SAIA, n.o.

GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Grécko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
jazykový kurz
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
1 mesiac
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011, platnosť predĺžená do podpísania nového zmluvného dokumentu
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora
MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Prijímajúca strana hradí celé pobytové náklady.

Uzávierka pre podávanie žiadostí
6. marec
Podávanie žiadosti
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a priložiť všetky požadované dokumenty, ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály", a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ju môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:
 • on-line na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 16:00 hod. v deň uzávierky)
 • a zároveň v tlačenej verzii do termínu uzávierky (v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň).

1) on-line:

 • elektronický formulár žiadosti
 • grécka žiadosť o štipendium* 
 • životopis v slovenčine
 • životopis v cudzom jazyku (s vloženou fotografiou)
 • motivácia v slovenčine
 • odporúčanie od vysokoškolského učiteľa v slovenčine
 • potvrdenia o úrovni znalosti jazykov, ktoré uchádzač ovláda
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní 
 • potvrdenie o štúdiu

2) poštou zaslať do termínu uzávierky
1 sadu originálov a 1 sadu kópií v gréckom, anglickom alebo francúzskom jazyku:
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • grécka žiadosť o štipendium (na stiahnutie nižšie v časti Prílohy) + farebná fotografia
 • kópia občianskeho preukazu alebo pasu
 • potvrdenia o úrovni znalosti jazykov, ktoré uchádzač ovláda (ak ide o kópiu certifikátu, kópia musí byť overená notárom)
 • kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní overená notárom + úradný preklad
 • podpísaný štruktúrovaný životopis (musí obsahovať aj kontaktnú adresu a doterajšie zahraničné pobyty)

*uvedený formulár je na stiahnutie nižšie (časť Prílohy)

Ak sú dokumenty v inom ako anglickom jazyku, je potrebné priložiť pracovný preklad do slovenčiny.

Ďalšie dôležité informácie

 • Uchádzač musí mať ukončené min. 2 semestre (študenti gréčtiny 1 semester).
 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR uhradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp. príplatok ku štipendiu (ak sú tieto vyplácané priamo cez MŠVVaŠ SR), iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva, t. j. študentom, doktorandom, vedeckým pracovníkom a učiteľom, ktorí pôsobia na vysokých školách.
 • O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.
 • O štipendium sa môžu uchádzať uchádzači narodení po 1. 1. 1978
 • O štipendium sa nemôžu uchádzať uchádzači, ktorí už získali štipendium gréckej vlády.
 • Miesto a termín konania letnej školy bude zverejnený do 15. júna.


O štipendium sa môžu uchádzať slovenskí občania študujúci a pôsobiaci na slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúciách (študenti, učitelia, vedeckí pracovníci), ich absolventi a v niekoľkých prípadoch aj iní zamestnanci.

Poznámka: Finančné zabezpečenie vyslania štipendistov akceptovaných zahraničnou stranou realizuje MŠVVaŠ SR v zmysle bilaterálnych dohôd. Spresňujúce informácie poskytne prijatému uchádzačovi MŠVVaŠ SR  po doručení akceptácie zahraničnou stranou. MŠVVaŠ SR spravidla zabezpečuje a hradí cestovné náklady štipendistom akceptovaným zahraničnou stranou, ktorí sú v čase vycestovania na pobyt v rámci akademickej mobility študentmi vysokých škôl 1., 2. a 3. stupňa, alebo pôsobia ako vysokoškolskí pedagógovia a vedecko-výskumní pracovníci vysokých škôl (výnimkou je úhrada cestovného vyplývajúca z konkrétnej bilaterálnej dohody).

Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Daniela Kirdová (daniela.kirdova@saia.sk, tel. 02/5930 4738).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber sa uskutoční výlučne na základe posúdenia predložených materiálov.

Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Mgr. Jana Rybáriková, telefón: 02/59374606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam gréckych univerzítLIST OF GREEK UNIVERSITIES.docStiahnuť
Grécka žiadosť o štipendiumScholarships application form - NEW.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.