SAIA, n.o.

Národný štipendijný program SR - doktorandi - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt (vrátane cestovného grantu)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Belgicko
Francúzsko
Holandsko
Luxembursko
Nemecko
Taliansko
Dánsko
Írsko
Veľká Británia
Grécko
Portugalsko
Španielsko
Fínsko
Rakúsko
Švédsko
Cyprus
Česko
Estónsko
Litva
Lotyšsko
Maďarsko
Malta
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Chorvátsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium, iné
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand
Trvanie
1 až 10 mesiacov
Zdroj financovania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora

ŠTIPENDIUM

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas študijného, resp. výskumného/umeleckého pobytu na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu. Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR. Doteraz stanovené a schválené výšky štipendií do vybraných krajín sú zverejnené tu.

O štipendium sa môžu uchádza doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku v súlade s § 54 zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v SR, a to s cieľom v čase poberania štipendia realizovať:

•    študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom a jeho zameraním.


Upozornenie:

V prípade, že študijný/výskumný/umelecký pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, je nevyhnutné zabezpečiť dĺžku pobytu na 1 celý kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl). Obdobný postup pre kalkuláciu trvania pobytu sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto dĺžka určená v mesiacoch (napr. 5. marec – 4. jún pri 3-mesačnom pobyte).


CESTOVNÝ GRANT
Cestovný grant, ktorý je samostatnou zložkou štipendia, je finančný príspevok poskytovaný na pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto pobytu a späť. Cestovný grant sa udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Cestovný grant sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača na Slovensku (miesto začiatku cesty) a miestom plánovaného pobytu v zahraničí (cieľ cesty),a to v nasledujúcej výške:

 • vzdialenosť do 350 km – 0€,
 • vzdialenosť viac ako 350 km, maximálne 2 000 km – 250 €,
 • vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 7 000 km – 500 €,
 • vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 000 €.


O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci NŠP, a to uvedením požadovaných informácií v žiadosti o štipendium. Cestovný grant možno udeliť len v prípade, ak uchádzačovi bolo udelené štipendium zo zdrojov NŠP v rámci tej istej uzávierky.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
30. apríl, 31. október
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné vypĺňať žiadosť.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie žiadosti. Administrátor programu neberie v takomto prípade zodpovednosť za nepodanie žiadosti o štipendium zo strany uchádzača.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“. Jeden uchádzač si môže k jednému termínu uzávierky podať iba jednu žiadosť.
 
Uzávierky na predkladanie žiadostí:

 • 31. októbra o 16.00 hod. – na pobyty počas letného semestra prebiehajúceho akademického roka

 • 30. apríla o 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho akademického roka


Žiadosť o štipendium a cestovný grant, musí byť podaná elektronicky (on-line) do termínu uzávierky.

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt:

• v slovenskom jazyku (dokumenty, ktoré sa vyžadujú v slovenskom jazyku, možno rovnocenne predložiť aj v českom alebo v anglickom jazyku):

 • štruktúrovaný životopis,

 • motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného pobytu),

 • odborný program študijného alebo výskumného/umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu),

 • odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila; ak nie je možné vystaviť odporúčanie na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí dokument obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca odporúčanie pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, registračný identifikátor – napr. IČO, odkaz na webovú stánku]; odporúčanie nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace),

 • doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského štúdia v čase uchádzania sa o štipendium,

V prípade, že uchádzač z dôvodu mimoriadnych okolností spôsobených vyššou mocou nemôže získať potvrdenie o doktorandskom štúdiu, môže predložiť namiesto neho čestné vyhlásenie o doktorandskom štúdiu, kde uvedie dôvody, prečo sa mu nepodarilo získať doklad, a zároveň uvedie aktuálny ročník doktorandského štúdia, formu štúdia (denná alebo externá) a uvedie tiež dátum predpokladaného ukončenia tohto štúdia. V prípade udelenia štipendia takémuto uchádzačovi je pred podpisom dohody o udelení štipendia tento uchádzač povinný predložiť oficiálne potvrdenie o doktorandskom štúdiu zodpovedajúce deklarovaným údajom o štúdiu, a to v termíne určenom administrátorom programu.


 • diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium, dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo vydané),

 • zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra 2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých publikácií a/alebo umeleckej činnosti.

• v cudzom jazyku (akceptované sú dokumenty v anglickom alebo českom jazyku, prípadne aj vystavené priamo v slovenčine):


 • pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného pracoviska s termínom realizácie pobytu (oficiálny dokument spravidla na hlavičkovom papieri inštitúcie a s podpisom osoby, ktorá list vystavila, s jej funkciou a kontaktnými údajmi na danú osobu; ak nie je možné vystaviť dokument na hlavičkovom papieri inštitúcie, musí obsahovať jednoznačnú identifikáciu inštitúcie, na ktorej osoba vystavujúca dokument pôsobí [teda spravidla názov inštitúcie, adresa sídla, odkaz na webovú stánku]) . V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

Upozornenie!
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí, musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie školiteľa.

Ďalšie dôležité informácie

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program (NŠP) je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Štipendiá a cestovné granty sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o vysokých školách, napr. na SAV), ako aj pre postdoktorandov.

Bližšie informácie: www.stipendia.sk


Štipendiá Národného štipendijného programu SR sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU v rámci Investície 4 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR.


 


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne nárokovateľné. Na udelenie finančnej podpory zo zdrojov NŠP vplýva splnenie formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy, kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba, ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.

