SAIA, n.o.

ČESKO – štipendiá na podporu slovenských študentov prijatých do 1. ročníka v Českej republike a českých študentov prijatých do 1. ročníka na Slovensku



Domovská krajina
Česko
Slovensko
Krajina pobytu
Česko
Slovensko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 1. stupňa
Trvanie
1 akademický rok
Zdroj financovania
Nadace pro rozvoj vzdělání
Kvóta
Poskytovaná podpora
Nadácia pre rozvoj vzdelávania prideľuje v rámci štipendijného programu Lehčí rozběh študentovi 1. ročníka vysokoškolského štúdia v Českej republike, ktorý splní podmienky, štipendium na 1 školský rok vo výške 10 000 - 20 000 korún. Študenti dostávajú polovicu štipendia v zimnom a druhú polovicu v letnom semestri. Podmienkou pre vyplatenie druhej časti štipendia je zaslanie potvrdenia zo študijného oddelenia príslušnej VŠ o tom, že študent pokračuje v štúdiu.

Poznámka: Vo výnimočných prípadoch, ak uchádzač pochádza zo zlých, alebo sociálne slabších podmienok, po splnení podmienok na udelenie štipendia a po dôkladnom posúdení komisiou je štipendium možné poskytnúť aj študentom 1. ročníka 2. stupňa vysokej školy v ČR.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
25. september
Podávanie žiadosti
Uchádzači zasielajú kompletné prihlášky poštou do 25. septembra 2018 na adresu nadácie. Prihlášky doručené po tomto dátume už nebudú zaradené do výberového konania.
Formulár žiadosti a podkladové materiály
Uchádzači zasielajú nasledovné požadované dokumenty:
  • kópia dokumentu o prijatí na VŠ
  • potvrdenie zo študijného oddelenia o zápise na VŠ (dodať aj pri ústnom pohovore)
  • štrukturovaný životopis
  • vyplnená prihláška (na stiahnutie TU, alebo nižšie v časti Prílohy)
  • písomné odporúčanie pedagóga zo strednej školy s pečiatkou školy
  • kvalitná esej v rozsahu práve 3600 znakov na jednu z uvedených tém:
  1. Hodnoty, které určují moje konání
  2. Zásadní inspirace v mém dosavadním živote

Poznámka: Kvalita a rozsah eseje sú podmienkou pre pozvanie uchádzača na osobný pohovor. Esejou, ktorá nesplní určený rozsah, sa komisia nebude zaoberať a uchádzača vyradí z výberového konania. Odporúča sa naštudovať si, ako sa píše esej. Iný žáner textu uchádzača diskvalifikuje. Žiadaný je originálny a inšpiratívny prístup k textu.
Ďalšie dôležité informácie
Bližšie informácie o programe nájdete na web stránke Nadácie pre rozvoj vzdelávania, a ich štipendijného programu Lehčí rozběh,

svoje otázky a žiadosti adresujte na adresu nadácie a projektovú manažérku:

NADACE PRO ROZVOJ VZDĚLÁNÍ
Anežská 10
110 00 Praha 1
Tel: +420 221 892 111

Tatiana Čabáková
Tel: +420 607 164 887
Mail: nadace@anezska10.cz


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Nadace pro rozvoj vzdělání
Priebeh výberu
Nadácia informuje do 16. októbra 2018 každého uchádzača prostredníctvom e-mailu, či postúpil do druhého kola, ktoré prebieha formou osobného pohovoru v Prahe a Brne. Uchádzači preto musia bezpodmienečne uviesť v prihláške svoju aktuálnu e-mailovú adresu a telefonický kontakt v ČR.
Prílohy
Názov prílohySúbor 
Prihláška Nadace pro rozvoj vzděláníprihlaska_lehci-rozbeh.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.