JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student ProgramDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Japonsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
5 rokov
Zdroj financovania
štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • letenka turistickej triedy
 • štipendium 117 000 jenov/mes.
 • školné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
23. máj
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa predkladá:
 a zároveň v tlačenej verzii
 • zaslať do termínu uzávierky všetky formuláre, ktoré sú na stiahnutie na webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html
 • zasiela sa taktiež SAIA žiadosť, ktorá sa Vám vygeneruje po odoslaní žiadosti. Túto žiadosť treba zaslať v dvoch exemplároch.
 • v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka (môže byť aj dňa 23. 5. 2024 alebo 24. 5. 2024)
 • radi by sme Vás upozornili, že v tlačenej verzii je potrebné žiadosť poslať poštou alebo kuriérom alebo sa v prípade osobného odovzdania žiadosti v SAIA, n. o. vopred dohodnúť.  
Upozornenie: 
 • odporúčania od učiteľov sa zasielajú v uzatvorených obálkach, zapečatené podpisom odporúčajúceho. Berte do úvahy, že odporúčanie musí byť vystavené 2 krát (1 originál a 1 kópia). Preto požiadajte odporúčajúceho, aby Vám odporúčanie vystavil 2 krát, a zapečatil v 2 obálkach
 • fotografie musia byť štandardné, urobené vo fotoateliéri 
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcej webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov, že informácie uvedené v tejto ponuke boli aktualizované v apríli 2024. 


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcej webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html

Formulár Guidelines, obsahuje všetky dôležité informácie v anglickom jazyku a kompletný zoznam materiálov, ktoré požaduje prijímajúca strana.

Pozorne si prečítajte formulár Guidelines, na ktorom je uvedený presný počet originálov a kópií ku každému potrebnému dokumentu.

Nezabudnite po vyplnení a odoslaní SAIA žiadosti, túto žiadosť vytlačiť, podpísať a zaslať 1 originál a 1 kópiu spolu s ostatnými dokumentami do SAIA, n. o.

Bez vyplnenia a odoslania SAIA žiadosti bude Vaša žiadosť zamietnutá z formálnych dôvodov.


Dôležité: Radi by sme poprosili uchádzačov, aby všetky podkladové materiály podávali vyplnené jednostranne a nezošité.
Ďalšie dôležité informácie
Podmienky pre uchádzačov: 
 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)

 • narodený po 2. apríli 2000

 • absolventi strednej školy s maturitou, ktorí absolvovali minimálne 12 rokov školskej dochádzky (k marcu 2025)

 • uchádzači musia mať záujem naučiť sa japonský jazyk a následne študovať v japončine (štúdium je v japončine) 

 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (tak, aby prípadný postih nebránil uchádzačovi v štúdiu)

 • povinná zdravotná prehliadka
 • žiadateľ musí pricestovať od 1. do 7. apríla 2025

Štipendium je určené pre absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na japonských vysokých školách v odboroch:

1. Spoločenské a humanitné vedy

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, história, japonský jazyk a iné

B: ekonómia a hospodárska správa

* Uchádzači, ktorí si vyberú ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý spadá do označenia "iné" môžu mať problém nájsť si univerzitu, ktorá ich bude ochotná akceptovať.

2. Prírodné vedy

A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo a informatika),technika (strojné a lodné inžinierstvo), stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné inžinierstvo, architektúra, ekologické inžinierstvo), chémia (aplikovaná chémia, chemické inžinierstvo, priemyselná chémia, textilné inžinierstvo) a ostatné odbory (metalurgia, banské, námorné inžinierstvo, biotechnológia)

B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, poľnohospodárska chémia, zoológia, veterinárna medicína, lesné inžinierstvo, potravinárstvo, poľnohospodárske inžinierstvo, chov rýb, zdravotnícke vedy (farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), vedecké odbory (biológia)

C: medicína, zubné lekárstvo

 

* Uchádzači si musia zo zvolenej skupiny vybrať 3 odbory štúdia a označiť ich podľa vlastných preferencií ako 1.- 3. voľbu. V prípade, že sa študent zaujíma najmä o štúdium odboru zo skupiny C (medicína, zubné lekárstvo), vybranému odboru dáva č. 1, zostávajúcemu č. 2 a 3. odbor si vyberie zo skupiny B.

Nie je možné sa uchádzať o štipendium v umeleckých odboroch, pre ktoré univerzity vyžadujú absolvovanie talentových skúšok.

Uchádzači musia absolvovať pohovor a skúšku z:
A: uchádzači o štúdium spoločenských a humanitných vied (1A a 1B):
matematika, anglický jazyk, japonský jazyk – povinné sú všetky tri predmety
B: uchádzači o štúdium prírodných vied (2A, 2B, 2C):
matematika, anglický a japonský jazyk + dva predmety zo skupiny fyzika, chémia, biológia (uchádzači o štúdium odborov zo skupiny 2A – fyzika, chémia, 2B a 2C – chémia, biológia)

* znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky,
* ak uchádzač dosiahne v niektorom z testov 0 bodov, nemôže byť veľvyslanectvom odporučený na udelenie štipendia.


Dĺžka štúdia je 5 rokov (apríl 2025 – marec 2030) vrátane ročnej jazykovej a odbornej prípravy.

* výnimku tvoria študenti medicíny, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny a farmácie, ktorých štipendium je predĺžené na 7 rokov (apríl 2025 – marec 2032),
* uchádzači, ktorí majú dostatočné znalosti japonského jazyka, môžu priamo začať s univerzitným štúdiom a dĺžka ich pobytu sa tak skráti na 4, resp. 6 rokov,
* úspešní absolventi sa môžu po ukončení štúdia uchádzať o pokračovanie na „masters“

Viac nájdu záujemcovia aj na webovej stránke Veľvyslanectva Japonska v SR: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Kontakt na administrátora programu: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.


O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Súčasťou výberu je písomný test a osobný pohovor na Japonskom veľvyslanectve v Bratislave:
 • test z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch jazykov; znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky),
 • vedomostný test
 • ústny pohovor (až po úspešnom absolvovaní písomných testov)

Písomné testy v roku 2024 sa uskutočnia 20. júna 2024. Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (27. jún 2024).


Podrobné informácie o štipendijnom pobyte, termínoch, podmienkach a spôsobe podania žiadosti sú uvedené aj na webovej stránke japonského veľvyslanectva: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.