SAIA, n.o.

Medzinárodný vyšehradský fond - štipendiá v rámci magisterského, doktorandského alebo iného postgraduálneho štúdiaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Maďarsko
Poľsko
Albánsko
Bielorusko
Bosna a Hercegovina
Severné Macedónsko
Moldavsko
Srbsko
Ukrajina
Čierna Hora
Arménsko
Azerbajdžan
Gruzínsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 až 4 semestre (podľa programu)
Zdroj financovania
Visegrad Scholarship Program (VSP)
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
2 300 eur/semester 
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. marec
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online na stránke Medzinárodného vyšehradského fondu www.visegradfund.org.
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Bližšie informácie:
https://www.visegradfund.org
Ďalšie dôležité informácie

V rámci štipendijného programu  fond podporuje študenta/vedca i prijímajúcu univerzitu/inštitúciu.

Štipendiá sú prideľované na magisterské, doktorandské a iné postgraduálne štúdium (študijný či výskumný projekt po magisterskom štúdiu) a to v nasledovných schémach:


1. Intra-Visegrad štipendiá
— pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum v inej krajine V4. 
 
2. Out-going štipendiá – pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/výskum na akreditovaných univerzitách alebo inštitútoch Akadémie vied v nasledovných krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina. 

3. In-Coming štipendiá
– pre študentov alebo výskumníkov pochádzajúcich z nasledovných krajín: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko, Ukrajina a Kosovo na štúdium v krajine V4. 


Podmienky: V čase podávania prihlášky musí mať uchádzač ukončené bakalárske štúdium alebo ukončených minimálne 6 semestrov štúdia (a to v prípade, že štúdium nie je rozdelené na bakalárske a magisterské) alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami a musí pochádzať z jednej z oprávnených krajín pre dané štipendium. Vzdialenosť medzi domácou univerzitou a hostiteľskou univerzitou ako aj medzi trvalým bydliskom a hostiteľskou univerzitou musí byť viac ako 150 km. 

Dĺžka štúdia alebo výskumu: v prípade študentov magisterského štúdia je možné uchádzať sa minimálne o jeden semester štúdia (5 mesiacov) a maximálne 4 semestre štúdia a v prípade absolventov magisterského štúdia je možné uchádzať sa o minimálne 1 semester štúdia (5 mesiacov) a maximálne 2 semestre štúdia

Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.

Poznámky: Prijímajúca krajina sa musí líšiť od krajiny, v ktorej má uchádzač občianstvo. Úspešní bývalí štipendisti sa môžu uchádzať o štipendium opätovne. Žiadateľ môže žiadať o podporu štúdia/výskumného projektu na univerzite (akreditovanej príslušným ministerstvom školstva) alebo inštitúte akadémie vied.

Uzávierka podávania prihlášok: 15. marec

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org

Kontaktný e-mail: visegradfund@visegradfund.org


Administrátor programu
Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:+421 259 203 803 / 807 / 810 / 812 / 814 / 816

e-mail: visegradfund@visegradfund.org
Priebeh výberu
Viac informácií na www.visegradfund.org.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.