RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rumunsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
3 až 10 mesiacov
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce v oblasti vzdelávania medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom národného školstva Rumunska na roky 2018-2022
Kvóta
20 štipendijných mesiacov
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí
 • cestovné náklady do miesta pobytu a späť
 • príplatok k štipendiu:
 • 3. stupeň VŠ - 1. rok štúdia - 315 EUR/mes.,
 • 3. stupeň VŠ - 2. rok štúdia - 315 EUR/mes.,
 • 3. stupeň VŠ - 3. rok štúdia - 315 EUR/mes.,
 • 3. stupeň VŠ - 4. rok štúdia - 315 EUR/mes.,
 • pedagogickí a vedeckí pracovníci - 325 EUR/mes.

Prijímajúca strana hradí:
 • štipendium podľa vnútroštátnych predpisov:
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 1. rok štúdia – 85 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 2. rok štúdia - 85 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 3. rok štúdia - 85 eur/mes.,
 • 3. stupeň VŠ vzdelávania - 4. rok štúdia - 85 eur/mes.
 • pedagogickí a vedeckí pracovníci - 75 EUR/mes.
 • Uzávierka pre podávanie žiadostí
  31. január
  Podávanie žiadosti

  Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

  Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

  Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


  Formulár žiadosti a podkladové materiály
  Žiadosť sa predkladá:

  • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
  • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

  Doktorand predkladá:

  • on-line:
  • elektronický formulár žiadosti
  • životopis v slovenskom jazyku
  • životopis v cudzom jazyku s vloženou fotografiou (max. 2-3 strany)*
  • motivácia v slovenskom jazyku
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v slovenskom jazyku
  • odborný program v cudzom jazyku*
  • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
  • zoskenované 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie (pričom 1 odporúčanie musí byť od školiteľa; odporúčania sa predkladajú v cudzom jazyku; ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, treba k nim priložiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • zoskenovaný diplom z 2. stupňa VŠ vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak je diplom, vysvedčenie a dodatok vydaný len v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj úradný preklad do cudzieho jazyka)
  • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát
  • potvrdenie o doktorandskom štúdiu
  • potvrdenie od lekára v anglickom jazyku potvrdzujúce dobrý zdravotný stav študenta (študent netrpí žiadnymi infekčnými chorobami ani žiadnymi ochoreniami, ktoré mu znemožňujú zúčastniť sa pobytu)
  • v prípade zmeny mena zoskenovaný dokument potvrdzujúci túto skutočnosť a jeho úradný preklad do cudzieho jazyka
  • zoskenovaná vyplnená rumunská prihláška s vloženou farebnou fotografiou (nájdete v časti "Prílohy")

  • poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1x sada originálov, 1x sada kópií):
  • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
  • životopis v cudzom jazyku s vloženou fotografiou (max. 2-3 strany)*
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v cudzom jazyku*
  • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie
  • 2 odporúčania od vysokoškolských učiteľov/výskumníkov s vyššou odbornou kvalifikáciou svojej domovskej inštitúcie v cudzom jazyku (1 odporúčanie musí byť od školiteľa)
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • originál potvrdenia o doktorandskom štúdiu
  • kópia diplomu z 2. stupňa VŠ vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak je diplom, vysvedčenie a dodatok vydaný len v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj úradný preklad do cudzieho jazyka)
  • potvrdenie od lekára v anglickom jazyku potvrdzujúce dobrý zdravotný stav študenta (študent netrpí žiadnymi infekčnými chorobami ani žiadnymi ochoreniami, ktoré mu znemožňujú zúčastniť sa pobytu)
  • v prípade zmeny mena kópia dokumentu potvrdzujúceho túto skutočnosť a jeho úradný preklad do cudzieho jazyka
  • vyplnená rumunská prihláška v dvoch origináloch s dvoma vloženými farebnými fotografiami (nájdete v časti "Prílohy")


  Vysokoškolský pedagóg/výskumník predkladá:

