SAIA, n.o.

TALIANSKO - štipendiá talianskej vlády pre študentov, doktorandov a výskumných pracovníkovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Taliansko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita, jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
6 alebo 9 mesiacov, 3 mesiace v prípade kurzu tal. jazyka a kultúry
Zdroj financovania
štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky
Kvóta
podľa kvality podaných žiadostí a finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Štipendium na jednotlivé programy je možné získať na obdobie od 1. októbra 2019 do 30. septembra 2020.

Mesačné štipendium 900 EUR.

Prijímajúca strana hradí štipendium, zdravotné a úrazové poistenie na dobu poberania štipendia, ktoré hradí Ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce Talianska.

MŠVVaŠ SR postupuje v súlade s Vykonávacím programom a spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Uzávierka pre podávanie žiadostí
7. jún
Podávanie žiadosti
Žiadosti o štipendium je možné podať online prostredníctvom portálu Study in Italy

Štipendiá sa udeľujú na:

 6- alebo 9-mesačný študijný pobyt počas magisterského štúdia na jednej z oprávnených inštitúcii, ktoré možno vyhľadať aj TU. Uchádzači musia spĺňať požiadavky príslušnej VŠ.

 6- alebo 9-mesačný študijný/výskumný pobyt počas PhD štúdia, pričom uchádzači musia spĺňať požiadavky prijímajúcej univerzity/výskumnej organizácie a získať pozývací list. Oprávnené inštitúcie možno vyhľadávať na https://studyinitaly.esteri.it/en/ .

 6- alebo 9-mesačný výskumný pobyt 
(Progetti di Studio in Co-tutella) na realizáciu výskumného projektu, ktorý uchádzači musia predložiť a zároveň získať akceptačný list z talianskej prijímajúcej inštitúcie s uvedením mena supervízora/školiteľa projektu. Výskum sa môže realizovať na talianskych verejných univerzitách/výskumných organizáciách, verejných múzeách a archívoch, v National Research Council (CNR) a National Institute of Health(ISS) a v ďalších talianskych výskumných inštitútoch.

6- alebo 9-mesačný kurz na Vyšších umeleckých a hudobných školách (AFAM).

3-mesačné kurzy talianského jazyka a kultúry pre študentov talianskeho jazyka, pričom uchádzači musia predložiť doklad o znalosti talianskeho jazyka na minimálnej úrovni A2 v rámci Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Všeobecné podmienky pre uchádzačov:

  • znalosť talianskeho jazyka
- v prípade štúdia v talianskom jazyku, jazykové znalosti musia byť dokladované na minimálne mierne pokročilej úrovni B2 v rámci Európskeho referenčného rámca pre jazyky.
- v prípade kurzov pre študentov talianskeho jazyka, kandidáti musia predložiť doklad o znalosti talianskeho jazyka minimálne na úrovni A2 v rámci Európskeho referenčného rámca pre jazyky.

  • vzdelanie
Uchádzači musia mať v čase podávania prihlášky ukončené vzdelanie, ktoré je požadované na zápis na vybranú inštitúciu.

  • vek
- vekový limit pre uchádzačov o štipendium na študijný pobyt počas magisterského štúdia 28 rokov (v deň uzávierky na podanie prihlášky)
- vekový limit pre uchádzačov o štipendium na študijný/výskumný pobyt  počas  PhD štúdia je 30 rokov (v deň uzávierky na podanie prihlášky)
- vekový limit pre výskumníkov realizujúcich výskumný projekt na talianskej výskumnej inštitúcii je 40 rokov (v deň uzávierky na podanie prihlášky)

  • podmienky na registráciu na vybranú inštitúciu
uchádzači musia vopred kontaktovať vybranú taliansku inštitúciu a zistiť si podmienky na zápis.Ďalšie dôležité informácie

Kompletnú výzvu na akademický rok 2019/2020 v talianskom jazyku a anglickom jazyku môžete nájsť na Study in Italy


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
V prípade otázok (registrácia online, podkladové materiály a pod.) sa obráťte na Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave:

Taliansky kultúrny inštitút
E-mail:iicbratislava@esteri.it
Tel.: 02/5930 7113
 
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

Kapucínska 7
811 03 BratislavaO tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov, ktorý prebieha na základe podkladových materiálov uchádzačov, realizuje zmiešaná talianska odborná komisia.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.