SAIA, n.o.

Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Luxembursko
Nemecko
Taliansko
Dánsko
Írsko
Veľká Británia
Grécko
Portugalsko
Španielsko
Fínsko
Rakúsko
Švédsko
Cyprus
Česko
Estónsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium, iné
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
1 až 10 mesiacov
Zdroj financovania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
ŠTIPENDIUM
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole/výskumnom pracovisku. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu.

Študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl) a musí súvisieť s hlavnou činnosťou doktoranda na domácej inštitúcii.

CESTOVNÝ GRANT
O cestovný grant sa môžu uchádzať doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku s trvalým pobytom v SR len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP.

Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov alebo ich časti v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného/umeleckého pobytu štipendistu na zahraničnej vysokej škole alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.
Doktorandi v externej forme štúdia sa môžu uchádzať o cestovný grant iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný úväzok.

Cestovný grant slúži na pokrytie výdavkov štipendistu na prepravu na miesto pobytu a späť, avšak maximálne do schválenej výšky. Cestovný grant nemusí teda pokryť celé náklady na cestovné.

Oprávnené výdavky v rámci cestovného grantu môžu predstavovať cestovné náklady na verejnú dopravu (autobus, železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej triedy) v súvislosti s jednou cestou na miesto štipendijného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou z miesta štipendijného pobytu na jeho konci (z cestovného grantu sa nefinancuje MHD). Cestovné náklady sa refundujú po skončení štipendijného pobytu maximálne do výšky schváleného cestovného grantu na základe predložených originálov cestovných a účtovných dokladov. Cestovný doklad musí byť v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu. Cestovný grant nie je určený na úhradu nákladov spojených s účasťou na konferenciách.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
30.04.2020 16:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti.


Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme  do termínu uzávierky - to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.
 
Uzávierky na predkladanie žiadostí
 • 30. apríl  do 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka
 • 31. október  do 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka


Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt:

v slovenskom jazyku:

 • štruktúrovaný životopis;
 • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu);
 • odborný program študijného/výskumného pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej vysokej školy/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt);
 • jedno odporúčania od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace);
 • doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa o štipendium;
 • diplom, dodatok k diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach (ak bolo vydané);
 • doklad k požadovanej výške finančného príspevku na cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so štipendiom.
 • zoznam publikačnej činnosti (upozornenie: zoznam publikačnej činnosti musí byť zostavený podľa Vyhlášky č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti – viac informácií o vyhláške na www.minedu.sk).
 

v cudzom jazyku:

 • akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy/výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.
 

Upozornenie: Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa.


Ďalšie dôležité informácie
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.Bližšie informácie: www.stipendia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu
Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:
 • zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia/výskumného pobytu na vybranej vysokej škole/výskumnom pracovisku v zahraničí;
 • odborný program študijného/výskumného pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu;
 • odborné a osobnostné predpoklady uchádzača uvedené v odporúčaniach;
 • študijné, resp. vedecké výsledky;
 • stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/pozývacom liste;
 • celkovú kvalitu predloženej žiadosti.
Štipendium a cestovný grant nie sú právne nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva posúdenie kvality uchádzača a obsah pobytu, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Informáciu o udelení/neudelení štipendia/cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.

Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA, n. o., dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení štipendia doložia originál akceptačného listu a potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári (za originál sa nepovažuje fax ani vytlačený naskenovaný dokument).

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.