  • on-line:
  • elektronický formulár žiadosti
  • životopis v slovenskom jazyku
  • životopis v cudzom jazyku s vloženou fotografiou (max. 2-3 strany)*
  • motivácia v slovenskom jazyku
  • motivácia v cudzom jazyku
  • odborný program v slovenskom jazyku
  • odborný program v cudzom jazyku
  • zoskenovaný akceptačný list prijímajúcej inštitúcie (ak je vystavený v inom ako v anglickom jazyku, treba pripojiť aj pracovný preklad do slovenského jazyka)
  • zoskenovaný súhlas domácej inštitúcie s plánovaným pobytom
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • zoskenovaný diplom z najvyššieho dosiahnutého stupňa vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak je diplom, vysvedčenie a dodatok vydaný len v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj úradný preklad do cudzieho jazyka)
  • v prípade, že uchádzač má k dispozícii nejaký certifikát o jazykových znalostiach, prikladá zoskenovaný certifikát
  • potvrdenie od lekára v anglickom jazyku potvrdzujúce dobrý zdravotný stav (žiadateľ netrpí žiadnymi infekčnými chorobami ani žiadnymi ochoreniami, ktoré mu znemožňujú zúčastniť sa pobytu)
  • v prípade zmeny mena zoskenovaný dokument potvrdzujúci túto skutočnosť a jeho úradný preklad do cudzieho jazyka
  • zoskenovaná vyplnená rumunská prihláška s vloženou farebnou fotografiou (nájdete v časti "Prílohy")

  • poštou do termínu uzávierky v 2 sadách (1x sada originálov, 1x sada kópií):
  • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
  • životopis v cudzom jazyku s vloženou fotografiou (max. 2-3 strany)*
  • motivácia v cudzom jazyku*
  • odborný program v cudzom jazyku*
  • originál akceptačného listu prijímajúcej inštitúcie (scany sa neakceptujú)
  • originál súhlasu domácej inštitúcie s plánovaným pobytom
  • zoznam vlastnej publikačnej činnosti
  • kópia diplomu z najvyššieho dosiahnutého stupňa VŠ vzdelávania vrátane vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu (ak je diplom, vysvedčenie a dodatok vydaný len v slovenskom jazyku, treba pripojiť aj úradný preklad do cudzieho jazyka)
  • potvrdenie od lekára v anglickom jazyku potvrdzujúce dobrý zdravotný stav (žiadateľ netrpí žiadnymi infekčnými chorobami ani žiadnymi ochoreniami, ktoré mu znemožňujú zúčastniť sa pobytu)
  • v prípade zmeny mena kópia dokumentu potvrdzujúceho túto skutočnosť a jeho úradný preklad do cudzieho jazyka
  • vyplnená rumunská prihláška v dvoch origináloch s dvoma vloženými farebnými fotografiami (nájdete v časti "Prílohy")

  *cudzí jazyk - jazyk krajiny, do ktorej sa uchádzate o štipendium alebo anglický jazyk, príp. francúzsky jazyk

  Ďalšie dôležité informácie
  Uchádzač musí ovládať rumunský alebo iný svetový jazyk dohodnutý v pozývacom liste.


  Štipendijný pobyt je možné realizovať až v nasledujúcom akademickom roku (napr. uzávierka na predkladanie žiadostí v akad. roku 2024/2025 sa týka až plánovaných pobytov v akademickom roku 2025/2026).

  Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaM SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaM SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaM SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

  O štipendium sa môžu uchádzať len občania SR. Pri udelení štipendia môžu byť uprednostnení uchádzači študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701


  Kontakt na administrátora programu: akademicke-mobility@saia.sk, 02/5930 4737.


  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

  Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaM SR.

  Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodných vzťahov MŠVVaM SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Katarína Čamborová, telefón:02/5937 4613 a 0903 413 135, e-mail: katarina.camborova@minedu.sk.

  Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


  Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
   prihlaska_Rumunsko.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.