INDONÉZIA - štipendium indonézskej vlády DARMASISWADomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Indonézia
Študijný/vedný odbor
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, iné, jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, iné
Trvanie
1 rok
Zdroj financovania
Indonézska vláda
Kvóta
podľa finančných možností programu
Poskytovaná podpora
 • mesačné štipendium 4 700 000 IDR
 • príspevok na knihy 2 000 000 IDR
 • jednorazový príspevok po príchode do krajiny 4 700 000 IDR
 • ubytovanie a doprava počas "Orientation week"


Uzávierka pre podávanie žiadostí
7. apríl
Podávanie žiadosti
Záujemcovia sa musia registrovať a nahrať všetky dokumenty do systému cez oficiálnu webstránku apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id.

Počas vypĺňania žiadosti sú záujemcovia povinní zvoliť si veľvyslanectvo v ich domácej krajine. Tí ktorí sa v čase žiadania o štipendium nachádzajú mimo svojej domovskej krajiny, nemôžu pri vypĺňaní žiadosti uviesť resp. si zvoliť veľvyslanectvo krajiny, v ktorej sa v čase podávania žiadostí nachádzajú.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Všetky infomácie o programe Darmasiswa nájdete na stránke: http://darmasiswa.kemdikbud.go.id

Ďalšie dôležité informácie

Indonézska vláda ponúka štipendiá DARMASISWA na štúdium indonézskeho jazyka Bahasa Indonesia, tradičného tanca, tradičnej hudby a indonézskych remesiel. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na jednej z indonézskych univerzít. V roku 2024 je na výber až 72 univerzít. 


V ponuke sú programy na štúdium indonézskeho jazyka, umenia a kultúry (tradičný tanec, tradičná hudba a indonézske remeslá). 


Uchádzači o štipendium musia: 

- byť zo zahraničia 

- mať ukončené stredoškolské vzdelanie 

- mať vek od 18 do 32 rokov 

- ovládať anglický jazyk na komunikačnej úrovni 

- mať dobrý zdravotný stav

- mať základné znalosti z danej oblasti

- mať záujem o vzdelávanie sa v danej oblasti


O štipendium sa nemôžu uchádzať tí, ktorí už v minulosti boli štipendistami Darmasiswy alebo štipendií KNB a oprávnení nie sú ani uchádzači, ktorí sú v súčasnosti zamestnaní v Indonézii resp. tam študujú.  


Bližšie informácie nájdete na webových stránkach: 

https://darmasiswa.kemdikbud.go.id/regulations/ alebo v letáku, ktorý si môžete stiahnuť z časti "Prílohy" tejto štipendijnej ponuky. Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu


Viac informácií: 

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Brnianska 31
811 04 Bratislava
 
E-mail: bratislava.kbri@kemlu.go.id

Tel.: 02/ 544 19 886
Fax: 02/ 544 19 890


Administrátor: 

Bureau of Cooperation and Public Relations 

Ministry of Education, Culture, Research and Technology The Republic of Indonesia 

C Building, 4th floor

Jalan Jenderal Sudirman 

Senayan 10270 Jakarta 


E-mail: darmasiswa@kemdikbud.go.id

Tel.: +62 21 571 1144

Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Brožúra Darmasiswa 2024darmasiswa.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.