SAIA, n.o.

Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá v rámci bakalárskeho, magisterského, doktorandského alebo iného postgraduálneho štúdiaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Maďarsko
Poľsko
Albánsko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Severné Macedónsko
Moldavsko
Srbsko
Ukrajina
Čierna Hora
Arménsko
Azerbajdžan
Gruzínsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 až 4 semestre (podľa programu)
Zdroj financovania
Visegrad Scholarship Program (VSP)
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
2 500 eur/semester pre štipendistu; 1 500 eur/semester pre prijímajúcu inštitúciu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. marec
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online na stránke Medzinárodného vyšehradského fondu www.visegradfund.org.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Bližšie informácie:
https://www.visegradfund.org
Ďalšie dôležité informácie

V rámci štipendijného programu fond podporuje študenta/vedca i prijímajúcu univerzitu/inštitúciu.

Štipendiá sú prideľované v nasledovných schémach:
  1. Intra-Visegrad štipendiá — pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v inej krajine V4 na úrovni bakalárskeho, magisterského a postgraduálneho vzdelávanie (doktorandi, postdoktorandi, výskumníci).  
  2. Out-going štipendiá – pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v nasledovných krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina na úrovni magisterského a postgraduálneho vzdelávanie (doktorandi, postdoktorandi, výskumníci).
  3. In-Coming štipendiá – pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z nasledovných krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Moldavsko, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo na štúdium/výskum v krajine V4 na úrovni magisterského a postgraduálneho vzdelávanie (doktorandi, postdoktorandi, výskumníci).

Podmienky: Záujemcovia o štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené 2 semestre bakalárskeho štúdia. Ostatní záujemcovia musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium alebo ukončených minimálne 6 semestrov štúdia (a to v prípade, že štúdium nie je rozdelené na bakalárske a magisterské). Krajina, ktorej je uchádzač občanom a v ktorej má trvalý pobyt a domovskú univerzitu sa musí líšiť od krajiny hostiteľskej inštitúcie. Uchádzač nesmie mať predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie ukončené v krajine, do ktorej sa uchádza o štipendium. Vzdialenosť medzi domácou univerzitou a hostiteľskou univerzitou ako aj medzi trvalým bydliskom a hostiteľskou univerzitou musí byť viac ako 150 km.

Dĺžka štúdia alebo výskumu: v prípade študentov bakalárskeho a magisterského štúdia je možné uchádzať sa minimálne o jeden semester štúdia (5 mesiacov) a maximálne 4 semestre štúdia a v prípade absolventov magisterského štúdia je možné uchádzať sa o minimálne 1 semester štúdia (5 mesiacov) a maximálne 2 semestre.

Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.

Poznámky: Žiadateľ môže žiadať o podporu štúdia/výskumného projektu na univerzite alebo inštitúte akreditovanom príslušným ministerstvom školstva. 

Uzávierka podávania prihlášok: 15. marec

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org

Kontaktný e-mail: visegradfund@visegradfund.org


Administrátor programu
Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:+421 259 203 803 / 807 / 810 / 812 / 814 / 816

e-mail: visegradfund@visegradfund.org
Priebeh výberu
Viac informácií na www.visegradfund.org.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.