SAIA, n.o.

RUSKO - štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rusko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 až 10 mesiacov
Zdroj financovania
na základe Dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
Kvóta
5 miest
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • príplatok k štipendiu 135 -146 EUR/mesiac: 
 • 3. stupeň štúdia: 
 • 1. ročník - 135 EUR/mesiac,
 • 2. ročník - 137 EUR/mesiac,
 • 3. ročník - 139 EUR/mesiac,
 • 4. ročník - 146 EUR/mesiac,
 • pedagogickí a vedeckí pracovníci: 146 EUR/mesiac.

Prijímajúca strana hradí:
 • bezplatné štúdium
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28.01.2022 23:59
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

V prípade záujmu o pobyt v Ruskej federácii je potrebné podať žiadosť podľa podmienok ruskej strany do nimi stanoveného termínu. Následne, ak má záujemca o pobyt v Ruskej federácii záujem o plnenie poskytované zo slovenskej strany na základe bilaterálnej dohody, musí si podať žiadosť v SAIA, n. o. (základnou podmienkou v tomto prípade je, že žiadateľ preukáže, že si podal žiadosť o pobyt v Ruskej federácii podľa podmienok ruskej strany).

Žiadosť sa predkladá:

 1. Cez ruský systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii (iba on-line)
 2. Cez on-line systém SAIA, n. o. (on-line aj poštou)

Podávanie žiadosti:
 • Cez ruský on-line systém podávania žiadostí na štúdium v Ruskej federácii:
 • -  on-line v ruskom systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii na webstránke: https://education-in-russia.com/Do termínu uzávierky najneskôr 28. 1. 2022 23.59 hod.
 • Cez on-line systém SAIA, n. o.:
 • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 23.59 hod. v deň uzávierky 28. 1. 2022), a to v prípade, že uchádzač má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany;
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka).

1.  Podávanie žiadosti cez ruský on-line systém:
Vzhľadom na nové podmienky Ministerstva vzdelávania Ruskej federácie je pre akceptovanie Vašej žiadosti potrebné, aby ste vyplnili prihlášku v on-line systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné pobyty v Ruskej federácii. V prípade, že sa rozhodnete túto prihlášku nevyplniť, Vaša žiadosť o štipendium nebude môcť byť ruskou stranou akceptovaná. 
  
Do on-line systému pre zahraničných uchádzačov na študijné a výskumné pobyty v Ruskej federácii sa dostanete cez webstránku: 
https://education-in-russia.com/. V systéme je možné vypĺňať jednotlivé údaje v žiadosti (vo formulári žiadosti) buď v ruskej, alebo v anglickej verzii. Na to, aby ste sa dostali do on-line systému,  je potrebné sa najskôr zaregistrovať na webstránke https://education-in-russia.com/  a počkať na e-mailové potvrdenie Vášho hesla (ktoré si zadáte sami). 
  
Po prihlásení sa do on-line systému vyplníte v žiadosti (vo formulári žiadosti) požadované údaje  a nahráte požadované naskenované podkladové materiály.
 
Po vyplnení všetkých údajov v on-line systéme a vložení podkladových materiálov do on-line systému je potrebné on-line žiadosť (formulár on-line žiadosti) vytlačiť, podpísať a naskenovať. Naskenovanú žiadosť je potrebné nahrať do on-line systému a následne žiadosť odoslať on-line (stlačiť tlačidlo pod názvom Odoslať žiadosť).
 
On-line žiadosť v on-line systéme pre zahraničných uchádzačov na študijné pobyty v Ruskej federácii je potrebné 
vyplniť a odoslať do 28. 1. 2022 (do 23.59 hod.). V prípade, že uchádzač prihlášku v ruskom on-line systéme do daného termínu nepodá, žiadosť o štipendium nebude môcť byť akceptovaná ruskou stranou. 

Podávanie žiadosti v ruskom on-line systéme (na webstránke https://education-in-russia.com/) prebieha v dvoch etapách:


 1. etapa – on-line žiadosť s požadovanými podkladovými materiálmi nevyhnutnými v 1. etape je potrebné odoslať najneskôr do termínu uzávierky – 28. 1. 2022 do 23.59 hod.;
 2. etapa – požadované dodatočné podkladové materiály (definované nižšie) je potrebné do on-line žiadosti nahrať najneskôr do termínu 28. 2. 2022 do 23.59 hod

1.  etapa
V 1. etape je nevyhnutné nahrať do ruského systému na webstránke https://education-in-russia.com/ nasledujúce dokumenty. Dokumenty môžu byť vyhotovené v ruskom jazyku, slovenskom jazyku alebo v anglickom jazyku, avšak už v tejto fáze nahrávania dokumentov odporúčame mať vyhotovených čo najviac dokumentov v ruskom jazyku (alebo s úradným prekladom do ruského jazyka) a len výnimočne, ak to z časového hľadiska nie je možné, predložiť dokumenty v inom jazyku. On-line žiadosť s požadovanými podkladovými materiálmi je potrebné odoslať najneskôr do termínu uzávierky do 28. 1. 2022 do 23.59 hod.

