SAIA, n.o.

RAKÚSKO - Akcia Rakúsko - Slovensko: Štipendium Akcie pre diplomantovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
1 - 3 mesiace
Zdroj financovania
Program Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
mesačné štipendium (vypláca OeAD-GmbH): max. € 1 150,--

Poznámky:
  • štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia

  • ubytovanie a cestovné si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie  – internát alebo v byte. Mesačné náklady: € 250 až € 600; výška závisí od typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí OeAD-GmbH € 18 mesačne ako správny poplatok.)

  • štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium

Uzávierka pre podávanie žiadostí
15.10.2022 23:59
Podávanie žiadosti
Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Podávanie žiadostí prebieha online: www.scholarships.at

K žiadosti o štipendium treba priložiť nasledujúce prílohy:
  • akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie (Betreuungszusage od odborného garanta pobytu/supervízora; v nemčine alebo v angličtine),
  • dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, profesorov alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným zaradením; jedno odporúčanie musí byť od školiteľa diplomanta/vedúceho diplomovej práce),
  • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium),
  • potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom nemeckého jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých školách, resp. potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích jazykov (nepredkladajú germanisti, v prípade výskumného pobytu v angličtine, doklad o znalostiach anglického jazyka),
  • súhlas vedenia domovskej organizácie s pobytom od dekana resp. prodekana fakulty (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom, riaditeľom ústavu SAV).


Ďalšie dôležité informácie

Žiadosť o toto štipendium si môžu podať študenti z verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester svojho štúdia v 2. stupni (ak študijný program v sebe kombinuje prvý a druhý stupeň – § 53 ods. 3 zákona 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov –, musí mať žiadateľ absolvovaných aspoň 7 semestrov). O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí sú riadnymi študentami (získali v predchádzajúcom semestri minimálne 5 kreditov).

Nástup na pobyt je možný najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky. Vo všeobecnosti platí, že žiadosti predložené k marcovému termínu sa vzťahujú na ďalší akademický rok a žiadosti predložené k októbrovému termínu na prebiehajúci akademický rok.

Štipendium pre diplomantov má poskytnúť študentom možnosť, využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v Rakúsku, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Pobyt musí jasne súvisieť s témou diplomovej práce štipendistu a takto musí aj byť plánovaný.

Štipendium nemožno predĺžiť. Toto štipendium môže študent poberať iba raz (toto štipendium nie je možné udeliť opakovane). Štipendista nemôže počas štipendijného pobytu financovaného cez Akciu poberať na ten istý účel žiadnu inú podporu.

Štipendisti nemôžu počas štipendijného pobytu vykonávať inú zárobkovú činnosť v krajine pobytu. 

Udelenie štipendia uchádzačom, ktorí sú občanmi jednej z krajín programu, avšak sú príslušníkmi inštitúcie druhej krajiny programu, je možné len v prípade, že vzdušná vzdialenosť medzi prijímajúcou inštitúciou a miestom trvalého bydliska uchádzača v tej istej krajine je minimálne 100 kilometrov.

Uzávierka žiadostí o tento typ štipendia býva dvakrát ročne, spravidla 15. marca a 15. októbra.

Podrobné informácie na www.aktion.saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Kristína Sallerová (kristina.sallerova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

Priebeh výberu

Výber prebieha na základe predloženej žiadosti s prílohami. Výber urobí Riadiace grémium Akcie Rakúsko – Slovensko. Oznámenie o udelení štipendia zasiela kancelária vedenia Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.).
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Formulár pozývacieho listubetreuungszusage.docStiahnuť
Formulár odporúčacieho listuempfehlung.docStiahnuť
Formulár na preukázanie znalostí nemčinynachweis.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.