SAIA, n.o.

Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá na magisterské, doktorandské alebo iné postgraduálne štúdiumDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Maďarsko
Poľsko
Albánsko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Macedónsko
Moldavsko
Srbsko
Ukrajina
Čierna Hora
Arménsko
Azerbajdžan
Gruzínsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 až 4 semestre (podľa programu)
Zdroj financovania
Visegrad Scholarship Program (VSP)
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
2 300 eur/semester (Intra-Visegrad schéma) a 2 300 eur (Out-going schéma)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. 3. 2018 do 12:00 CET
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online na stránke Medzinárodného vyšehradského fondu www.visegradfund.org.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Prihláška, ktorá sa podáva on-line obsahuje: prihlasovací formulár, overenú kópiu prekladu diplomu z magisterského štúdia (v prípade, že uchádzač ešte neukončil magisterské štúdium, overenú kópiu prekladu posledného dosiahnutého diplomu a potvrdenie vysielajúcej univerzity o tom, v ktorom ročníku uchádzač študuje + výpis výsledkov štúdia), akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie, návrh výskumného projektu resp. plán štúdia schválený prijímajúcou inštitúciou. Pre uchádzačov o štipendium v rámci Intra-Visegrada Out-going schém je súčasťou výberového konania osobný pohovor v anglickom jazyku.
Ďalšie dôležité informácie
V rámci štipendijného programu  fond podporuje študenta/vedca i prijímajúcu univerzitu/inštitúciu. Štipendiá sú prideľované na magisterské,doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný či výskumný projekt po magisterskom štúdiu) a to v nasledovných schémach:
1.Intra-Visegrad schéma — pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov) v inej krajine V4. Štipendiá sú vo výške 2 300 eur/semester, naviac prijímajúca organizácia získa 1 500 eur / semester.
2.Out-going schéma – pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum na akreditovaných univerzitách alebo inštitútoch Akadémie vied v nasledovných krajínách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Chorvátsko,Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina. Štipendium je 2 300 eur/semester pre študenta/vedca a podpora pre prijímajúcu inštitúciu je 1 500 eur/semester.

Podmienky: V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami a musí pochádzať z jednej z oprávnených krajín pre danú schému. Vzdialenosť medzi domácou univerzitou a hostiteľskou univerzitou ako aj medzi trvalým bydliskom a hostiteľskou univerzitou musí byť viac ako 150 km. 


Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.

Poznámky: Prijímajúca krajina sa musí líšiť od krajiny, v ktorej má uchádzač občianstvo. Úspešní bývalí štipendisti sa môžu uchádzať o štipendium opätovne. Žiadateľ môže žiadať o podporu štúdia/výskumného projektu na univerzite (akreditovanej príslušným ministerstvom školstva) alebo inštitúte akadémie vied.
Prihlášky: Uzávierka podávania prihlášok je 15. 3. 2018 do 12:00 CET. 
Bližšie informácie: visegradfund@visegradfund.org
Administrátor programu
Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:+421 259 203 803 / 807 / 810 / 812 / 814 / 816

e-mail: visegradfund@visegradfund.org

Priebeh výberu
Viac informácií na www.visegradfund.org.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.