NEMECKO - štipendium DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudbaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
Hudobné umenie
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, riadne (celé) štúdium, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, iné
Trvanie
10 - 24 mesiacov
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
934 EUR/mesiac
+ príspevok na cestovné a poistenie, príspevok na študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a rodinu
+ v prípade zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí
+ Green  Mobility Top Up (podpora ekologicky šetrného cestovania) alebo čiastočné preplatenie  kompenzačných platieb za CO2 pri leteckej doprave


Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:
+ on-line jazykový kurz nemeckého jazyka
+ v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)
+ príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
+ uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28.09.2023 23:59
Podávanie žiadosti

Žiadosť o štipendium sa podáva on-line na www.funding-guide.de do termínu uzávierky na podávanie žiadostí prostredníctvom príslušnej ponuky (Studienstipendien - Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Musik/Study Scholarships - Postgraduate Studies in the Field of Music), ktorú si je potrebné na webstránke vyhľadať. Následne na záložke "Bewerbung einreichen"/"Submitting an application" je možné vytvoriť si on-line žiadosť o štipendium "Zum Bewerbungsportal"/"To the application portal". Portál na podávanie žiadostí sa otvára spravidla 6 týždňov pred uzávierkou prihlášok.

Formulár žiadosti a podkladové materiály

K on-line žiadosti na nemeckej stránke je potrebné nahrať tieto dokumenty v nemeckom, príp. anglickom jazyku:

 • on-line formulár DAAD,
 • štruktúrovaný životopis,
 • odborná a osobná motivácia, popis študijného zámeru v Nemecku (1 - 3 strany),
 • v prípade magisterského/postgraduálneho štúdia: doklad o prijatí na vysokú školu v Nemecku (ak existuje); vítaný je pozývací list od vysokoškolského učiteľa,
 • v prípade prehlbujúceho štúdia: pozývací list od vysokoškolského učiteľa,
 • výpis absolvovaných skúšok potvrdený študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia/známok (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (naskenovaný originál + vlastný preklad, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine); v prípade, že v čase podávania žiadosti štúdium ešte nie je ukončené, musia byť doklady o vzdelaní doručené do nástupu na štipendijný pobyt,
 • doklad o znalostiach nemeckého alebo anglického jazyka (podľa toho, v ktorom jazyku bude uchádzač pobyt absolvovať); doklad nesmie byť starší ako 2 roky,
 • zoznam nahrávok hudobných skladieb „Übersicht Arbeitsproben Musik“, bližšie informácie sú na stránke www.daad.de/extrainfo.
Poznámky k podkladovým materiálom:
 • K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vydané v nemeckom alebo anglickom jazyku. DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
 • K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
 • Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte!
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými prácami, nahrávkami a pod. Po odoslaní žiadosti v on-line systéme bude uchádzačovi sprístupnený link, cez ktorý bude môcť požadovanú dokumentáciu odovzdať. Bližšie informácie k požadovaným umeleckým podkladom sú na www.daad.de/extrainfo.

Ďalšie dôležité informácie

 • Študijné pobyty je možné absolvovať na štátnych vysokých hudobných školách v Nemecku.
 • Štipendiá sú určené uchádzačom, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1. stupeň vysokoškolského štúdia v odbore hudba, príp. na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore. Uchádzačom z odborov hudobná veda a hudobná pedagogika sú k dispozícií iné štipendijné programy.
 • Štipendium umožňuje absolvovať magisterské štúdium (spravidla 4 semestre), postgraduálne štúdium (spravidla 2 semestre) alebo prehlbujúce štúdium, ktoré nie je ukončené diplomom (1 rok).
 • Štipendium na magisterské/postgraduálne štúdium sa udeľuje na celú dĺžku štúdia (max. 24 mesiacov). V prípade dvojročných študijných programov je potrebné po prvom roku štúdia preukázať dosiahnuté študijné výsledky, z ktorých bude zrejmé, že štúdium bude úspešne ukončené v riadnom termíne.
 • Uchádzači, ktorí sú v čase podávania žiadosti o štipendium študentami 1. ročníka magisterského/postgraduálneho štúdia v Nemecku, sa nemôžu uchádzať o štipendium na financovanie 2. ročníka štúdia.
 • Štipendium na prehlbujúce štúdium sa udeľuje na jeden rok.
 • Štipendium je možné vo výnimočných prípadoch predĺžiť.
 • Začiatok štipendijného pobytu je spravidla 1. októbra, v prípade udelenia jazykového kurzu skôr.
 • Uchádzači v odbore hudba musia mať najneskôr v čase nástupu na štipendijný pobyt takú úroveň jazykových znalostí, ktoré od nich požaduje prijímajúca vysoká škola. Ak v čase uchádzania sa o štipendium takýmito znalosťami ešte nedisponujú, musí zo žiadosti o štipendium vyplývať, že požadovanú úroveň dosiahnu.
 • 75% štúdia musí štipendista absolvovať na nemeckej vysokej škole (napr. v prípade štvorsemestrálneho štúdia môže štipendista stráviť najviac 1 semester na vysokej škole mimo Nemecka). Zahraničný pobyt je možné absolvovať v tom prípade, ak je nevyhnutým pre naplnenie cieľov štipendijného pobytu.
 • Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím na vysokú školu.
 • Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
 • Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu absolvent platí, že v čase uchádzania sa o štipendium má štúdium ukončené pred max. 6 rokmi.

Informácie o štipendijnej ponuke sa nachádzajú na www.funding-guide.de.

Dôležité všeobecné informácie k DAAD štipendiám a rady pre uchádzačov sú k dispozícií na https://www.daad.de/de/studieren-und-forschen-in-deutschland/stipendien-finden/wichtige-hinweise-zu-daad-stipendien/.

Bližšie informácie Vám poskytne:

Mgr. Kristína Sallerová
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4738
kristina.sallerova@saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
DAAD - Deutscher Akademischer Austauschdienst
Referat ST21 - Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei
Kennedyallee 50
53175 Bonn

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových materiálov nemeckou komisiou.
O konečnom rozhodnutí o udelení resp. neudelení štipendia bude uchádzač informovaný nemeckou stranou pravdepodobne do konca apríla.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam lektoriek a lektorov DAADZoznam lektorov DAAD 2022.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.