SAIA, n.o.

JAPONSKO - 5-ročné vysokoškolské štúdium - štipendium japonskej vlády pre absolventov stredných škôl - Monbukagakusho Undergraduate Student ProgramDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Japonsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
riadne (celé) štúdium
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
5 rokov
Zdroj financovania
štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
Prijímajúca strana hradí:
 • letenka turistickej triedy
 • štipendium 117 000 jenov/mes.
 • školné
Uzávierka pre podávanie žiadostí
23. máj
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa predkladá:
 a zároveň v tlačenej verzii
 • zaslať do termínu uzávierky všetky formuláre, ktoré sú na stiahnutie na webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html
 • zasiela sa taktiež SAIA žiadosť, ktorá sa Vám vygeneruje po odoslaní žiadosti. Túto žiadosť treba zaslať v dvoch exemplároch.
 • v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka
 • radi by sme Vás upozornili, že v tlačenej verzii je potrebné žiadosť poslať poštou alebo kuriérom alebo sa v prípade osobného odovzdania žiadosti v SAIA, n. o. vopred dohodnúť.  
Upozornenie: 
 • odporúčania od učiteľov sa zasielajú v uzatvorených obálkach, zapečatené podpisom odporúčajúceho. Berte do úvahy, že odporúčanie musí byť vystavené 2 krát (1 originál a 1 kópia). Preto požiadajte odporúčajúceho, aby Vám odporúčanie vystavil 2 krát, a zapečatil v 2 obálkach
 • fotografie musia byť štandardné, urobené vo fotoateliéri 
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcej webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov, že informácie uvedené v tejto ponuke sú aktualizované. 


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Podkladové materiály sú uvedené na nasledujúcej webovej stránke: https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap_stopj-applications_undergraduate.html

Formulár Guidelines, obsahuje všetky dôležité informácie v anglickom jazyku a kompletný zoznam materiálov, ktoré požaduje prijímajúca strana.

Pozorne si prečítajte formulár Guidelines, na ktorom je uvedený presný počet originálov a kópií ku každému potrebnému dokumentu.

Nezabudnite po vyplnení a odoslaní SAIA žiadosti, túto žiadosť vytlačiť, podpísať a zaslať 1 originál a 1 kópiu spolu s ostatnými dokumentami do SAIA, n. o.

Bez vyplnenia a odoslania SAIA žiadosti bude Vaša žiadosť zamietnutá z formálnych dôvodov.


Dôležité: Radi by sme poprosili uchádzačov, aby všetky podkladové materiály podávali vyplnené jednostranne a nezošité.
Ďalšie dôležité informácie
Podmienky pre uchádzačov: 
 • občan Slovenskej republiky (neplatí pre japonských občanov)

 • narodený po 2. apríli 1999

 • absolventi strednej školy s maturitou, ktorí absolvovali minimálne 12 rokov školskej dochádzky (k marcu 2024)

 • uchádzači musia mať záujem naučiť sa japonský jazyk a následne študovať v japončine (štúdium je v japončine) 

 • dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (tak, aby prípadný postih nebránil uchádzačovi v štúdiu)

 • povinná zdravotná prehliadka
 • žiadateľ musí pricestovať od 1. do 7. apríla 2024

Štipendium je určené pre absolventov stredných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na japonských vysokých školách v odboroch:

1. Spoločenské a humanitné vedy

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, história, japonský jazyk a iné

B: ekonómia a hospodárska správa

* Uchádzači, ktorí si vyberú ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý spadá do označenia "iné" môžu mať problém nájsť si univerzitu, ktorá ich bude ochotná akceptovať.

2. Prírodné vedy

A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo a informatika),technika (strojné a lodné inžinierstvo), stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné inžinierstvo, architektúra, ekologické inžinierstvo), chémia (aplikovaná chémia, chemické inžinierstvo, priemyselná chémia, textilné inžinierstvo) a ostatné odbory (metalurgia, banské, námorné inžinierstvo, biotechnológia)

B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, poľnohospodárska chémia, zoológia, veterinárna medicína, lesné inžinierstvo, potravinárstvo, poľnohospodárske inžinierstvo, chov rýb, zdravotnícke vedy (farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), vedecké odbory (biológia)

C: medicína, zubné lekárstvo

 

* Uchádzači si musia zo zvolenej skupiny vybrať 3 odbory štúdia a označiť ich podľa vlastných preferencií ako 1.- 3. voľbu. V prípade, že sa študent zaujíma najmä o štúdium odboru zo skupiny C (medicína, zubné lekárstvo), vybranému odboru dáva č. 1, zostávajúcemu č. 2 a 3. odbor si vyberie zo skupiny B.

 
Uchádzači musia absolvovať pohovor a skúšku z:
A: uchádzači o štúdium spoločenských a humanitných vied (1A a 1B):
matematika, anglický jazyk, japonský jazyk – povinné sú všetky tri predmety
B: uchádzači o štúdium prírodných vied (2A, 2B, 2C):
matematika, anglický a japonský jazyk + dva predmety zo skupiny fyzika, chémia, biológia (uchádzači o štúdium odborov zo skupiny 2A – fyzika, chémia, 2B a 2C – chémia, biológia)

* znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky,
* ak uchádzač dosiahne v niektorom z testov 0 bodov, nemôže byť veľvyslanectvom odporučený na udelenie štipendia.


Dĺžka štúdia je 5 rokov (apríl 2024 – marec 2029) vrátane ročnej jazykovej a odbornej prípravy.

* výnimku tvoria študenti medicíny, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny a farmácie, ktorých štipendium je predĺžené na 7 rokov (apríl 2024 – marec 2031),
* uchádzači, ktorí majú dostatočné znalosti japonského jazyka, môžu priamo začať s univerzitným štúdiom a dĺžka ich pobytu sa tak skráti na 4, resp. 6 rokov,
* úspešní absolventi sa môžu po ukončení štúdia uchádzať o pokračovanie na „masters“

Viac nájdu záujemcovia aj na webovej stránke Veľvyslanectva japonska v SR: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Súčasťou výberu je písomný test a osobný pohovor na Japonskom veľvyslanectve v Bratislave:
 • test z anglického alebo japonského jazyka (respektíve z oboch jazykov; znalosť japonského jazyka sa nevyžaduje, test sa robí len za účelom následného zaradenia do jazykovej prípravky),
 • vedomostný test
 • ústny pohovor (až po úspešnom absolvovaní písomných testov)

Písomné testy v roku 2023 sa uskutočnia 20. júna 2023. Následne budú úspešní uchádzači pozvaní na ústne pohovory (28. jún 2023).


Podrobné informácie o štipendijnom pobyte, termínoch, podmienkach a spôsobe podania žiadosti sú uvedené aj na webovej stránke japonského veľvyslanectva: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00072.html

Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.