BELGICKO - POĽSKO - postgraduálne štúdium na College of Europe v Brugach a NatolineDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Belgicko
Poľsko
Študijný/vedný odbor
Ekonomické vedy a obchod
Právne vedy
Politické vedy
História
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
10 mesiacov
Zdroj financovania
štipendium College of Europe
Kvóta
podľa zdrojov
Poskytovaná podpora
Štúdium na College of Europe je určené záujemcom s vynikajúcimi výsledkami, s možnosťou uchádzať sa o štipendium. Prijatie nie je automaticky spojené s udelením štipendia. Štipendium nie je nárokovateľné a vybraným študentom ho môže udeliť  College of Europe alebo iná organizácia.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
16. január
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva online na www.coleurope.eu


Bližšie informácie na
www.coleurope.eu.
https://www.coleurope.eu/admission/apply-online/explanatory-note-concerning-applications-admission
Formulár žiadosti a podkladové materiály
On-line prihlášku nájdete na https://www.coleurope.eu/admissions-apply-online.
V prihláške je potrebné predložiť nasledovné dokumenty:

 • životopis vo formáte Europass
 • motivačný list (max 600 slov)
 • kópia diplomu (v originálnom jazyku + preklad do anglického jazyka)
 • kópia výpisu známok (v originálnom jazyku + preklad do anglického jazyka)
 • potvrdenie o jazykových znalostiach (anglický a francúzsky jazyk)
 • odporúčacie listy od dvoch univerzitných učiteľov
 • pas alebo občiansky preukaz
 • fotografia pasového formátu

Bližšie informácie na: https://www.coleurope.eu/admission/apply-online/explanatory-note-concerning-applications-admission.


Ďalšie dôležité informácie
Uchádzači musia byť študenti posledného ročníka magisterského štúdia alebo absolventi VŠ vo veku do 30 rokov.
Podmienkou je znalosť anglického a francúzskeho jazyka, požadovaná úroveň závisí od zvoleného študijného programu.

Ponúkané študijné programy v Brugách:

European Economic Studies
European Law
European Political and Governance Studies
EU International Relations and Diplomacy 

Ponúkané študijné programy v Natoline:
European Interdisciplinary Studies

Bližšie informácie: www.coleurope.euPoužívaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
College of Europe www.coleurope.eu.
Priebeh výberu
Vybratí uchádzači sú pozvaní na pohovor s výberovou komisiou, ktorý sa v prípade slovenských uchádzačov koná cez Skype / telefón.
Definitívne výsledky o prijatí / neprijatí oznámi uchádzačom výberová komisia v priebehu marca alebo apríla.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
 coe_brochure2019.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.