CEEPUS - štipendium pre študentov, doktorandov do krajín strednej a juhovýchodnej EurópyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Rakúsko
Česko
Maďarsko
Poľsko
Slovinsko
Bulharsko
Rumunsko
Albánsko
Bosna a Hercegovina
Chorvátsko
Severné Macedónsko
Moldavsko
Srbsko
Čierna Hora
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita, výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand
Trvanie
1 - 10 mesiacov
Zdroj financovania
ministerstvo školstva prijímajúcej krajiny
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
V závislosti od krajiny. Výšky štipendií pre jednotlivé krajiny možno nájsť na www.ceepus.info.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
15. jún, 31. október, 30. november
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa podávajú on-line na www.ceepus.info. Návod na vyplnenie elektronickej prihlášky nájdete v prílohe.

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS (mobility v rámci sietí) je každoročne:
 
 • 15. júna – štipendijné pobyty v zimnom semestri
 • 31. októbra – štipendijné pobyty v letnom semestri

Uzávierka na štipendijné pobyty pre uchádzačov o pobyt mimo schválených sietí spolupracujúcich vysokých škôl (freemover):
 
 • 30. novembra; prihlasovanie je možné priebežne od začiatku júla

Dôležité:

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali v priebehu letných mesiacov národnú kanceláriu krajiny, do ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných mesiacoch. Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover ani v zimnom ani v letnom semestri.

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Uchádzači o štipendijný pobyt z vysokej školy, ktorá je zapojená do programu, ako aj uchádzači o individuálne štipendijné pobyty (kategória freemover), sa uchádzajú o štipendium elektronicky na www.ceepus.info.

Každý uchádzač sa osobne zaregistruje na www.ceepus.info a po obdržaní prihlasovacieho mena a hesla osobne vytvorí žiadosť o štipendijný pobyt. Koordinátor alebo partner siete nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby – uchádzačov o štipendijné pobyty. Každý uchádzač sa registruje v systéme CEEPUS iba raz a s jednou e-mailovou adresou.

Uchádzač si v prihláške vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti.

Uchádzač o individuálnu mobilitu (kategória freemover) musí do elektronickej žiadosti vložiť aj nasledujúce zoskenované dokumenty (vo formáte jpg alebo pdf):
 • akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať od štipendistu školné (formulár na stiahnutie v nižšie uvedených prílohách)
 • 2 odporúčacie listy od vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí (formulár na stiahnutie v nižšie uvedených prílohách)

V prípade uchádzačov s občianstvom krajiny inej ako krajiny programu CEEPUS, je potrebné do žiadosti nahrať aj doklad „Academic Equal Status“, doklad o tom, že sú riadnym študentom na slovenskej vysokoškolskej inštitúcii, z ktorej sa bude pobyt realizovať.

Ďalšie dôležité informácie
Program podporuje nasledujúce typy mobility:
 • semestrálne pobyty študentov/doktorandov (3-10 mesiacov),
 • krátkodobé pobyty študentov/doktorandov (1-2 mesiace, pobyty spojené s vypracovaním bakalárskych, diplomových a dizertačných prác).

Kto sa môže uchádzať o štipendium na mobilitu v rámci programu CEEPUS
 • uchádzač, ktorého domáca a plánovaná prijímajúca vysoká škola je zapojená do siete programu CEEPUS v akademickom roku, kedy uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt (zoznam sietí a zapojených slovenských vysokých škôl a kontaktných osôb pozri v prílohách)
 • uchádzač, ktorého domáca a plánovaná prijímajúca vysoká škola nie je zapojená do siete programu CEEPUS v akademickom roku, kedy uchádzač plánuje realizovať štipendijný pobyt (kategória freemover).
 
Mobility v rámci programu CEEPUS sa môžu zúčastniť študenti a doktorandi denného štúdia, s nasledovnými podmienkami:
 • študenti vysokej školy musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
 • technicky minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac (podmienkou pre vyplatenie štipendia je minimálne 21 dní pobytu); pri viacmesačných pobytoch je podmienka pre vyplatenie štipendia minimálne 16 dní pobytu v poslednom mesiaci.

Maximálny počet štipendijných mesiacov pre študentov a doktorandov:
 • 10 mesiacov počas bakalárskeho stupňa štúdia
 • 10 mesiacov počas magisterského stupňa štúdia
 • pre doktorandov nie sú obmedzenia dĺžky pobytu.

Ďalšie dôležité informáciu nájdu záujemcovia na web stránke www.ceepus.saia.sk


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Národná kancelária CEEPUS

koordinátor programu – štipendisti prichádzajúci na Slovensko 
tel.: 02/59 30 47 35
e-mail: ceepus-incoming@saia.sk

koordinátor programu – slovenskí štipendisti a koordinácia sietí
tel.: 02/59 30 47 36

e-mail: ceepus@saia.sk 

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701


Priebeh výberu
V prípade mobilít v rámci sietí nominuje uchádzačov domáca vysoká škola. Následne domáca národná kancelária, prijímajúca inštitúcia a štipendium nakoniec schvaľuje a udeľuje zahraničná národná kancelária.
V prípade freemoverov nominuje uchádzačov priamo domáca národná kancelária a následne o udelení štipendia rozhoduje zahraničná národná kancelária.

Uchádzači majú možnosť sledovať na svojom konte na www.ceepus.info, v akom štádiu potvrdzovania sa nachádza ich žiadosť. Štipendium je schválené, až keď má žiadosť štatút "awarded by host NCO". Štipendium je potrebné akceptovať on-line, žiadosť nadobudne štatút "accepted by applicant".

Poznámky:
unsubmited - žiadosť nie je podaná
submited - podaná žiadosť
waiting for nomination by home PPU - žiadosť čaká na nomináciu domácou VŠ
waiting for nomination by home NCO - žiadosť čaká na potvrdenie domácou národnou kanceláriou
waiting for nomination by host PPU - žiadosť čaká na nomináciu prijímajúcou VŠ
waiting for award by host NCO - žiadosť čaká na udelenie štipendia prijímajúcou národnou kanceláriou

Prílohy
Názov prílohySúbor 
Akceptačný listFreemover_LetterOfAcceptance_študent.pdfStiahnuť
Odporúčací listFreemover_LetterOfRecommendation_študent.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.