Za finálnu kompletnosť žiadosti a za správnosť informácií uvedených v nej a v jej prílohách je zodpovedný uchádzač; administrátor programu vzhľadom na dostatočný čas na prípravu žiadosti medzi otvorením elektronického systému na podávanie žiadostí a termínom uzávierky, ako aj s ohľadom na vyhlásenie uchádzača pri podávaní žiadosti, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, aktuálne a pravdivé a že žiadosť je kompletná, vrátane všetkých požadovaných príloh a dokumentov, nie je povinný poskytnúť uchádzačovi možnosť opravy žiadosti (žiadosť sa teda posudzuje tak, ako bola podaná uchádzačom).

Za administráciu výberového procesu je zodpovedná SAIA, n. o., ako administrátor štipendijného programu. Administrátor programu koná v rámci konkrétneho výberu tak, aby bol zachovaný rovnaký prístup k uchádzačom počas daného výberu.

Administrátor posúdi, či žiadosti spĺňajú formálne požiadavky programu ku dňu termínu uzávierky, ku ktorému boli podané. Administrátor môže zamietnuť pre formálne nedostatky také žiadosti:

•    u ktorých existuje rozpor s podmienkami programu (najmä v oblastiach oprávnenosti uchádzačov, resp. štipendistov, alebo neexistencie zodpovedajúcej kategórie podpory uchádzača), alebo

•    u ktorých nie sú splnené formálne náležitosti žiadosti, resp. požadovaných príloh, alebo

•    u ktorých sú skutočnosti uvedené v žiadosti a jej prílohách vo vzájomnom rozpore, alebo

•    u ktorých sa v priebehu kontroly zo strany administrátora zistí, že vyhlásenia uchádzača, ktorými potvrdzuje, že informácie sú úplné, pravdivé a správne, nie sú pravdivé.


Pri svojom rozhodovaní môže administrátor brať do úvahy, či ide o takú skutočnosť, ktorá môže mať zásadný vplyv na vecné posúdenie žiadosti. Administrátor môže svoje zistenia konzultovať s výberovou komisiou. Administrátor taktiež pri svojom rozhodovaní berie do úvahy aj odporúčania a požiadavky výberovej komisie z predchádzajúcich výberov.

Žiadosti, ktoré administrátor nezamietol pre formálne nedostatky, postupujú na ďalší výber výberovou komisiou.

Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:

•    zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku v zahraničí;

•    odborný program študijného/výskumného/umeleckého/prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast uchádzača;

•    odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;

•    študijné, resp. vedecké výsledky;

•    stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;

•    celkovú kvalitu predloženej žiadosti.


Výberová komisia môže s osobitným zreteľom posudzovať žiadosti, ktoré boli predložené uchádzačmi, ktorí už získali štipendium, ale z dôvodu zásahu vyššej moci (napr. pandémie Covid-19) nenastúpili na už schválený pobyt, alebo si tento pobyt museli z dôvodu vyššej moci skrátiť, alebo pod vplyvom situácie spôsobenej vyššou mocou ho nemohli plnohodnotne využiť na realizáciu plánovaného zámeru. V takýchto prípadoch, v porovnaní s ostatnými uchádzačmi, môže výberová komisia postupovať pri výbere rámcovo osobitne, ak to v rámci danej výzvy uzná za potrebné. Každá takáto žiadosť však bude posudzovaná individuálne v súlade s platnými podmienkami programu a musí byť kvalitatívne relevantná; nie je možné schvaľovať takéto žiadosti automaticky len z dôvodu predchádzajúceho schválenia štipendia a jeho postihu zásahom vyššej moci.

Administrátor rešpektuje výber štipendistov vykonaný výberovou komisiou a udelí štipendium v súlade s uvedeným výberom. Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke na predkladanie žiadostí.


Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét o udelení štipendia a zašle ho poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami pre vyplácanie štipendia štipendistovi. Štipendista je povinný pred začiatkom vyplácania štipendia zaslať administrátorovi programu originál potvrdenia o akceptácii štipendia (formulár potvrdenia o akceptácii štipendia zašle štipendistovi administrátor programu), originál akceptačného/pozývacieho listu vystaveného prijímajúcou inštitúciou, na ktorej sa bude pobyt realizovať, a:
•  v prípade študentov a doktorandov originál potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu, a to na predpísanom formulári,
•  v prípade postdoktorandov originál potvrdenia vydaného štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.


Ak je udelenie štipendia podmienené doplnením ďalších dokumentov v súlade s podmienkami programu, dohodu o udelení štipendia je možné zaslať až po splnení stanovených podmienok (o akceptácii splnenia podmienok rozhoduje administrátor programu).

Každý uchádzač, ktorý má dôvodné podozrenie na pochybenie zo strany administrátora alebo výberovej komisie v procese spracovania a posudzovania žiadostí podaných v rámci konkrétnej uzávierky, má právo podať podnet na prešetrenie najneskôr do 1 mesiaca od zverejnenia výsledkov výberu žiadostí predložených k danej uzávierke. Podnet predkladá uchádzač písomne a adresuje ho SAIA, n. o., ako organizácii administrujúcej program. Podnet musí obsahovať identifikačné údaje uchádzača, číslo žiadosti, ktorej sa podnet týka, zdôvodnenie pre podanie podnetu (vrátane skutočností, na základe ktorých došlo podľa uchádzača k pochybeniu). SAIA, n. o., podnet posúdi a spravidla do 1 mesiaca od podania podnetu oboznámi uchádzača s výsledkom prešetrenia predmetného podnetu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.