NEMECKO - medzinárodné stáže v parlamenteDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Nemecko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
iné
Trvanie
5 mesiacov: 1. marec - 31. júl
Zdroj financovania
Nemecký spolkový snem
Kvóta
nebola stanovená
Poskytovaná podpora
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. júl
Podávanie žiadosti
Bližšie informácie: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei-245054
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podkladové materiály:
 • prihláška (nájdete ju na stránke https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei-245054,
 • podrobné zdôvodnenie uchádzania sa o daný program (maximálne 2 strany),
 • úradne overená kópia najvyššieho dosiahnutého diplomu (v nemeckom alebo anglickom jazyku),
 • doklad o znalostiach nemeckého jazyka - certifikát TestDaF, ZOP, DSH alebo IPS-Sprachnachweis. Ako doklad o znalostiach nemeckého jazyka sú považované aj informácie v životopise (napr. maturita z Nemecka, štúdium germanistiky, pôsobenie ako učiteľ nemeckého jazyka),
 • dve odporúčania v nemeckom alebo anglickom jazyku (nie staršie ako 1 rok), z toho jedno od vysokoškolského učiteľa alebo zamestnávateľa, ktorý zhodnotí odbornú kvalifikáciu uchádzača pre uvedené štipendium; odporúčanie musí byť vystavené na hlavičkovom papieri inštitúcie,
 • fotka pasového formátu v elektronickej podobe,
 • kópia pasu alebo občianskeho preukazu.

Bližšie informácie získate na stránke https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei-245054.

Žiadosti sa podávajú výlučne elektronicky - v jednom dokumente pdf - na adresu info@pressburg.diplo.de.

Ďalšie dôležité informácie
Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN.
Bližšie informácie: www.bundestag.de/ips

Podmienky:
 • slovenské štátne občianstvo,
 • ukončené univerzitné štúdium (bakalárske, magisterské alebo doktorandské) v ľubovoľnom odbore; v odôvodnených prípadoch môže byť diplom doručený do 31. decembra 2022,
 • výborná znalosť nemeckého jazyka (min. na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca),
 • záujem o nemeckú politiku, spoločnosť a históriu,
 • spoločenská/politická angažovanosť,
 • k začiatku programu (1. marec 2023) nesmie mať uchádzač viac ako 30 rokov (narodení po 1. marci 1993).
Ubytovanie je zabezpečené a je bezplatné.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland
Internationales Parlaments-Stipendium
Hviezdoslavovo nám. 10
813 03 Bratislava
Telefon: (00421 2) 59 20 44 00
Fax: (00421 2) 54 41 96 34
E-Mail: info@pressburg.diplo.de
Homepage: http://www.pressburg.diplo.de

Priebeh výberu
Výber uchádzačov pozostáva z dvoch kôl. Prvé kolo pozostáva z posúdenia podkladových materiálov na veľvyslanectve v Bratislave. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor, ktorý sa uskutoční na jeseň/v zime 2021 v Bratislave. Úlohou osobného pohovoru je zistiť sociálne, jazykové a interkultúrne kompetencie uchádzača.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Leták k programu2022_IPS_Flyer_slowakisch.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.