SAIA, n.o.

ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS pre postdoktorandov na základe štip. ponuky švajčiarskej vládyDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Švajčiarsko
Študijný/vedný odbor
PRÍRODNÉ VEDY
TECHNICKÉ VEDY
LEKÁRSKE VEDY
PÔDOHOSPODÁRSKE VEDY
SPOLOČENSKÉ VEDY
HUMANITNÉ VEDY
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
výskumná mobilita
Cieľová skupina (v čase realizácie)
učiteľ vysokej školy, výskumný pracovník
Trvanie
min. 6 mesiacov, max. 12 mesiacov (bez možnosti predĺženia)
Zdroj financovania
švajčiarska vláda
Kvóta
podľa finančných možností programu a kvality predložených žiadostí
Poskytovaná podpora
3 500 CHF/mesiac
Uzávierka pre podávanie žiadostí
10. november
Podávanie žiadosti

Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk prostredníctvom databázy štipendií a grantov, a to najneskôr do termínu uzávierky. Po zverejnení možnosti podávania žiadostí (spravidla 2 mesiace pred termínom uzávierky, ak nie je stanovené inak) sa v tejto časti ponuky objaví tlačidlo "Podaj žiadosť...". Kliknutím na tlačidlo a prihlásením sa do systému môžete vypĺňať on-line formulár a nahrávať do systému požadované prílohy. Formulár je možné priebežne ukladať a vracať sa k jeho vypĺňaniu, a to až do jeho podania v elektronickom systéme (kliknutím na príslušné tlačidlo; podať je možné iba žiadosť s vyplnenými všetkými povinnými poľami označenými hviezdičkou).

Po podaní žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (PDF) vytlačiť, podpísať a, ak je to uvedené v ponuke, priložiť všetky požadované dokumenty (ako je to uvedené v časti "Formulár žiadosti a podkladové materiály"), a to v predpísanom počte originálov a kópií. Následne treba dokumenty zaslať buď poštou na adresu SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, alebo ich môžete odovzdať osobne do termínu uzávierky na niektorom z pracovísk SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici alebo Košiciach (kontakty nájdete na www.saia.sk - prosíme, rešpektujte hodiny pre verejnosť).

Upozornenie: Na spracovanie žiadostí sa vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov. Žiadateľ svojou registráciou na portáli granty.saia.sk alebo vytvorením alebo podaním žiadosti prostredníctvom tohto portálu berie na vedomie, že SAIA, n. o., spracúva údaje uvedené žiadateľom v súlade s týmito podmienkami, a súhlasí s týmito podmienkami a spracovaním údajov.


Formulár žiadosti a podkladové materiály


Žiadosť sa podáva on-line a zároveň v papierovej forme

 •   on-line - na www.saia.sk v elektronickej podobe (elektronický systém na podávanie žiadostí sa uzatvára o 15:00 hod. v deň uzávierky) 
 a 
 •   v papierovej forme - v prípade podania dokumentov poštou platí poštová pečiatka; ak plánujete doniesť dokumenty osobne do SAIA, n. o., v Bratislave alebo do niektorého z regionálnych pracovísk, treba sa riadiť hodinami pre verejnosť pre daný deň.


Požadované podkladové materiály v papierovej forme:

1 sada v slovenskom jazyku:

 • formulár žiadosti SAIA ("Žiadosť o štipendium"), ktorý uchádzač vytlačí po podaní žiadosti v elektronickom systéme (vytlačený formulár musí byť podpísaný uchádzačom, inak je žiadosť neplatná)
 • životopis
 • motivácia
 • akceptačný list (stačí pracovný preklad do slovenčiny)


1 sada originálov a 1 sada fotokópií v angličtine, francúzštine, nemčine alebo taliančine (dokumenty v inom jazyku musia byť úradne preložené), dokumenty nedávajte do obalov, ani ich nespinkujte; treba ich usporiadať nasledovne:

