Medzinárodný vyšehradský fond - rezidenčný program pre umelcovDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovensko
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
iné
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ strednej školy, učiteľ vysokej školy, iné
Trvanie
3 mesiace
Zdroj financovania
Medzinárodný vyšehradský fond
Kvóta
Poskytovaná podpora
Fond podporuje umelca a prijímajúcu inštitúciu:
sumou 4000€ pre individuálne hosťovanie (1-2 umelci) - z toho 1500€ pre inštitúciu a 2500€ pre umelcov
sumou 8000€ pre skupinové hosťovanie (3 a viac umelcov) - z toho 2500€ pre inštitúciu a 5500€ pre umelcov.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. október
Podávanie žiadosti
Prihlášky na: http://my.visegradfund.org/Account/Login?ReturnUrl=%2f 

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Bližšie informácie:  

http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/ 


Ďalšie dôležité informácie
Výmenný program pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých oblastí umenia. Program podporuje 3-mesačné tvorivé pobyty umelcov z krajín V4 v inštitúciách so sídlom v inej krajine V4. Fond podporuje umelca a prijímajúcu inštitúciu:
sumou 4000€ pre individuálne hosťovanie (1-2 umelci) - z toho 1500€ pre inštitúciu a 2500€ pre umelcov
sumou 8000€ pre skupinové hosťovanie (3 a viac umelcov) - z toho 2500€ pre inštitúciu a 5500€ pre umelcov.
Prihlášky sú akceptované od jednotlivcov (občania krajín V4 starší ako 18 rokov) a od umeleckých skupín (formálnych aj neformálnych, pod podmienkou, že ich členovia sú občanmi krajín V4).

Bližsie informácie: 

http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/  

Kontaktné osoby: http://visegradfund.org/people/ 

Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Medzinárodný vyšehradský fond

International Visegrad Fund
Hviezdoslavovo námestie 9
811 02 Bratislava
Slovakia

Tel.:       +421 259203 803 / 807 / 810 / 812 / 814 / 816

e-mail: visegradfund@visegradfund.org
Priebeh výberu
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.