Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá v rámci magisterského, doktorandského alebo iného postgraduálneho štúdiaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Maďarsko
Poľsko
Albánsko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Severné Macedónsko
Moldavsko
Srbsko
Ukrajina
Čierna Hora
Arménsko
Azerbajdžan
Gruzínsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 až 4 semestre (podľa programu)
Zdroj financovania
Visegrad Scholarship Program (VSP)
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
3 000 eur/semester pre štipendistu; 1 500 eur/semester pre prijímajúcu inštitúciu
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. apríl
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online na stránke Medzinárodného vyšehradského fondu www.visegradfund.org.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Bližšie informácie:
https://www.visegradfund.org
Ďalšie dôležité informácie

V rámci štipendijného programu fond podporuje študenta/vedca i prijímajúcu univerzitu/inštitúciu.

Štipendiá sú prideľované v nasledovných schémach:
 1. Intra-Visegrad štipendiá — pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v inej krajine V4 na úrovni magisterského a postgraduálneho vzdelávania (doktorandi, postdoktorandi, výskumníci).  
 2. Out-going štipendiá – pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v nasledovných krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Kosovo, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina na úrovni magisterského a postgraduálneho vzdelávanie (doktorandi, postdoktorandi, výskumníci).
 3. In-Coming štipendiá – pre študentov a výskumníkov pochádzajúcich z nasledovných krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Severné Macedónsko, Moldavsko, Kosovo, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo na štúdium/výskum v krajine V4 na úrovni magisterského a postgraduálneho vzdelávanie (doktorandi, postdoktorandi, výskumníci).

Podmienky: Záujemcovia o štipendiá pre študentov bakalárskeho štúdia musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené 2 semestre bakalárskeho štúdia. Ostatní záujemcovia musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium alebo ukončených minimálne 6 semestrov štúdia (a to v prípade, že štúdium nie je rozdelené na bakalárske a magisterské). Krajina, ktorej je uchádzač občanom a v ktorej má trvalý pobyt a domovskú univerzitu sa musí líšiť od krajiny hostiteľskej inštitúcie. Uchádzač nesmie mať predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie ukončené v krajine, do ktorej sa uchádza o štipendium. Vzdialenosť medzi domácou univerzitou a hostiteľskou univerzitou ako aj medzi trvalým bydliskom a hostiteľskou univerzitou musí byť viac ako 150 km.

Dĺžka štúdia alebo výskumu: v prípade študentov bakalárskeho a magisterského štúdia je možné uchádzať sa minimálne o jeden semester štúdia (5 mesiacov) a maximálne 4 semestre štúdia a v prípade absolventov magisterského štúdia je možné uchádzať sa o minimálne 1 semester štúdia (5 mesiacov) a maximálne 2 semestre.

Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.

Poznámky: Žiadateľ môže žiadať o podporu štúdia/výskumného projektu na univerzite alebo inštitúte akreditovanom príslušným ministerstvom školstva. 

Uzávierka podávania prihlášok: 15. apríl

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org

Kontaktný e-mail: visegradfund@visegradfund.org


Administrátor programu
Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:+421 259 203 803 / 807 / 810 / 812 / 814 / 816

e-mail: visegradfund@visegradfund.org
Priebeh výberu
Viac informácií na www.visegradfund.org.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.