Zoznam dokumentov, ktoré treba priložiť k ruskej prihláške najneskôr do 28. 1. 2022:

 • Ruská on-line žiadosť – naskenovaná kópia vyplneného a podpísaného originálu. Znamená to, že po vyplnení všetkých údajov v on-line systéme a vložení podkladových materiálov do on-line systému je potrebné on-line žiadosť (formulár on-line žiadosti) vytlačiť, podpísať a naskenovať. Naskenovanú žiadosť je potrebné nahrať do on-line systému.
 • Dokument o dosiahnutom vzdelaní – potvrdenie o najvyššie dosiahnutom vzdelaní– uchádzač predkladá sken diplomu za najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 • Cestovný pas – naskenovaná strana pasu s fotkou a osobnými údajmi. V prípade, že uchádzač nemá platný cestovný pas, je výnimočne možné do termínu uzávierky do 28. 1. 2022 predložiť sken občianskeho preukazu, avšak dodatočne, a to najneskôr do 28. 2. 2022 je podľa požiadaviek ruskej strany potrebné predložiť naskenovanú kópiu cestovného pasu spolu so skenom úradného prekladu cestovného pasu.

Zoznam odporúčaných dokumentov, ktoré je možné (nie povinné) priložiť k ruskej prihláške (odporúčame však priložiť, ak sú k dispozícii):

 • Dokumenty potvrdzujúce znalosť ruského jazyka - sken potvrdenia o znalosti ruského jazyka (potvrdenie sa predkladá v ruskom jazyku, ak je potvrdenie v inom jazyku, uchádzač priloží aj vlastný pracovný preklad dokumentu do ruského jazyka).
 • V prípade doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov môže uchádzač predložiť aj zoznam vlastnej publikačnej činnosti (odporúčame predložiť v ruskom jazyku),
 • Odborný program v ruskom jazyku (spolu s časovým harmonogramom plánovaných aktivít a vrátane motivácie pre pobyt), resp. v anglickom jazyku, v prípade, ak sa pobyt realizuje v anglickom jazyku,
 • Iné dokumenty (podľa výberu uchádzača: certifikáty, diplomy...). V prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát alebo diplom, týkajúci sa štúdia, prikladá jeho sken (ak doklad nie je vystavený v ruskom jazyku,  odporúčame priložiť aj vlastný pracovný preklad dokumentu do tohto jazyka.  V prípade, že má uchádzač akceptačný resp. pozývací list, môže priložiť aj tento dokument.

V prípade, že ste do ruského on-line systému v ruskej on-line žiadosti nahrali dokumenty v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku je nevyhnutné, nahrať tieto dokumenty do 28. 2. 2022 v ruskom jazyku (originál dokumentu v ruskom jazyku alebo úradný preklad dokumentu do ruského jazyka).

Dôležité upozornenie:
Po vyplnení všetkých údajov v on-line systéme a vložení podkladových materiálov do on-line systému je potrebné on-line žiadosť (formulár on-line žiadosti) vytlačiť, podpísať a naskenovať. Naskenovanú žiadosť je potrebné nahrať do on-line systému a následne žiadosť odoslať on-line (stlačiť tlačidlo pod názvom Odoslať žiadosť).

2.  etapa
V 2. etape je nevyhnutné nahrať do ruského systému na webstránke https://education-in-russia.com/ nasledujúce dokumenty. Dokumenty musia byť vyhotovené v ruskom jazyku, v prípade, že v ruskom jazyku vyhotovené nie sú, je potrebný úradný preklad dokumentov do ruského jazyka. Požadované podkladové materiály (dokumenty) je potrebné do on-line žiadosti nahrať najneskôr do termínu uzávierky – 28. 2. 2022 do 23.59 hod., a to podľa pokynov nižšie.

