Štipendiá a jednorázové podpory U.S. STEEL Košice pre sociálne znevýhodnených študentov Košického kraja na štúdium doma a v zahraničíDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
štipendiá počas vysokoškolského štúdia
Zdroj financovania
U.S.Steel Košice, s.r. o.
Kvóta
počet udelených štipendií závisí od finančných možností programu
Poskytovaná podpora
Podpora talentovaných detí z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokých školách a univerzitách.
Podpora talentovaných detí zamestnancov U. S. Steel Košice.

 •  individuálne štipendiá (v závislosti od skutočných študijných nákladov za univerzitné poplatky, ubytovanie, stravovanie a cestovné - štipendium môže byť predlžované, ak sú splnené všetky kritériá)
 •  maximálna výška štipendia na akademický rok je 2000€, v závislosti od toho, či študent navštevuje vysokú školu v mieste bydliska, resp. inde na Slovensku alebo v zahraničí
 •  jednorazové finančné príspevky na štúdium


Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. august
Podávanie žiadosti
Prihlášku pre nastávajúci akademický rok vrátane všetkých požadovaných dokumentov je možné poslať ihneď po obdržaní dokladu o prijatí na vysokú školu, univerzitu, resp. po absolvovaní skúšok v letnom semestri na adresu:

U. S. Steel Košice, s.r.o
Vonkajšie vzťahy
Vstupný areál U. S. Steel
044 54 Košice
Slovenská republika
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť pozostáva z nasledovných dokumentov:


Podrobnosti dostupné na : https://www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program
Ďalšie dôležité informácie
Kritériá na výber žiadateľov zo znevýhodnených podmienok:

 • uchádzač študuje technický resp. príbuzný odbor
 • uchádzač má trvalé bydlisko v Košickom kraji
 • študijné výsledky do 1,8 (študijný prospech v poslednom ročníku na strednej škole vrátane maturity, resp. prospech v každom akademickom roku)
 • sociálne pomery žiadateľa (bez prídavkov na deti je príjem na jedného člena rodiny nižší ako 1,5 násobok životného minima)

V prípade detí zamestnancov U. S. Steel Košice:

 • uchádzači nie sú limitovaní bydliskom a príjmom,
 • štúdium technických odborov v súlade s podnikateľským zameraním U. S. Steel Košice alebo mimoriadne osobné alebo rodinné okolnosti (zdravotný hendikep študenta, resp. člena rodiny, neúplná rodina, mimoriadny úspech v medzinárodných súťažiach), v takýchto prípadoch môže žiadateľ študovať aj iný ako technický odbor
 • zamestnanec pracuje v U. S. Steel Košice aspoň tri roky v čase uzávierky programu pre daný akademický rok
 • ak budú požiadavky prevyšovať rozpočtové možnosti programu, uprednostnené budú deti zamestnancov v zložitejšej sociálnej situácii.
 • úspešné absolvovanie osobného pohovoru, na ktorý budú pozvaní všetci žiadatelia, ktorí splnia vyššie uvedené kritériá (bude sa hodnotiť najmä motivácia študenta pre získanie vysokoškolského vzdelania, poznanie základných princípov podnikania U. S. Steel Košice, ako aj mimoškolské aktivity alebo aktivity smerované na podporu komunity)

Poskytovaná podpora je max. do veku 26 rokov. Štipendium bude študentom odňaté, pokiaľ prestanú navštevovať dennú formu štúdia, štúdium ukončia alebo prerušia zo študijných alebo disciplinárnych dôvodov, resp. dôjde zo strany štipendistu k nedodržaniu podmienok darovacej zmluvy.

Bližšie informácie na: https://www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Koordinátorka projektu: 

Ľubomíra Šoltésová
+421 55 673 4250
lsoltesovask.uss.com
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
PrihláškaPrihlaska_SP_USSK_2020.docStiahnuť
Odporučenieodporucenie_sp.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.