Literárny fond - príspevok na tvorivú cestu vedeckým a výskumným pracovníkomDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
iné
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
Zdroj financovania
Literárny fond
Kvóta
Poskytovaná podpora
od 35 EUR do 850 EUR
Uzávierka pre podávanie žiadostí
priebežne
Podávanie žiadosti
www.litfond.sk
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie dôležité informácie
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu poskytuje príspevky na tvorivé zahraničné cesty vedeckým a odborným pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych študijných cestách.

Príspevky sa poskytujú len na cestovné náklady (cestovné lístky, letenka).

V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie vo výnimočných prípadoch poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku do 35 rokov až do výšky 850 EUR na hradenie cestovných a pobytových nákladov spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom pobyte v zahraničí.

Po skončení cesty je žiadateľ povinný podať správu o priebehu a výsledku cesty a predložiť vyúčtovanie podľa podmienok schválenia. Príspevok na cestu sa vyplatí až po návrate z cesty a podaní správy a vyúčtovania.

 


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Literárny fond

Kontakt:

Literárny fond
Grösslingová 55
815 40 Bratislava
Priebeh výberu
Pri rozhodovaní o udelení príspevku na cestu bude výbor sekcie prihliadať na:
a) tvorivý profil žiadateľa, 
b) či sa cesta koná z vlastnej iniciatívy alebo na pozvanie druhej strany, 
c) žiadateľovu aktívnu účasť na medzinárodných podujatiach, 
d) celkovú sumu nákladov na cestu, 
e) akou sumou sa má žiadateľ podieľať na finančných nákladoch, 
f) podporu udelenú žiadateľovi sekciou v minulosti (o príspevok možno požiadať raz za dva roky, pričom prednosť majú žiadatelia, ktorým ešte príspevok na cestu nebol poskytnutý), 
g) pri cestách do zámoria bude výbor sekcie poskytovať príspevok prednostne na významné svetové podujatia (napr. svetový kongres) s aktívnou účasťou, spravidla prednáškou
h) pri cestách, kde je účasť na podujatí s posterom, môže výbor sekcie poskytnúť príspevok iba do výšky 50%, podľa vzdialenosti cieľovej krajiny, 
ch) ak o príspevok požiadajú viacerí spoluautori prednášky (posteru), ktorá má byť na danom podujatí prednesená, príspevok môže byť udelený iba jednému (prvému spoluautorovi).

Poskytnutie tvorivého príspevku na cestu je vylúčené:
a) pri dlhodobých študijných pobytoch presahujúcich 2 mesiace, kde žiadateľ poberá primerané štipendium, 
b) pri cestách úradného alebo vedecko-administratívneho charakteru, služobných cestách (v rámci medziakademických dohôd), 
c) pri cestách, ktorých náklady žiadateľ uhradzuje z autorských odmien, ktoré má alebo bude mať v zahraničí, 
d) pri cestách, ktorých náklady hradí niektorá iná inštitúcia, 
e) pri študijných pobytoch na zbieranie materiálu pre napísanie práce kvalifikačného charakteru.

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.