SAIA, n.o.

MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Maďarsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 až 3 mesiace
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Kvóta
12 štipendijných mesiacov
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Prijímajúca strana hradí:
 
uchádzači bez PhD titulu: 

 • mesačné štipendium 80 000 HUF
 • príspevok na ubytovanie 70 000 HUF

postdoktorandi:

 • mesačné štipendium 120 000 HUF
 • príspevok na ubytovanie 80000 HUF


Uzávierka pre podávanie žiadostí
31. január
Podávanie žiadosti

Uvedené požiadavky (prihlasovanie sa na maďarskej stránke a predkladané materiály – viď nižšie, príp. ďalšie dôležité informácie či prílohy) sú na základe ponuky maďarskej strany z minulého roka. Po zaslaní aktualizácie ponuky maďarskou stranou budú odporučení uchádzači informovaní o prípadných zmenách a ďalších pokynoch.

Odporučení uchádzači budú musieť žiadosť odoslať aj:

 • on-line na stránke Verejnej nadácie Tempus www.scholarship.hu do termínu uzávierky, ktorý bude stanovený maďarskou stranou. Z tohto dôvodu je nutné uložiť si všetky podkladové materiály. Odporučení uchádzači o tom budú upovedomení e-mailom. (Návod na prihlasovanie viď v časti Prílohy.)

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť je potrebné odoslať:

 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

 • on-line na stránke Verejnej nadácie Tempus www.scholarship.hu do termínu uzávierky, ktorý bude stanovený maďarskou stranou.


Podkladové materiály:

 • on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • životopis v slovenskom jazyku
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • detailný odborný program pobytu v slovenskom jazyku (max 5 strán; podľa vzoru v časti Prílohy)
 • detailný odborný program pobytu v cudzom jazyku* (max 5 strán; podľa vzoru v časti Prílohy)
 • kópia diplomu najvyššie dosiahnutého vzdelania
 • certifikát o jazykových znalostiach jazyka, v ktorom bude prebiehať výskum (úroveň minimálne B2), ak je jazyk iný ako maďarský, musí to byť uvedené v pozývacom liste
 • zoznam publikácií v slovenskom jazyku
 • zoznam publikácií v cudzom jazyku*
 • pozývací list z maďarskej inštitúcie
 • dve odporúčania od uznávaných expertov z daného odboru v cudzom jazyku* (ak je v maďarčine, uveďte vlastný slovenský preklad; akceptačný list a odporúčanie nemôžu byť od tej istej osoby)

 • do on-line prihlášky na stránke www.scholarship.hu sa predkladajú uvedené dokumenty len v cudzom jazyku; a navyše sa predkladá aj:
 • potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára (nie staršie ako 3 mesiace)
 • kópia ID/pasu (strana s fotografiou)
 • maďarská žiadosť vytlačená zo systému, podpísaná a spätne do systému naskenovaná

 • poštou zaslať do termínu uzávierky 1 sadu kópií v maďarskom alebo anglickom jazyku:
 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • detailný odborný program pobytu v cudzom jazyku* (max 5 strán; podľa vzoru v časti Prílohy)
 • kópia diplomu najvyššie dosiahnutého vzdelania
 • certifikát o jazykových znalostiach jazyka, v ktorom bude prebiehať výskum (úroveň minimálne B2), ak je jazyk iný ako maďarský, musí to byť uvedené v pozývacom liste
 • zoznam publikácií v cudzom jazyku*
 • pozývací list z maďarskej inštitúcie
 • dve odporúčania od uznávaných expertov z daného odboru v cudzom jazyku* (akceptačný list a odporúčanie nemôžu byť od tej istej osoby)


V prípade hudobných a umeleckých odborov sa predkladajú aj nasledovné materiály:

Maliari, grafici, sochári: fotografie 5 umeleckých diel/ skíc s dátumom vzniku diela; príp. linky k webovým stránkam, kde sa diela nachádzajú

Hudobníci: vysokokvalitné CD nahrávky 3 rôznych hudobných štýlov, (dirigenti môžu DVD); skladatelia predkladajú tiež 3 partitúry; príp. linky k webovým stránkam, kde sa diela nachádzajú


* cudzí jazyk - maďarský alebo anglický jazyk

Ďalšie dôležité informácie
Uchádzač musí ovládať maďarský jazyk, príp. iný svetový jazyk potvrdený v pozývacom liste.

Štipendium je určené pre vysokoškolských učiteľov, držiteľom minimálne magisterského titulu.

Dokumenty je možné predkladať v maďarskom alebo anglickom jazyku. Ak sú dokumenty (diplomy, certifikáty, potvrdenia ap.) v slovenskom jazyku, je potrebné predložiť aj úradný preklad.


Štipendijný pobyt je nutné zrealizovať v akademickom roku 2023/2024, začať ho najskôr 1. septembra 2023 a ukončiť ho najneskôr do 31. júla 2024.

Od grafikov, výtvarných umelcov a hudobníkov, pred tým, ako im je udelené štipendium, môže maďarská inštitúcia požadovať dodatočné skúšky.

Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2022/2023 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2023/2024).

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Alena Kajabová, telefón: 02/59374621, e-mail: alena.kajabova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Návod na prihlasovanie na stránke Verejnej nadácie Tempusappendix_online_application_guide.pdfStiahnuť
Návod na prípravu odborného programuappendix_workplan_template.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.