RAKÚSKO - Štipendium Franza Werfela Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum pre mladých vysokoškolských učiteľov so zameraním na nemecký jazyk a rakúsku literatúruDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Študijný/vedný odbor
Filologické vedy
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
učiteľ vysokej školy
Trvanie
4 – 9 mesiacov (s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov)
Zdroj financovania
Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky
Kvóta
7 štipendijných miest na akademický rok
Poskytovaná podpora
Výška štipendia 1 250 EUR/mesiac, príplatok k mobilite 600 EUR/mesiac (pri pobytoch od 3 mesiacov)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. marec, 15. september
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú online na www.scholarships.at.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Ďalšie informácie o žiadosti a potrebných dokumentoch možno získať na www.oead.at alebo na www.grants.at.
Ďalšie dôležité informácie
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na nemecký jazyk a rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Pobyt je možné realizovať na inštitútoch, výskumných ústavoch, knižniciach alebo v archívoch. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má absolvent štipendia následne viacero výhod.

Kritériá pre udelenie štipendia nespĺňajú tí uchádzači, ktorí v období 6 mesiacov pred nástupom na pobyt študovali alebo vedecky pracovali v Rakúsku.

Ubytovanie, poistenie a ďalšie náklady si hradí štipendista zo štipendia.

Ďalšie informácie o tomto štipendiu možno získať na www.oead.at alebo na www.grants.at.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Tento program administruje Rakúska výmenná služba (OeAD-GmbH). Bližšie informácie poskytuje administrátor programu. Kontakt:

OeAD (Österreichische Austauschdienst)-Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research (OeAD-GmbH)
Ebendorferstraße 7
1010 Wien
Rakúsko

www.oead.at
www.grants.at
www.scholarships.at
Priebeh výberu
Súčasťou výberu je osobný pohovor s uchádzačom vo Viedni. Cestovné náklady budú uchádzačovi preplatené. 
Ďalšie informácie o priebehu výberu možno získať na www.oead.at alebo na www.grants.at, alebo priamo u administrátora programu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.