SAIA, n.o.

MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 10- mesačný stážový a študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Moldavsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
3 až 10 mesiacov
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Kvóta
20 osobomesiacov ročne; štipendiá môžu byť v priebehu roka rozdelené na niekoľko kratších období
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • príplatok k štipendiu: 
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 1. rok štúdia - 334 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 2. rok štúdia - 327 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 3. rok štúdia - 324 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 4. rok štúdia - 324 eur/mes.,
 • pedagogickí a vedeckí pracovníci - 400 eur/mes.
  • cestovné náklady do miesta pobytu a späť

  Prijímajúca strana hradí:
  • bezplatné štúdium
  • štipendium podľa vnútroštátnych predpisov:
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 1. rok štúdia - 1330 LEI/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 2. rok štúdia - 1470 LEI/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 3. rok štúdia - 1520 LEI/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 4. rok štúdia - 1520 LEI/mes.
  • internátne ubytovanie podľa vnútroštátnych predpisov

  Uzávierka pre podávanie žiadostí
  31. január
  Podávanie žiadosti

  Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

  Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

  Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


  Formulár žiadosti a podkladové materiály
  Žiadosť sa predkladá:

  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
  • v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

  Doktorand predkladá:

  • on-line:
  • elektronický formulár žiadosti
  • životopis v slovenskom jazyku
  • životopis v cudzom jazyku*(s vloženou fotografiou)
  • motivácia v slovenskom jazyku
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v slovenskom jazyku
  • odborný program v cudzom jazyku*
  • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
  • zoskenované 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie (pričom 1 odporúčanie musí byť od školiteľa; odporúčania sa predkladajú v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako v anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • zoskenovaný diplom z 2. stupňa VŠ vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
  • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát
  • potvrdenie o doktorandskom štúdiu

  • poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x sada originálov, 1 x sada kópií):
  • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
  • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v cudzom jazyku
  • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie
  • 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie v cudzom jazyku (1 odporúčanie musí byť od školiteľa)
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • originál potvrdenia o doktorandskom štúdiu
  • kópia pasu (pozn. strana s fotkou)

  Vysokoškolský pedagóg/výskumník predkladá:
   
  • on-line:
  • elektronický formulár žiadosti
  • životopis v slovenskom jazyku
  • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
  • motivácia v slovenskom jazyku
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v slovenskom jazyku
  • odborný program v cudzom jazyku*
  • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
  • zoskenovaný súhlas domácej inštitúcie s plánovaným pobytom
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • zoskenovaný diplom z najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu
  • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát
   
  • zasiela poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1 x sada originálov, 1 x sada kópií):
  • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
  • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v cudzom jazyku*
  • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie
  • originál súhlasu domácej inštitúcie s plánovaným pobytom
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • kópia pasu (pozn. strana s fotkou)

  * cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium alebo anglický jazyk

  Ďalšie dôležité informácie

  Uchádzač musí byť aktuálne študentom vysokej školy.

  Uchádzač musí ovládať moldavský alebo anglický jazyk.

  Dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku pobytu.


  Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

  O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.


  Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2022/2023 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2023/2024).

  Finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ak je uvedené v časti "Poskytovaná podpora", je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a v prípade príplatkov k štipendiu, resp. štipendia aj v rámci Investície 4 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR – spolufinancovanie zo strany Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU.


  V prípade, že sa uchádzate o pobyt, kde sa poskytuje počas pobytu príplatok k štipendiu, berte na vedomie nasledujúce skutočnosti a podaním žiadosti o štipendium vyjadrujete svoj súhlas s nimi:
  • uchádzač/štipendista je povinný zabezpečiť, aby všetky dokumenty predkladané v súvislosti so schváleným štipendijným pobytom obsahovali pravdivé, správne a úplné informácie,
  • uchádzač berie na vedomie a podaním žiadosti o štipendium súhlasí s tým, že jeho osobné údaje v rozsahu danom žiadosťou o štipendium, jej prílohami a ďalšími dokumentmi predloženými administrátorovi programu môžu byť poskytnuté orgánom Slovenskej republiky alebo Európskej únie na účely ich kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia,
  • je zakázané financovanie toho istého výdavku v rámci toho istého účelu z rovnakého zdroja, a preto je povinnosťou uchádzača/štipendistu informovať SAIA ako administrátora programu a následne aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (Sekciu medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí), ak v súvislosti s pobytom bude zo zdrojov štátneho rozpočtu SR alebo zo zdrojov Európskej únie poberať inú finančnú podporu,
  • uchádzač/štipendista je povinný v prípade potreby poskytnúť súčinnosť orgánom Slovenskej republiky (napr. Národná implementačná a koordinačná jednotka mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad pre vládny audit SR, Najvyšší kontrolný úrad SR) a príslušným orgánom Európskej únie (napr. Európska komisia, OLAF/European Anti-Fraud Office, Dvor audítorov a v príslušných prípadoch Európska prokuratúra), alebo osobám povereným týmito orgánmi, a to pri ich činnosti (najmä kontrolnej alebo monitorovacej činnosti alebo pri výkone auditu) v súvislosti s finančnými prostriedkami poskytnutými v rámci štipendia.
     Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
   

  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

  Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

  Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

  Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


  Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

  Prílohy
  K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.