SAIA, n.o.

CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej EurópyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Chorvátsko
Severné Macedónsko
Moldavsko
Srbsko
Čierna Hora
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 - 10 mesiacov
Zdroj financovania
ministerstvo školstva prijímajúcej krajiny
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
V závislosti od krajiny. Výšky štipendií pre jednotlivé krajiny možno nájsť na www.ceepus.info.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. jún, 31. október, 30. november
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú on-line na www.ceepus.info. Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky nájdete v prílohe.

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS (mobility v rámci sietí) je každoročne:
 
 • 15. júna – štipendijné pobyty v zimnom semestri
 • 31. októbra – štipendijné pobyty v letnom semestri

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov o pobyt mimo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl (freemover):
 
 • 30. novembra; prihlasovanie je možné priebežne od začiatku júla

Dôležité:

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch. Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover ani v zimnom ani v letnom semestri.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená do programu, ako aj uchádzači o individuálne štipendijné pobyty (kategória freemover), sa uchádzajú o štipendium elektronicky na www.ceepus.info.

Každý uchádzač sa osobne zaregistruje na www.ceepus.info a po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla osobne vytvorí žiadosť o štipendijný pobyt. Koordinátor alebo partner siete nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby – uchádzačov o štipendijné pobyty. Každý uchádzač sa registruje v systéme CEEPUS iba raz a s jednou e-mailovou adresou.

Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Uchádzač o individuálnu mobilitu (kategória freemover) musí do elektronickej žiadosti vložiť aj nasledujúce zoskenované dokumenty (vo formáte jpg alebo pdf):
 • akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od štipendistu školné (formulár na stiahnutie v nižšie uvedených prílohách)
 • 2 odporúčacie listy od vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí (formulár na stiahnutie v nižšie uvedených prílohách)
  Niektoré krajiny požadujú len jeden odporúčací list (Čierna Hora, Bulharsko, Kosovo, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko).

V prípade uchádzačov s občianstvom krajiny inej ako krajiny programu CEEPUS, je potrebné do žiadosti nahrať aj doklad „Academic Equal Status“, doklad o tom, že sú riadnym študentom na slovenskej vysokoškolskej inštitúcii, z ktorej sa bude pobyt realizovať.

Ďalšie dôležité informácie
Program podporuje nasledujúce typy mobility:
 • semestrálne pobyty študentov/doktorandov (3-10 mesiacov),
 • krátkodobé pobyty študentov/doktorandov (1-2 mesiace, pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác).

Kto sa môže uchádzať o štipendium na mobilitu v rámci programu CEEPUS
 • uchádzač, ktorého domáca a plánovaná prijímajúca vysoká škola je zapojená do siete programu CEEPUS v akademickom roku, kedy uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt (zoznam sietí a zapojených slovenských vysokých škôl a kontaktných osôb pozri v prílohách)
 • uchádzač, ktorého domáca a plánovaná prijímajúca vysoká škola nie je zapojená do siete programu CEEPUS v akademickom roku, kedy uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt (kategória freemover).
 
Mobility v rámci programu CEEPUS sa môžu zúčastniť študenti a doktorandi denného štúdia, s nasledovnými podmienkami:
 • študenti vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
 • technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac (podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne 21 dní pobytu); pri viacmesačných pobytoch je podmienka pre vyplatenie štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom mesiaci.

Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov a doktorandov:
 • 10 mesiacov počas bakalárskeho stupňa štúdia
 • 10 mesiacov počas magisterského stupňa štúdia
 • pre doktorandov nie sú obmedzenia dĺžky pobytu.

Ďalšie dôležité informáciu nájdu záujemcovia na web stránke www.ceepus.saia.sk


Štipendiá Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné štúdia (CEEPUS) sú financované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zo zdrojov Európskej únie z mechanizmu NextGenerationEU v rámci Investície 4 Komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti SR.Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Národná kancelária CEEPUS

Mgr. Zuzana RAJMANOVÁ,
koordinátorka programu – slovenskí štipendisti, štipendisti prichádzajúci na Slovensko a koordinácia sietí
tel.: 02/59 30 47 35
e-mail: ceepus@saia.sk
; ceepus-incoming@saia.sk


Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Priebeh výberu
V prípade mobilít v rámci sietí nominuje uchádzačov domáca vysoká škola. Následne domáca národná kancelária, prijímajúca inštitúcia a štipendium nakoniec schvaľuje a udeľuje zahraničná národná kancelária.
V prípade freemoverov nominuje uchádzačov priamo domáca národná kancelária a následne o udelení štipendia rozhoduje zahraničná národná kancelária.

Uchádzači majú možnosť sledovať na svojom konte na www.ceepus.info, v akom štádiu potvrdzovania sa nachádza ich žiadosť. Štipendium je schválené, až keď má žiadosť štatút "awarded by host NCO". Štipendium je potrebné akceptovať on-line, žiadosť nadobudne štatút "accepted by applicant".

Poznámky:
unsubmited - žiadosť nie je podaná
submited - podaná žiadosť
waiting for nomination by home PPU - žiadosť čaká na nomináciu domácou VŠ
waiting for nomination by home NCO - žiadosť čaká na potvrdenie domácou národnou kanceláriou
waiting for nomination by host PPU - žiadosť čaká na nomináciu prijímajúcou VŠ
waiting for award by host NCO - žiadosť čaká na udelenie štipendia prijímajúcou národnou kanceláriou

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Akceptačný listLetter_of_Acceptance_CEEPUS_III.pdfStiahnuť
Odporúčací listLetter_of_Recommendation_CEEPUS_III.pdfStiahnuť
Postup pri podávaní prihlášky na mobilitu v rámci programu CEEPUSCEEPUS_postup pri prihlasovaní na mobility WEB 2.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.