JAPONSKO - výskumný pobyt (možnosť absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium) - štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO Research Student ProgramDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Japonsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita, riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
2 roky
Zdroj financovania
štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Kvóta
2 miesta, 1 náhradník
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • letenka turistickej triedy
 • 143 000 jenov/mes. Research Student,
  144 000 jenov/mes. Master Course,
  145 000 jenov/mes. Doctoral Course
 • školné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
23. máj
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • on-line treba nahrať všetky formuláre, ktoré sú na stiahnutie na webovej stránke www.studyjapan.go.jp (okrem zdravotného potvrdenia od lekára, odporúčania a sprievodcu žiadosťou)
 a zároveň v tlačenej verzii
 • zaslať do termínu uzávierky všetky formuláre, ktoré sú na stiahnutie ktoré sú na stiahnutie na webovej stránke https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html
 • vytlačený a podpísaný elektronický formulár Žiadosti SAIA
 • v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka (môže byť aj dňa 23. 5. 2024 alebo 24. 5. 2024)
 • radi by sme Vás upozornili, že v tlačenej verzii je potrebné žiadosť poslať poštou alebo kuriérom alebo sa v prípade osobného odovzdania žiadosti v SAIA, n. o. vopred dohodnúť.  
Upozornenie:
 • odporúčania od učiteľov sa zasielajú v uzatvorených obálkach, zapečatené podpisom odporúčajúceho. Berte do úvahy, že odporúčanie musí byť vystavené 3 krát (1 originál a 2 kópie). Preto požiadajte odporúčajúceho, aby Vám odporúčanie vystavil 3 krát, a zapečatil v 3 obálkach
 • fotografie musia byt štandardné fotografie, urobené vo fotoateliéri  
 • zdravotné potvrdenie od lekára sa do on-line systému nenahráva (predkladá sa iba v papierovej forme)
 • Dôležité: Radi by sme poprosili uchádzačov, aby všetky podkladové materiály podávali vyplnené jednostranne a nezošité.

Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov, že informácie uvedené v tejto ponuke boli aktualizované v apríli 2024.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_research.html

Sprievodca žiadosťou obsahuje všetky dôležité informácie v anglickom jazyku a kompletný zoznam materiálov, ktoré požaduje prijímajúca strana.

Pozorne si prečítajte Sprievodcu žiadosťou, v ktorom je uvedený presný počet originálov a kópií ku každému potrebnému dokumentu.

Nezabudnite po vyplnení a odoslaní SAIA žiadosti, túto žiadosť vytlačiť, podpísať a zaslať 1 originál a 1 kópiu spolu s ostatnými dokumentami do SAIA, n. o.

Bez vyplnenia a odoslania SAIA žiadosti bude Vaša žiadosť zamietnutá z formálnych dôvodov.

Dôležité: Radi by sme poprosili uchádzačov, aby všetky podkladové materiály podávali vyplnené jednostranne a nezošité.


Ďalšie dôležité informácie
Podmienky pre uchádzačov:
 • výborná znalosť anglického jazyka, uchádzač musí mať záujem sa naučiť japonsky
 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)
 • absolvent VŠ, resp. študenti posledných ročníkov VŠ
 • ochota učiť sa japončinu
 • menej ako 35 rokov (narodený po 2. apríli 1990)
 • mať dobrý zdravotný stav
 • akceptačný list treba predložiť po osobnom pohovore
 • začiatok štipendijného pobytu: apríl alebo september/október 2025
 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb)

 • prvých šesť mesiacov kurz japonského jazyka
 • súčasťou výberu je osobný pohovor a test na Japonskom veľvyslanectve

Viac informácií nájdu záujemcovia aj na webovej stránke Veľvyslanectva Japonska v SR: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00073.html


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Súčasťou výberu je písomný test a osobný pohovor na Japonskom veľvyslanectve v Bratislave:
 • test z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch jazykov; znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky - uchádzač musí prejaviť snahu odpovedať na základné otázky, dôležitá je snaha a ochota učiť sa japonský jazyk),
 • ústny pohovor (až po úspešnom absolvovaní písomných testov)

Písomné testy v roku 2024 sa uskutočnia dňa 20. júna. Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (27. júna 2024).

O konečnom výsledku rozhodne japonské Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológie a výsledky budú následne oznámené uchádzačom.

Podrobné informácie o štipendijnom pobyte, termínoch, podmienkach a spôsobe podania žiadosti sú uvedené aj na webovej stránke japonského veľvyslanectva: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00073.html.Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.