ISLAND - štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazykaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Island
Študijný/vedný odbor
Cudzie jazyky a kultúry
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
9 mesiacov s možnosťou predĺženia
Zdroj financovania
vládne štipendium
Kvóta
14 miest (pre uchádzačov z vybraných krajín)
Poskytovaná podpora
Štipendium zahŕňa registračný poplatok na univerzite a mesačné štipendium na pokrytie ubytovania na internáte a životných nákladov.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
1. december
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v papierovej forme a posiela sa spolu so všetkými prílohami na adresu:

Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Laugavegur 13
101 Reykjavík
Iceland


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Požadované podkladové materiály (v anglickom, islandskom alebo inom škandinávskom jazyku):
 • žiadosť o štipendium (nachádza sa nižšie v časti Prílohy)
 • štruktúrovaný životopis
 • kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške
 • dve odporúčania
 • jazykový certifikát (islandský a/alebo anglický jazyk)
Ďalšie dôležité informácie
"Scholarships in Icelandic as a second language available from the Ministry of Education, Science and Culture" sú určené na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na islandskej univerzite. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou minimálne jeden alebo dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). Znalosť anglického jazyka je potrebná. Bližšie informácie: https://arnastofnun.is/en/about-scholarship

Informácie o aktuálnej študijnej ponuke v odbore Islandský ako druhý jazyk ( Study in Icelandic as a second language) na School of Humanities, University of Iceland ako aj prijímacie skúšky nájdete na: https://english.hi.is/node/52390

Pobyt je možné absolvovať spravidla od septembra do mája.
Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Študenti sa musia zároveň hlásiť aj na univerzitu.

Do výberového procesu budú zaradené iba žiadosti, ktoré spĺňajú formálne požiadavky definované islandskou stranou, preto uchádzačom odporúčame, aby si detailne prečítali podmienky a k žiadosti priložili všetky požadované materiály.


Tlačivo na žiadosť sa dá stiahnuť zo stránky: https://arnastofnun.is/sites/default/files/2021-09/1.Application%20form%20IGS%202022-2023.docx.

Administrátor programu
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurdur Nordal Office
Box 1220
121 Reykjavík
Iceland
Priebeh výberu
Výber prebieha na základe posúdenia podkladových materiálov. Výsledky výberového konania budú uchádzačom oznámené v januári.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
 Application Form Ponuka Island 2023_2024.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.