 • podpísaný švajčiarsky formulár žiadosti ESKAS; musí byť vypísaný elektronicky a vytlačený, rukou písané formuláre nebudú akceptované (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • podpísaný štruktúrovaný životopis so zoznamom akademických publikácií
 • podpísaný motivačný list - max. 2 strany
 • podpísaný odborný program štipendijného pobytu - max. 5 strán (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • akceptačný list od švajčiarskeho profesora, ktorý bude odborným garantom pobytu; nutné pripojiť aj jeho/jej krátky životopis (musí obsahovať zdôvodnenie, prečo chce podporiť daný výskum)
 • dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (nutné použiť predpísaný formulár*) **
 • úradne preložené a overené kópie všetkých vysokoškolských diplomov a certifikátov, vrátane vysvedčení a známok (preložené v prípade, že neboli vystavené v angličtine, nemčine, francúzštine alebo taliančine), (diplomy a certifikáty musia byť usporiadané chronologicky od najnovšie získaných po najstaršie)
 • podpísané zdravotné potvrdenie (nutné použiť predpísaný formulár*)
 • dve fotokópie pasu (stránky s osobnými údajmi) na sadu dokumentov; pas musí byť platný v čase plánovaného pobytu vo Švajčiarsku (v prípade dvojitého občianstva treba predložiť fotokópie oboch pasov)


* uvedené dokumenty sú na stiahnutie v časti Prílohy
** odporúčania sa predkladajú v zalepených obálkach od učiteľov a len v sade originálov

K on-line žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty:

Dokumenty v slovenskom jazyku:

 • životopis
 • motivácia
 • akceptačný list (stačí pracovný preklad do slovenčiny)


Dokumenty v cudzom jazyku:

 • švajčiarsky formulár ESKAS
 • vysokoškolský diplom a vysvedčenie o štátnych záverečných skúškach (so známkami)
 • odborný program štipendijného pobytu
 • motivácia
 • štruktúrovaný životopis
 • akceptačný list

 

On-line systém sa uzatvára 10. novembra o 15:00. Žiadosť v papierovej forme musí byť doručená do SAIA, n. o., Bratislava najneskôr do 16. novembra.

Ďalšie dôležité informácie
  • Uchádzači, ktorí už získali štipendium ESKAS, sa nemôžu znovu uchádzať.
  • Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt za účelom prehĺbenia poznatkov a uskutočnenia výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť.
  • Oprávnenými prijímajúcimi inštitúciami sú verejné univerzity, technické vysoké školy, Švajčiarske federálne technologické inštitúty a univerzity aplikovaných vied vo Švajčiarsku.
  • Štipendium sa nevzťahuje na externé štúdium alebo štúdium popri zamestnaní, rovnako sa nevzťahuje na zmiešané programy, počas ktorých je časť štúdia absolvovaná vo Švajčiarsku a časť v tretej krajine. 
  • V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 3 roky (PhD. titul musí byť získaný po 31. decembri 2018 a pred 31. júlom 2022).
  • Uprednostnení budú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Prioritne sa podporujú výskumné pobyty.
  • Uchádzači, ktorí sa zdržiavajú vo Švajčiarsku dlhšie ako 1 rok pred začiatkom štipendia, nie sú oprávnenými uchádzačmi.
  • Pred podaním žiadosti o štipendium je potrebné, aby sa uchádzač informoval, či je možné na zvolenej švajčiarskej univerzite/vysokej škole absolvovať plánovaný výskumný projekt (skontaktovaním sa so švajčiarskym profesorom, resp. vedúcim postgraduálneho študijného programu). Odporúča sa kontaktovaným osobám zaslať detailný študijný plán, životopis a kópie diplomov a vysvedčení. Jednotlivé vysoké školy môžu od uchádzača požadovať predloženie ďalších podkladových materiálov. V časti Prílohy sa nachádza aj leták "Will you be my supervisor?", ktorý radí, ako postupovať pri hľadaní si svojho potenciálneho vedúceho pobytu. Uchádzači ho môžu zaslať svojmu potenciálnemu vedúcemu, ktorého chcú osloviť. V prípade, že uchádzač nebude mať vedúceho svojho pobytu, žiadosť o štipendium bude zamietnutá.
  • Štipendium nepokrýva školné ani poplatky pri zápise. Štipendisti ESKAS sú na univerzitách a na ETH Zürich vo väčšine prípadov oslobodení od školného, zápisné si však platia sami. Je na štipendistovi, aby si záležitosti ohľadom poplatkov vybavil individuálne s univerzitou/inštitútom. 
  • Uchádzač musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej univerzity/vysokej školy (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina).
  • Odborný program, tvorí jednu z najpodstatnejších častí pri posudzovaní žiadosti o štipendium.
  • Odborným garantom pobytu, ktorý vystavuje akceptačný list, nemôže byť bývalý školiteľ dizertačnej práce a spoluvedúci dizertačných prác pod dvojitým vedením.
  • Štipendium ESKAS nie je možné poberať v kombinácii s iným štipendiom.
  • Štipendium sa neudeľuje na obdobie tvorivého voľna (sabbaticalu).
  • Štipendisti si cestovné hradia z vlastných zdrojov.
  • Pobyt je nutné začať v septembri.
  • Pobyty kratšie ako 9 mesiacov nebudú posudzované ako prioritné. Pobyty kratšie ako 6 mesiacov budú zamietnuté.
  • Informácie o univerzitách, programoch a profesoroch je možné nájsť na stránke https://www.swissuniversities.ch/.


