SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského Ministerstva zahraničných vecí - celé bakalárske štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Medzinárodné ekonomické vzťahy
Medzinárodné vzťahy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
5 rokov
Zdroj financovania
zo zdrojov Ruskej federácie
Kvóta
3 miesta
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana poskytuje:
 • bezplatné štúdium

Študent si hradí:

 • internátne ubytovanie (150 - 200 USD/mesiac)
 • stravovanie za úhradu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
27.04.2021 15:00
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, je potrebné riadiť sa hodinami pre verejnosť pre daný deň). Na základe aktuálnej pandemickej situácie by sme Vás radi upozornili, že v tlačenej verzii je potrebné žiadosť poslať poštou alebo kuriérom.  

Dokumenty, ktoré uchádzač:
predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti
 • životopis v slovenčine
 • životopis v ruštine* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v ruštine
 • zoskenované 2 odporúčania od:
 • riaditeľa strednej školy a učiteľa strednej školy (v ruštine prípadne v angličtine) - v prípade žiakov strednej školy 

alebo

 • vysokoškolských učiteľov svojej domovskej vysokej školy (v ruštine prípadne v angličtine) - v prípade študentov vysokej školy
 • zoskenované výpisy známok/vysvedčenia za absolvované ročníky strednej školy alebo absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (ak sú výpisy vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovné preklady do ruštiny alebo angličtiny)
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – zoskenovaný diplom z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • potvrdenie o návšteve školy
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát
    
zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách : 1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov - v nasledovnom poradí:
 
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • vyplnená  žiadosť (Заявление)* - formulár je dostupný na http://mgimo.ru/about/structure/int/docs/adm/
 • vyplnený dotazník (Анкета)* - http://mgimo.ru/about/structure/int/docs/adm/
 • životopis v ruštine (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v ruštine
 • originály 2 odporúčaní od učiteľov/riaditeľa/VŠ učiteľov svojej školy (v ruštine/angličtine):
 • v prípade žiakov strednej školy - od riaditeľa strednej školy a učiteľa strednej školy (v ruštine prípadne v angličtine)

alebo

 • v prípade študentov vysokej školy - od vysokoškolských učiteľov svojej domovskej vysokej školy (v ruštine prípadne v angličtine)
 • kópie výpisov známok/vysvedčenia za absolvované ročníky strednej školy alebo absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (ak sú výpisy/vysvedčenia vydané v slovenčine, treba pripojiť aj pracovný preklad do ruštiny alebo angličtiny)
 • potvrdenie o znalosti iného cudzieho jazyka (v ruštine/ angličtine)
 • maturitné vysvedčenie, notársky overené a úradne preložené/ v prípade absolventov VŠ úradne preložený Bc./Mgr. diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu 
 • originál potvrdenia o návšteve školy
 • kópia dokladu totožnosti (napr. cestovného pasu - strana s fotkou), potvrdzujúceho občianstvo žiadateľa, notársky overená a preložená do ruského jazyka
 • 8 matných čiernobielych fotografií 3 x 4 cm (je potrebná iba jedna sada fotografií; každú fotografiu môžete podpísať)
 • zdravotné potvrdenia - zdravotné potvrdenie musí byť vystavené v ruštine, angličtine alebo v latinčine - s dátumom vykonania vyšetrenia a pečiatkou zdravotného zariadenia:
 • s údajmi o chronických ochoreniach
 • o röntgene pľúc
 • o očkovaní (tetanus, diftéria, osýpky, tuberkulóza) s dátumom očkovania potvrdené pečiatkou zdravotného zariadenia
 • výsledky testu na syfilis a na hepatitídu typu B  
         
Odporučení uchádzači budú po výberovom konaní musieť predložiť:

 
Výsledky testu na HIV (medzinárodne uznávaný certifikát o absencii vírusu HIV) predkladajú kandidáti pri nástupe na pobyt. Nesmú byť staršie ako 3 mesiace.


V prípade, ak si kandidát zvolí Fakultu medzinárodných ekonomických vzťahov, sa odporúča dobrá znalosť matematických disciplín.

* Formuláre podkladových materiálov (žiadosť - Заявление a dotazník - Анкета)  sa nachádzajú aj v časti Prílohy

Informácie, uvedené na našej webovej stránke budú aktualizované, ihneď ako dostaneme informácie z ruskej strany.

Ďalšie dôležité informácie
 • štúdium možno absolvovať na fakultách MGIMO - podrobné informácie o fakultách, na ktorých je štúdium podľa tejto ponuky možné nájdu záujemcovia na webovej stránke: https://abiturient.mgimo.ru/foreigners/foreigners-bac .
 • uchádzač o štipendium musí aktívne ovládať ruský a anglický jazyk
 • uchádzač o štipendium musí mať záujem o medzinárodné vzťahy
 • pri výbere uchádzačov je znalosť ďalšieho jazyka vítaná
 • súčasťou výberu je osobný pohovor
 • odporučení kandidáti musia absolvovať ma MGIMO testy z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky - viac informácií je uvedených na webovej stránke MGIMO: https://abiturient.mgimo.ru/foreigners/foreigners-bac 
 • študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (ubytovanie na internáte stoji od 100 - 150 eur)
 • odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom iba na bakalársky stupeň štúdia
 • kandidát musí mať poistenie platné na území RF. V nevyhnutnom prípade je možné sa poistiť aj v Poliklinike MGIMO (cca 140 EUR)
 • bližšie informácie nájdu záujemcovia aj na webovej stránke inštitútu: https://abiturient.mgimo.ru/foreigners/foreigners-bac Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu

Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosťzayavlenie.pdfStiahnuť
Dotazníkanketa(1) (2).docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.