KÓREA - celé magisterské/doktorandské štúdium - Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship)Domovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Južná Kórea
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 rok jazyková príprava + 2 roky magisterské/3 roky doktorandské štúdium
Zdroj financovania
Štipendijný program kórejskej vlády (GKS - Global Korea Scholarship)
Kvóta
1 miesto
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • 900 000 wonov/mesiac
 • príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000 wonov/semester, prírodné a technické vedy 240 000 wonov/semester)
 • 200 000 wonov pri príchode do Kórei
 • ročná jazyková príprava
 • školné
 • náklady na tlač dizertačnej práce od 500 000 do 800 000 wonov)
 • zdravotné poistenie 20 000 wonov/mesiac


Uzávierka pre podávanie žiadostí
28. február
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16.00 hod. v deň uzávierky)
 • do systému treba nascanovať kompletne vyplnenú Kórejskú žiadosť o štipendium so všetkými požadovanými prílohami

 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky kompletne vyplnenú Kórejskú žiadosť o štipendium so všetkými požadovanými prílohami  (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň) a vytlačený elektronický formulár žiadosti SAIA.

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály

Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o štipendijnú ponuku, že informácie o štipendijnej ponuke sú aktualizované na základe informácií z Veľvyslanectva Kórei v Bratislave, ktoré sme dostali v mesiaci február 2024!


V časti Prílohy na stiahnutie nájdete Kórejskú žiadosť o štipendium.


Súčasťou Kórejskej žiadosti o štipendium je motivačný list, odborný program, formulár na odporúčací list, záväzný formulár a osobné ohodnotenie zdravotného stavu a ďalšie prílohy (výpisy skúšok, kópia diplomu, jazykový certifikát, zoznam publikácií, etc.).

Podkladové materiály musia byť vyplnené v anglickom alebo kórejskom jazyku: 1 sada originálov a 3 sady kópií.

Žiadosť sa zasiela poštou aj elektronicky. Všetky zasielané materiály, okrem kópie pasu (resp. kópií pasu alebo rodného listu rodičov - v prípade, že ich uchádzač má k dispozícii) a zdravotného formulára sa musia nahrať do elektronického systému.

Poznámka: V prípade, že má uchádzač v Kórejskej žiadosti: motiváciu (Personal statement), odborný plán štúdia alebo výskumu (Study plan) alebo odporúčanie od vyučujúceho (Recommendation letter) v kórejskom jazyku odporúčame uchádzačom priložiť aj pracovný preklad do anglického jazyka (respektíve slovenského jazyka).
 
Podrobné informácie nájdu uchádzači na webovej stránke:

https://www.studyinkorea.go.kr/ko/scholarship/Gks1NoticeDetail.do?nttId=4135

https://www.studyinkorea.go.kr/ko/main.doĎalšie dôležité informácie
O štipendium sa možno uchádzať 2 spôsobmi:
1) uchádzač si vyberie 3 univerzity zo zoznamu kórejských univerzít - žiadosť sa podáva v SAIA
2) uchádzač má akceptačný list (odporúčanie) z vybranej kórejskej univerzity (musí povinne absolvovať ročnú jazykovú prípravu) a žiadosť o štipendium vybavuje priamo cez univerzitu (t. j. nie cez SAIA)

Zoznam univerzít je uvedený v Guidelines alebo na stránke Národného inštitútu pre medzinárodné vzdelávanie www.niied.go.kr

Podmienky pre uchádzačov:
 • ukončené bakalárske alebo magisterské vzdelanie (resp. študenti posledného ročníka, ktorí budú môcť predložiť VŠ Diplom k februáru 2024)
 • vek do 40 rokov
 • kórejský alebo anglický jazyk
 • dobrý zdravotný stav

Dovoľujeme si upozorniť záujemcov o štipendijnú ponuku, že informácie o štipendijnej ponuke sú aktualizované na základe informácií z Veľvyslanectva Kórei v Bratislave, ktoré sme dostali v mesiaci február 2024!

Upozorňujeme záujemcov o štipendium, že od roku 2025 sa nemôžu znovu uchádzať o štipendium tí, ktorí už študovali v Kórei prostredníctvom GKS štipendia.  


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Všetci uchádzači musia absolvovať osobný pohovor v SAIA Bratislava (predpokladaný termín pohovoru: marec)

Výber sa uskutoční na základe posúdenia predložených materiálov a na základe osobného pohovoru s uchádzačom (o termíne pohovoru bude uchádzač informovaný spravidla 1 týždeň pred jeho konaním e-mailom).

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Žiadosť o štipendium2. 2024 GKS-G Application Forms.docxStiahnuť
Sprievodca žiadosťou o štipendium2024 GKS-G Application Guidelines (English).pdfStiahnuť
Plagat GKS Štipendium 20244. 2024 GKS-G Promotion Poster.pdfStiahnuť
Často kladené otázky (len informatívne z roka 2023)2023 GKS-G FAQs.pdfStiahnuť
Zoznam univerzít a ich študijných odborov v Kórei - 1. časťUniversity information 1.part.7zStiahnuť
Zoznam univerzít a ich študijných odborov v Kórei - 2. časťUniversity information 2.part.7zStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.