  Používaním a prehliadaním webstránok SAIA (vrátane tohto portálu granty.saia.sk) používateľ súhlasí so "Všeobecnými zmluvnými podmienkami k používaniu webových stránok a portálov spravovaných SAIA, n. o." (zahŕňajúcimi aj podmienky používania cookies v rámci stránok SAIA), zverejnenými na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.

  V prípade programov (štipendijných alebo grantových ponúk), do ktorých administrácie je zapojená SAIA, n. o., sa na spracovanie osobných údajov vzťahujú "Podmienky spracovania osobných údajov v SAIA, n. o." tak, ako sú zverejnené na www.saia.sk v časti Právne informácie a ochrana údajov.


  Administrátor programu
  Koordinátorkou programu je Mgr. Adela Poláčková (adela.polackova@saia.sk, tel. 02/5930 4737).
   

  Uvedenú ponuku administratívne zabezpečuje SAIA, n. o.:

  SAIA, n. o.
  Sasinkova 10
  812 20 Bratislava 1

  web: www.saia.sk
  tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
  fax: 02/5930 4701

   


  O tejto ponuke sa môžete bližšie informovať v SAIA, n. o., v Bratislave alebo v niektorom z regionálnych pracovísk SAIA (Nitra, Žilina, Banská Bystrica a Košice). Kontakty na jednotlivé pracoviská nájdete na www.saia.sk.


  Priebeh výberu
  Výber uchádzačov prebehne na základe posúdenia podkladových materiálov švajčiarskou komisiou. O konečnom rozhodnutí bude uchádzač informovaný švajčiarskou stranou do konca mája.
  Prílohy
  Názov prílohySúbor 
  Informácia ohľadom aktuálnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-1900_Note_regarding_corona_virus_pandemic_June_2021.pdfStiahnuť
  Formulár prihlášky ESKAS02_ESKAS_Application_Form_2022_2023_e_.pdfStiahnuť
  Formulár pre odborný program ESKAS03_ESKAS_Application_Research Proposal_Form_2022_23_e.dotxStiahnuť
  Formulár odporúčania ESKAS04_ESKAS_Application_Letter_of_Recommendation_Form_2022-2023_e.dotxStiahnuť
  Formulár zdravotného potvrdenia ESKAS05_ESKAS_Application_Medical_Certificate_Form_2022-2023_e.pdf.pdfStiahnuť
  Leták - Will you be my supervisor?06_ESKAS_Will_you_be_my_supervisor_v2021e.pdfStiahnuť
  Usmernenia pre uchádzačov01_Guidelines4Applicants_2022_2023_e_.pdfStiahnuť

  Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.