RAKÚSKO - Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie viedDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
Fyzikálne vedy
Chemické vedy
Molekulárna biológia
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
iné
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
(ocenenie)
Zdroj financovania
Rakúska akadémia vied
Kvóta
1 ročne
Poskytovaná podpora
Cena I. Liebena je udeľovaná vo výške 36 000 USD.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
máj/jún
Podávanie žiadosti
Ďalšie informácie o spôsobe podávania žiadostí možno získať na https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie informácie o spôsobe podávania žiadostí možno získať na https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/.
Ďalšie dôležité informácie
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a počas posledných troch rokov nepretržite pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.

Ďalšie informácie o tejto cene možno získať na https://stipendien.oeaw.ac.at/en/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-award.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Tento program administruje Rakúska akadémia vied. Bližšie informácie poskytuje administrátor programu. Kontakt:

Stipendien und Preise der
Österreichischen Akademie der Wissenschaften

Vordere Zollamtsstraße 3, 1030 Wien

Hauptquartier
Dr. Ignaz Seipel-Platz 2, 1010 Wien

Tel.: + 43 1 51581-1310

E-Mail: stipref@oeaw.ac.atPriebeh výberu
Ďalšie informácie o priebehu výberu možno získať na http://stipendien.oeaw.ac.at/, alebo priamo u administrátora programu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.