Zoznam dokumentov, ktoré treba priložiť k ruskej prihláške najneskôr do 28. 2. 2022 (ak v 1. etape neboli predložené, resp. ak neboli predložené ich úradné preklady). Dokumenty je potrebné priložiť v ruskom jazyku:

 • Dokument o dosiahnutom vzdelaní - potvrdenie o najvyššie dosiahnutom vzdelaní– uchádzač predkladá sken úradného prekladu diplomu za najvyššie dosiahnuté vzdelanie(dokument predkladá v ruskom jazyku),
 • Cestovný pas – naskenovaná kópia úradného prekladu originálu – strana s fotkou a osobnými údajmi.

Zoznam dokumentov, ktoré treba priložiť k ruskej prihláške najneskôr do 28. 2. 2022 (upozorňujeme uchádzačov, že lekárske vyšetrenia musia nesmú byť vykonané skôr ako 1. januára 2022, inak nebudú platné). Dokumenty je potrebné priložiť v ruskom jazyku:
 
 • Lekárske potvrdenie o negatívnom výsledku vyšetrenia na HIV – naskenovaná kópia originálu v ruskom jazyku alebo úradného prekladu dokumentu do ruského jazyka.
 • Lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti – naskenovaná kópia originálu v ruskom jazyku (ak je potvrdenie v inom ako ruskom jazyku, priloží uchádzač aj úradný preklad dokumentu do ruštiny).

Informácie o úradných prekladateľoch Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nájdete na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/prekladatel?f.453=09.09.2021&f.453=&f.23785=25588.2.  Podávanie žiadosti cez on-line systém SAIA, n. o.:
V prípade, že má uchádzač záujem o štipendium udeľované na základe bilaterálnej dohody, musí si okrem žiadosti o pobyt v ruskom on-line systéme podať žiadosť o štipendium na základe bilaterálnej dohody aj cez on-line systéme SAIA, n. o.

Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na webovej stránke www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 23.59 hod. v deň uzávierky 28. 1. 2022);
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (uchádzač zasiela poštou iba vytlačený formulár žiadosti SAIA - v tomto prípade platí poštová pečiatka). Formulár žiadosti SAIA uchádzač zasiela na poštovú adresu: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1.

Dokumenty, ktoré uchádzač:
·  
predkladá on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA,
 • životopis v slovenskom jazyku,
 • životopis v ruskom jazyku alebo v anglickom jazyku,
 • zoskenované 1 odporúčanie od školiteľa v slovenskom, anglickom alebo ruskom  jazyku (predkladajú iba doktorandi),
 • odborný program v slovenskom, anglickom alebo ruskom jazyku (spolu s časovým harmonogramom plánovaných aktivít a vrátane motivácie pre pobyt),
 • sken akceptačného resp. pozývacieho listu (vystaveného v ruskom alebo v anglickom jazyku),
 • dokument o dosiahnutom vzdelaní - potvrdenie o najvyššie dosiahnutom vzdelaní– uchádzač predkladá sken diplomu za najvyššie dosiahnuté vzdelanie, ako aj sken súhlasu domácej inštitúcie s plánovaným pobytom,
 • v prípade doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov predkladá uchádzač aj zoznam vlastnej publikačnej činnosti (v ruskom,  slovenskom alebo v anglickom jazyku),
 • sken potvrdenia o znalosti ruského alebo iného dohodnutého jazyka (potvrdenie sa predkladá v ruskom jazyku alebo v inom jazyku štipendijného pobytu),
 • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát alebo diplom, týkajúci sa štúdia, prikladá jeho sken (ak doklad nie je vystavený v inom ako v ruskom, slovenskom alebo anglickom jazyku, uchádzač priloží aj vlastný pracovný preklad do niektorého z týchto troch jazykov),
 • zahraničná žiadosť - sken vyplneného a podpísaného formulára zahraničnej žiadosti o štipendium, podanej (odoslanej) v ruskom on-line systéme na webovej stránke https://education-in-russia.com/.


·  zasiela vytlačené poštou do termínu uzávierky:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme na www.granty.saia.sk (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná).
* Vzor potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti sa nachádza v časti Prílohy


Ďalšie dôležité informácie
 • akceptačný list resp. pozývací list
 • pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole
 • znalosť ruského jazyka je potrebná, ak nie je v akceptačnom liste uvedený iný dohodnutý jazyk
 • dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do Ruska
 • účastníci sú povinní si zabezpečiť individuálne zdravotné poistenie na svoje nákladyŠtipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2020/2021 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2021/2022).

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
VZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilostiVZOR Potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.