SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na 2-mesačnú jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
Filologické vedy
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
2 mesiace
Zdroj financovania
na základe Dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
Kvóta
50 študentov
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • príplatok k štipendiu 132 - 146 EUR/mesiac
Prijímajúca strana hradí:
 • bezplatné štúdium
Uzávierka pre podávanie žiadostí
9. február
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, je potrebné riadiť sa hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Dokumenty, ktoré uchádzač:
predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti,
 • životopis v slovenskom jazyku,
 • životopis v ruskom jazyku,
 • motivácia v slovenskom jazyku,
 • motivácia v ruskom jazyku,
 • zoskenované 2 odporúčania od učiteľov súčasnej vysokej školy v slovenskom jazyku,
 • v prípade študentov 2. stupňa štúdia uchádzač predkladá sken diplomu z bakalárskeho štúdia spolu s prílohami (t. j. so skenom vysvedčenia o štátnej skúške a skenom dodatku k diplomu),
 • zoskenovanú zahraničnú žiadosť o štipendium spolu s prílohami, teda:
 • zahraničná žiadosť – sken vyplneného a podpísaného formulára žiadosti,
 • potvrdenie o štúdiu – sken potvrdenia o aktuálnom štúdiu a sken výpisu študijných výsledkov z aktuálneho štúdia (oba dokumenty v ruskom alebo v anglickom jazyku; ak sú vydané v slovenčine, uchádzač priloží aj pracovný preklad),
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát alebo diplom, týkajúci sa štúdia, prikladá jeho sken (ak doklad nie je vystavený v ruskom alebo anglickom jazyku, uchádzač priloží aj vlastný pracovný preklad do tohto jazyka).
zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách - 1 x originálna sada, 1 x kópia dokumentov – v nasledujúcom poradí:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.granty.saia.sk (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • formulár zahraničnej žiadosti vrátane nasledujúcich požadovaných príloh:
 • potvrdenie o štúdiu – originál potvrdenia o aktuálnom štúdiu a výpisu študijných výsledkov z aktuálneho štúdia (oba dokumenty v ruskom alebo v anglickom jazyku; ak sú vydané v slovenčine, uchádzač priloží aj pracovný preklad týchto dokumentov),
 • potvrdenie vydané v ruskom jazyku o zdravotnej spôsobilosti absolvovať zvolené štúdium v Ruskej federácii (ak je potvrdenie v inom ako ruskom jazyku, priloží uchádzač aj úradný preklad dokumentu do ruštiny)* - je potrebné dokument naskenovať a uchovať si ho kvôli vkladaniu do ruského systému ,
 • kópia pasu (strana s fotkou a osobnými údajmi),
 • 8 fotografií s rozmermi 4 x 6 cm (predkladá sa iba 1 sada fotografií) - každá fotografia má byť podpísaná (meno a priezvisko) paličkovým písmom,
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát alebo diplom, týkajúci sa štúdia, prikladá jeho kópiu (ak doklad nie je vystavený v ruskom alebo anglickom jazyku, uchádzač priloží aj vlastný pracovný preklad do tohto jazyka).

UPOZORNENIE: V prípade, že bude uchádzač odporučený na pobyt výberovou komisiou, bude vyzvaný na predloženie potvrdenia o vyšetrení na HIV/AIDS (toto vyšetrenie nerobte skôr, než budete vyzvaní, aby nedošlo k tomu, že bude považované ruskými úradmi za neaktuálne).

* Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa nachádza v časti Prílohy
Ďalšie dôležité informácie
 • v čase podávania žiadosti kandidát musí mať ukončený minimálne 1 semester 
 • nástup na pobyt môže byť už od 1. septembra
 • preferencia letného semestra nemusí byť zohľadnená
 • jazykovej stáže sa môžu zúčastniť iba študenti alebo doktorandi rusistiky
 • dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do Ruska
 • stáž bude prebiehať v Štátnom inštitúte ruského jazyka A.S. Puškina v Moskve
 • účastníci sú povinní si zabezpečiť individuálne zdravotné poistenie na svoje náklady

Ďalšie dôležité informácie

Vypĺňanie formulára Zahraničnej žiadosti (uvedenej v časti Prílohy):

Bod č. 23 - zoznam študijných odborov a ich kódov je uvedený na oficiálnej stránke: https://education-in-russia.com/

Bod č. 30 - uchádzač vyberie 3. možnosť - Конкурс портфолио/The competition portfolio

Bod č. 31 - uchádzač vyberie 4. možnosť - Национальный орган управления образованием/National education authority

Upozornenie: Radi by sme upozornili na skutočnosť, že všetci odporučení uchádzači sa budú musieť prihlásiť do ruského elektronického systému:

 education-in-russia.com Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2020/2021 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2021/2022).

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
VZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilostiVZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.docStiahnuť
Zahraničná žiadosťZahranicna ziadost.docxStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.