Manažment
Medzinárodné vzťahy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
bakalárske štúdium - 3,5 roka alebo 4 roky; magisterské štúdium - 2 roky alebo 2,5 roka
Zdroj financovania
Ministerstvo zahraničných vecí Ruskej federácie
Kvóta
Podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Štúdium je hradené ruskou stranou, avšak ruská strana neposkytuje štipendium. Náklady na ubytovanie (miesto v internáte mu bude zabezpečené) a stravovanie si hradí uchádzač sám.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
spravidla v apríli
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač predkladá:

1.) predkladá on-line:

 • elektronický formulár žiadosti;
 • životopis v slovenčine;
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou);
 • motivácia v slovenskom jazyku;
 • motivácia v ruštine;
 • prihlášku adresovanú rektorovi Diplomatickej akadémie MZV RF;
 • notársky overenú a súdnym prekladateľom preloženú kópiu diplomu s uvedením absolvovaných predmetov a ich hodnotením;
 • certifikát/nostrifikáciu Federálnej služby dohľadu nad vzdelaním a vedy RF potvrdzujúci ekvivalent/zhodnosť diplomu v RF; v prípade, že uchádzač nemá k dispozícií daný certifikát, môže doložiť potvrdenie o odovzdaní diplomu na nostrifikáciu;


2.) zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov):
 • vytlačený elektronický formulár žiadosti (po odoslaní žiadosti v systéme sa Vám vygeneruje PDF, ktoré treba vytlačiť a podpísať);
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou);
 • motivácia v ruštine;
 • prihlášku adresovanú rektorovi Diplomatickej akadémie MZV RF;
 • notársky overenú kópiu a fotokópiu pasu;
 • notársky overenú a súdnym prekladateľom preloženú kópiu diplomu s uvedením absolvovaných predmetov a ich hodnotením;
 • certifikát/nostrifikáciu Federálnej služby dohľadu nad vzdelaním a vedy RF potvrdzujúci ekvivalent/zhodnosť diplomu v RF; v prípade, že uchádzač nemá k dispozícií daný certifikát, môže doložiť potvrdenie o odovzdaní diplomu na nostrifikáciu;
 • zdravotné potvrdenie o spôsobilosti absolvovať štúdium v zahraničí, v ktorom bude potvrdená absencia chorôb uvedených v Uznesení vlády RF č. 188, z 2. apríla 2003;
 • zdravotné potvrdenie (vzor 086y) - o spôsobilosti študovať na vysokoškolskej inštitúcii
 • kópia udelených víz na vstup na územie RF;
 • kópia potvrdenia o zdravotnom poistení;
 • fotografie s rozmerom 3x4 cm  a 4x6 cm po 4 ks, spolu 8 fotografií.
 • Radi by sme upozornili uchádzačov, že všetky uvedené podkladové materiály majú informatívny charakter, ihneď ako dostaneme aktuálne informácie z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, budú informácie aktualizované.

  Ďalšie dôležité informácie
  Bakalárske štúdium:
  - ponúkaný odbor: medzinárodné vzťahy
  - je potrebné absolvovať vstupné testy z ruského jazyka (písomné a ústne) a osobný pohovor
  - vstupné testy sa budú konať v termíne od 11. 7. 2018 do 19. 7. 2018 (prvé vysokoškolské vzdelanie) alebo v termíne od 13. 8. 2018 do 17. 8. 2018 

  Magisterské štúdium:
  - ponúkané odbory: medzinárodné vzťahy, ekonomika, manažment, právo
  - je potrebné absolvovať vstupné testy, ktoré pozostávajú z ruského jazyka (písomne a ústne), cudzieho jazyka (písomne a ústne) a ústnej skúšky z odborného predmetu.
  - vstupné testy sa budú konať v termíne od 11. 8. 2018 do 24. 8. 2018

  Záujemcovia, ktorí nebudú adekvátne ovládať ruský jazyk môžu absolvovať prípravný ročný kurz ruského jazyka.

  Obidve fomy štúdia sú poskytované bezplatne. Denným študentom bude v prípade voľných izieb na internáte poskytnuté platené ubytovanie na internáte.

  Bližšie informácie: www.dipacademy.ru


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
   

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Materiály uchádzačov budú postúpené Odboru Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
  Prílohy
  K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.