NEMECKO - DAAD program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektochDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
projektový grant
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

projektová spolupráca
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 - 2 roky
Zdroj financovania
DAAD - Nemecká akademická výmenná služba
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
nie je presne stanovená
Uzávierka pre podávanie žiadostí
28.06.2024 16:00
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie nájdete na stránke https://www.minedu.sk/program-vymeny-osob-pracujucich-na-spolocnych-projektoch-medzi-sr-a-srn-na-roky-2025-2026/ alebo www.sav.sk
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na www.daad.de, ako aj na https://www.minedu.sk/program-vymeny-osob-pracujucich-na-spolocnych-projektoch-medzi-sr-a-srn-na-roky-2025-2026/  alebo www.sav.sk


Ďalšie dôležité informácie
DAAD, Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi Slovenskou republikou a Nemeckou spolkovou republikou.

Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery.
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné a pobytové náklady súvisiace s  výmenou  zúčastnených výskumných skupín.
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov. Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na materiál, atď.) nemôžu byť hradené.
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov dosiahnutých počas prvého roka projektu.

Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho roka.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí
Stromová 1
813 30 Bratislava
Tel.: +421 (2) 59374 659
e-mail: sms@minedu.sk

a

Slovenská akadémia vied (SAV)
Odbor medzinárodnej spolupráce
Štefániková 49
814 38 Bratislava
Kontaktná osoba: PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.
Tel.: 00421 (2) 5751 0179
Priebeh výberu
Výberové konanie prebieha v dvoch fázach:
1. fáza - predbežný výber na národnej úrovni
2. fáza - konečný výber v novembri/decembri na bilaterálnej úrovni
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.