SAIA, n.o.

POĽSKO - štipendium na semestrálny študijný pobyt pre študentov na základe bilaterálnej dohody vládDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Poľsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
semester
Zdroj financovania
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
Kvóta
50 mesiacov (10 študentov)
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradi:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • štipendium 200USD/mesačne

Priijímajúca strana poskytuje:

 • bezplatné štúdium, ubytovanie a stravovanie za úhradu

Uzávierka pre podávanie žiadostí
20.02.2018 16:00
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).
Dokumenty, ktoré uchádzač:

predkladá on-line:

 • elektronický formulár žiadosti
 • zahraničná prihláška (na stiahnutie v časti Prílohy)
 • životopis v slovenskom jazyku (s vloženou fotkou)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • akceptačný list (ak je štúdium v inom ako poľskom  jazyku, tak to musí byť v liste uvedené)
 • odborný program v slovenskom jazyku
 • odborný program v cudzom jazyku*
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – zoskenovaný diplom z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • zoskenované 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov svojej domovskej vysokej školy v cudzom jazyku; (ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
 • zoskenované výpisy známok za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia (v anglickom jazyku; ak je výpis vydaný v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • v prípade, že má uchádzač k dispozícii jazykové certifikáty (poľský/anglický jazyk), predkladá ich zoskenované verzie
 • potvrdenie o návšteve školy
Zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1x sada originálov, 1x sada kópií):
 • podpísaný formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (bez podpisu je žiadosť neplatná)
 • zahraničná prihláška (na stiahnutie v časti Prílohy)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v cudzom jazyku*
 • originál akceptačného listu (ak je štúdium v inom ako poľskom  jazyku, tak to musí byť v liste uvedené)
 • odborný program v cudzom jazyku*
 • v prípade študentov 2. stupňa VŠ štúdia – kópia diplomu z bakalárskeho stupňa vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
 • 2 odporúčania od učiteľov svojej školy v cudzom jazyku*
 • výpisy známok potvrdené vysokou školou za absolvované semestre aktuálneho stupňa štúdia v anglickom jazyku; (ak je výpis vydaný v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do cudzieho jazyka)
 • v prípade, že má uchádzač k dispozícii jazykové certifikáty (poľský/anglický jazyk), predkladá ich kópie
 • potvrdenie o návšteve školy
* cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium alebo anglický jazyk
Ďalšie dôležité informácie
Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2017/2018 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2018/2019).

O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr.&Mgr. Jana Velecká (jana.velecka@saia.sk, tel. 02/5930 4735).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Prílohy
Názov prílohySúbor 
 BUWIWM- application form for foreigners 2015_2016.rtfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.