Za vzdelaním do zahraničia - Nadace pro rozvoj vzděláníDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Európska únia
Ostatné krajiny Európy
Ázia
Afrika
Amerika
Austrália a oceánia
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
Typ podpory
Typ podpory
 • štipendium - finančná podpora (najmä na mobilitu) individuálneho žiadateľa a jeho študijného/prednáškového/výskumného zámeru
 • projektový grant - finančná podpora tímov na základe spoločnej projektovej žiadosti
 • iné - iný typ finančnej podpory okrem vyššie uvedených (napr. ocenenia)
štipendium
Kategória podpory
Kategórie podpory:
 • študijná mobilita - ide o individuálny študijný pobyt (najmä v zahraničí), ktorý študent alebo doktorand realizuje počas svojho riadneho ("celého") štúdia na vlastnej domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac, 1 semester, 1 rok a pod.),
 • výskumná mobilita - ide o podporu individuálnych pobytov (najmä v zahraničí), ktoré sú zamerané na riešenie výskumnej úlohy na inej ako domácej inštitúcii. Spravidla ide o podporu pobytov na inej inštitúcii, ktoré nepresiahnu vopred stanovené obdobie (napr. 1 mesiac až 1 rok),
 • jazykový kurz - ide o krátkodobé jazykové kurzy v zahraničí, spravidla v letných mesiacoch,
 • riadne (celé) štúdium - podpora riadneho štúdia (v zahraničí) s cieľom získať ucelené vzdelanie na konkrétnej inštitúcii,
 • projektová spolupráca - podpora zameraná na vzájomnú spoluprácu a/alebo spoločný výskum tímov z rôznych inštitúcií; o podporu sa uchádzajú spoločne všetky zúčastnené strany a z podpory aj benefitujú spoločne (v protiklade k podpore individuálnej študijnej a/alebo výskumnej mobility),
 • iné - ostatné druhy podpory, ktoré nie sú pokryté v rámci predchádzajúcich kategórií.

študijná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
Cieľová skupina (rozumie sa status, ktorý bude mať štipendista počas pobytu)
 • študent strednej školy - ide o pobyty študentov/žiakov na strednej škole; absolvovanie stredoškolskej výučby.
 • študent bakalárskeho štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 1. stupni bakalárskeho štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 1. stupňa VŠ štúdia
 • študent 2. stupňa VŠ štúdia - ide o podporu pobytov študentov, ktorí budú počas pobytu absolvovať výučbu na 2. stupni vysokoškolského štúdia (t. j. magisterské, inžinierske alebo doktorské štúdium, ako aj tzv. postgraduálne štúdium; ide aj o študijné programy, ktoré sa nečlenia na 2 stupne); v čase poberania podpory budú uchádzači študentmi 2. stupňa VŠ štúdia (ak sa štúdium nedelí na 2 stupne, je v prípade ponuky na časť štúdia podmienkou, aby v čase pobytu mal uchádzač absolvovaných min. 6 semestrov na domácej inštitúcii)
 • doktorand - ide o podporu pobytov študentov 3. stupňa VŠ štúdia (či už celého, alebo jeho časti); v čase poberania podpory budú uchádzači doktorandmi
 • učiteľ na ZŠ/SŠ - ponuky určené pre učiteľov základných a/alebo stredných škôl
 • vysokoškolský učiteľ - ponuky určené pre pedagogických pracovníkov vysokých škôl
 • pracovník výskumu a vývoja (výskumník) - ponuky určené všeobecne pre pracovníkov výskumu a vývoja (vrátane vysokoškolských pedagógov, ak konkrétna ponuka nemá ďalšie podmienky)
 • iný - ostatné možnosti, ktoré nie sú obsiahnuté vyššie
študent vysokej školy 1. stupňa, študent vysokej školy 2. stupňa
Trvanie
spravidla semestrálne pobyty
Zdroj financovania
Nadace pro rozvoj vzdělání
Kvóta
podľa možností nadácie
Poskytovaná podpora
Štipendium, ktoré nadácia poskytuje, by malo spravidla pokrývať dodatočné náklady na študijný pobyt (alebo ich časť), ak študent nezískal dostatočne vysoké štipendium z iných zdrojov, resp. nemá dostatočné vlastné zdroje. Požadovanú výšku príspevku z nadácie musí študent presvedčivo nakalkulovať a zdôvodniť v žiadosti.
Uzávierka pre podávanie žiadostí
priebežne, žiadosti sa zasielajú prvý týždeň v mesiaci
Podávanie žiadosti
Žiadosti sa zasielajú vždy prvý týždeň v mesiaci na e-mailovú adresu nadace@anezska10.cz.

Žiadosť treba predložiť najmenej 2 mesiace pred začiatkom pobytu.


Formulár žiadosti a podkladové materiály
Na predloženie žiadosti nie je predpísaný formulár. Žiadosť je potrebné zaslať ako jeden súbor vo formáte PDF, a to v grafickom spracovaní, ktoré vyjadrí osobnosť uchádzača. Žiadosť je potrebné graficky spracovať ako jeden súvislý text, bez bielych miest na stránke. V rámci podávania žiadosti predkladá uchádzač nasledujúce dokumenty:
 • Opis projektu:
  • na čo žiadate štipendium (s podrobným finančným rozpočtom)
  • výška žiadanej čiastky a jej konkrétne využitie
  • zdôvodnenie žiadosti
 • Štrukturovaný životopis s fotografiou
 • Odporúčanie od dvoch pedagógov/VŠ učiteľov s pečiatkou školy
 • Doklad o prijatí na štúdium v zahraničí
 • Esej na určenú tému (tému a rozsah eseje špecifikuje nadácia v podmienkach zverejnených na jej webe)

Ďalšie dôležité informácie
Nadace pro rozvoj vzdělání prosí študentov, aby opakovane nežiadali o štipendium, ak im už bolo v minulosti udelené.

Štipendium je určené pre študentov bakalárskeho alebo magisterského štúdia na slovenských (alebo českých) VŠ, ktorí idú na Erasmus alebo iný krátkodobý študijný program, ale po jeho skončení sa vrátia sa späť na materskú univerzitu. Prednostne sú podporovaní študenti technických odborov.

Program nie je určený pre postgraduálnych študentov a pracujúcich, ktorí chcú vycestovať na odbornú stáž do zahraničia. Program taktiež nie je určený na financovanie jazykových kurzov v zahraničí.


Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


Administrátor programu
Program realizuje:

Nadace pro rozvoj vzdělání
Anežská 10
110 00 Praha 1
Česká republika

web: www.nadaceprovzdelani.cz

Viac informácií o konkrétnom programe nájdete na http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Priebeh výberu
Podrobnosti o procese výberu Vám môže poskytnúť administrátor programu.
Prílohy
K tomuto programu nie sú žiadne prílohy.

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.