SAIA, n.o.

NATO - interné platené stáže pre študentov a absolventovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Belgicko
Študijný/vedný odbor
Stavebné inžinierstvo (stavebníctvo, doprava, geodézia)
Informačné a komunikačné technológie
Právne vedy
Politické vedy
Masmediálna komunikácia
Informatické a počítačové vedy
Ekonomická teória
Financie
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Účtovníctvo
Medzinárodné vzťahy
Národná a medzinárodná bezpečnosť
Typ podpory
iné
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, iné
Trvanie
6 mesiacov
Zdroj financovania
NATO
Kvóta
Poskytovaná podpora
Platená stáž v medzinárodnom sekretariáte NATO alebo v medzinárodnom vojenskom štábe NATO (civilné pozície) v Bruseli s predpokladaným začiatkom stáže na jar alebo jeseň v roku 2015.

Finančné prostriedky na pokrytie životných nákladov schváleným uchádzačom poskytuje priamo NATO. Výška odmeny pre stážistov je 800 EUR mesačne (nie je vyňatá zo zdaňovania). Stážistom sú refundované cestovné náklady na spiatočnú cestu do miesta práce, na základe predloženia spiatočných cestovných lístkov ekonomickej triedy a v maximálnej výške 1200 EUR.
Po absolvovaní 3 mesiacov služby majú stážisti nárok na dovolenku (vrátane PN) v dĺžke 2,5 pracovného dňa za každý ukončený mesiac služby.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
14. apríl
Podávanie žiadosti
Prihlásiť sa je možné do 14. apríla 2014 prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na web stránke NATO https://nato-interns.tal.net/lang-en-GB/candidate.

Inštrukcie na podávanie žiadostí sú dostupné na stránke http://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm.
Všetky potrebné informácie nájdu uchádzači na web stránke NATO www.nato.int v časti „Employment - NATO IS/IMS Internship Programme“.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Prihlásiť sa je možné prostredníctvom on-line formulára, ktorý je dostupný na web stránke NATO https://nato-interns.tal.net/lang-en-GB/candidate.
Ďalšie dôležité informácie
Program spravidla 6-mesačných interných stáží  NATO  je určený občanom členských krajín NATO, vo veku minimálne 21 rokov (v čase nástupu na stáž).

Uchádzač musí byť študent vysokej školy (ukončené aspoň 2 roky štúdia a byť zapísaný do 3. ročníka) alebo absolvent VŠ (titul získaný pred menej ako 12 mesiacmi) v rôznych odboroch: politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo (komparatívnou výhodou je znalosť arabského a ruského jazyka), ale aj stavebníctvo a architektúra (výstavba novej budovy sídla NATO) a ďalšie.

Zoznam a opis divízií, v rámci ktorých sa stáže poskytujú je dostupný na http://www.nato.int/cps/en/natolive/71161.htm a v prihlasovacej časti. Uchádzači si musia v rámci prihlášky vybrať 1 zameranie a aspoň 1 (max. 3) pod-oblasť zamerania.

Uchádzači musia mať vynikajúcu znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka, preferovaná je znalosť oboch pracovných jazykov Aliancie. Na stáž na rok 2015 sa môžu prihlásiť aj študenti, ktorí skončia vysokoškolské štúdium v priebehu roka 2014.

Pre absolvovanie stáže v NATO je potrebné byť držiteľom bezpečnostnej previerky a príslušného certifikátu NATO. V podmienkach SR vydáva bezpečnostné previerky Národný bezpečnostný úrad SR na základe žiadosti príslušnej inštitúcie. Záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov na získanie bezpečnostnej previerky.

Ďalšie informácie o programe stáží sú dostupné na stránke http://www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Ponuku administruje priamo NATO, otázky ohľadom stáží je možné zasielať na adresu: internships@hq.nato.int.
Priebeh výberu
Bližšie informácie o stážach, podávaní žiadostí a časovom rozvrhu výberu uchádzačov sú dostupné na stránke http://www.nato.int/cps/en/natolive/72041.htm.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.