SAIA, n.o.

GRÉCKO - krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) na základe medzivládnej bilaterálnej dohodyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Grécko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita, iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy
Trvanie
10 dní
Zdroj financovania
na základe Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011
Kvóta
2 miesta
Poskytovaná podpora


MŠVVaŠ SR hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť.

Prijímajúca strana hradí:
 • denné diéty 110 € na pokrytie všetkých pobytových nákladov
 • cestovné náklady vo vnútri krajiny spojené so študijným programom
 • 1-2 dňová prehliadka archeologických lokalít alebo historických miest
Uzávierka pre podávanie žiadostí
Žiadosti sa podávajú priebežne
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Žiadosť sa predkladá:

 • a zároveň v tlačenej verzii


Uchádzač predkladá:

- on-line:
 • grécka žiadosť o štipendium* + fotografia
 • životopis v slovenčine
 • životopis v cudzom jazyku
 • odborný program pobytu (uviesť požadovanú dĺžku pobytu a termín nástupu) v slovenčine
 • odborný program pobytu (uviesť požadovanú dĺžku pobytu a termín nástupu) v cudzom jazyku
 • pozývací list* z verejnej univerzity v Grécku/z výskumného centra
 • zoznam publikácií (za posledné tri roky)

- zasiela poštou v 2 sadách (originálna sada a sada kópií) v gréckom alebo anglickom jazyku:
 • formulár žiadosti, ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • grécka žiadosť o štipendium* + fotografia
 • životopis
 • odborný program pobytu (uviesť požadovanú dĺžku pobytu a termín nástupu)
 • pozývací list* z verejnej univerzity v Grécku/z výskumného centra
 • zoznam publikácií (za posledné tri roky)
 • fotokópia občianskeho preukazu alebo zadnej dvojstrany pasu
 • zdravotné potvrdenie o tom, že uchádzač nemá žiadne infekčné ochorenie (v cudzom jazyku alebo s úradným prekladom do cudzieho jazyka)
* uvedené formuláre sú na stiahnutie nižšie (časť Prílohy)
Ďalšie dôležité informácie
 • o štipendijný pobyt sa môže uchádzať iba vysokoškolský pedagóg
 • uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov - dokumenty sú na stiahnutie nižšie (časť Prílohy) 
 • uchádzač musí ovládať grécky, anglický alebo francúzsky jazyk
 • žiadosti sa podávajú minimálne 5mesiacov pred plánovaným pobytom
Upozornenie: Radi by sme informovali uchádzačov, že pre rok 2021 je kvóta na krátkodobý prednáškový alebo výskumný štipendijný pobyt 1 miesto (1 miesto je už vyčerpané).


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu

Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1

web: www.saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701

 


Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
 

O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


Priebeh výberu
Výber uchádzačov realizuje nezávislá odborná komisia, zložená zo zástupcov vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, ministerstva školstva a v prípade záujmu aj za účasti predstaviteľa veľvyslanectva krajiny, kde sa pobyt uskutoční. Výberová komisia rozhoduje o štipendiu v rámci Slovenskej republiky; tento návrh však musí ešte akceptovať zahraničná strana. O rozhodnutí výberovej komisie budú uchádzači informovaní do 3 mesiacov od termínu uzávierky, a to prostredníctvom e-mailu od zodpovedného manažéra štipendií, a zoznam odporúčaných štipendistov bude zverejnený aj na www.saia.sk. Všetci schválení štipendisti však musia ešte čakať na akceptáciu zo zahraničnej strany, čo môže ešte nejaký čas trvať (zvyčajne koncom akademického roka, alebo až v priebehu letných mesiacov; v ojedinelých prípadoch aj dlhšie).

Definitívne rozhodnutie o pridelení, resp. nepridelení štipendia zašle zahraničná partnerská inštitúcia buď Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktoré následne informuje prijatého uchádzača, alebo priamo uchádzačovi – v tomto prípade je potrebné, aby prijatý uchádzač hneď po doručení akceptácie kontaktoval priamo MŠVVaŠ SR.

Náležitosti súvisiace s vycestovaním na pobyt do zahraničia, v prípade, že to ako povinnosť vysielajúceho štátu vyplýva z bilaterálnej dohody/programu spolupráce, administratívne zabezpečuje Odbor rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava 1; sídlo pracoviska je (pre prípad osobného kontaktu) na Stromovej 9, Bratislava) – kontaktná osoba: Ing. Mária Macháčová, telefón: 02/59374606, e-mail: maria.machacova@minedu.sk.

Aktuálny zoznam platných bilaterálnych dohôd týkajúcich sa oblasti školstva možno nájsť na stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: http://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/


Prílohy
Názov prílohySúbor 
Zoznam gréckych univerzítLIST OF GREEK UNIVERSITIES.docStiahnuť
Formulár akceptačný listletter of acceptance.docStiahnuť
Grécka žiadosť o štipendiumScholarships application form - NEW.docStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.