SAIA, n.o.

MAĎARSKO - 5– až 10-mesačný študijný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Maďarsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
5 alebo 10 mesiacov
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Kvóta
70 semestrov
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí:
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • štipendium 199,16 eur/mes.
Prijímajúca strana hradí:   
 • 7 000 HUF/mes. na ubytovanie
 • zdravotnú starostlivosť
Uzávierka pre podávanie žiadostí
20. december
Podávanie žiadosti
Žiadosť je potrebné odoslať:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • v tlačenej verzii do termínu uzávierky - 20. 12. 2017 (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

Odporučení uchádzači budú musieť žiadosť odoslať aj:

 • on-line na stránke Verejnej nadácie Tempus www.scholarship.hu do 28. februára 2018 23:00 hod. Z tohto dôvodu je nutné uložiť si všetky podkladové materiály. Odporučení uchádzači o tom budú upovedomení e-mailom. (Návod na prihlasovanie viď v časti prílohy.)

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
 
1) on-line:
 • elektronický formulár žiadosti SAIA
 • životopis v slovenskom jazyku
 • životopis v cudzom jazyku* (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenskom jazyku
 • motivácia v cudzom jazyku* (max 2 strany)
 • výpis známok za posledné 2 absolvované semestre v anglickom jazyku; v prípade študentov magisterského stupňa štúdia kópiu bakalárskeho diplomu
 • certifikát o znalostiach maďarského jazyka
 • potvrdenie o návšteve školy
 • akceptačný list z verejnej maďarskej univerzity


 • do on-line prihlášky na stránke www.scholarship.hu sa predkladajú uvedené dokumenty len v cudzom jazyku; a navyše sa predkladá aj:
 • potvrdenie o zdravotnom stave od všeobecného lekára (nie staršie ako 3 mesiace)
 • kópia ID/pasu (strana s fotografiou)
 • maďarská žiadosť vytlačená zo systému, podpísaná a spätne do systému naskenovaná

2) poštou zaslať do termínu uzávierky 1 sadu kópií dokumentov:

 • formulár žiadosti SAIA, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis v cudzom jazyku* 
 • motivácia v cudzom jazyku* (max 2 strany)
 • výpis známok za posledné 2 absolvované semestre v anglickom jazyku; v prípade študentov magisterského stupňa štúdia kópiu bakalárskeho diplomu
 • certifikát o znalostiach maďarského jazyka
 • potvrdenie o návšteve školy
 • akceptačný list z verejnej maďarskej univerzity

V prípade hudobných a umeleckých odborov sa predkladajú aj nasledovné materiály:

Maliari, grafici, sochári: fotografie 5 umeleckých diel/ skíc s dátumom vzniku diela; príp. linky k webovým stránkam, kde sa diela nachádzajú

Hudobníci: vysokokvalitné CD nahrávky 3 rôznych hudobných štýlov, (dirigenti môžu DVD); skladatelia predkladajú tiež 3 partitúry; príp. linky k webovým stránkam, kde sa diela nachádzajú

*  cudzí jazyk - maďarský alebo anglický jazyk


Ďalšie dôležité informácie
Študenti musia mať ukončené minimálne 2 semestre a uchádzať sa môžu jeden krát počas bakalárskeho stupňa štúdia a jeden krát počas magisterského stupňa štúdia.

O štipendium je možné žiadať len na štúdium v maďarskom jazyku. Uchádzač preto musí ovládať maďarský jazyk, na úrovni minimálne B2.

Dokumenty je možné predkladať v maďarskom alebo anglickom jazyku. Ak sú dokumenty (diplomy, certifikáty, potvrdenia ap.) v slovenskom jazyku, je potrebné predložiť aj úradný preklad.


Štipendijný pobyt je nutné zrealizovať v akademickom roku 2018/2019, začať ho najskôr 1. septembra 2018 a ukončiť ho najneskôr do 31. júla 2019.


Od grafikov, výtvarných umelcov a hudobníkov, pred tým, ako im je udelené štipendium, môže maďarská inštitúcia požadovať dodatočné skúšky.


Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2017/2018 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2018/2019).

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr.&Mgr. Jana Velecká (jana.velecka@saia.sk, tel. 02/5930 4735).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Návod na prihlasovanie na stránke Verejnej nadácie Tempusappendix_online_application_guide.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.