SAIA, n.o.

MEXIKO - 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého dielaDomovská krajina
Slovensko
Krajina pobytu
Mexiko
Študijný/vedný odbor
UMENIE
Typ podpory
štipendium
Kategória podpory
iné
Cieľová skupina (v čase realizácie)
študent vysokej školy 2. stupňa, doktorand, učiteľ vysokej školy, iné
Trvanie
1 - 6 mesiacov
Zdroj financovania
Štipendijný program Mexickej vlády
Kvóta
v závislosti od finančných prostriedkov programu
Poskytovaná podpora
 • mesačné štipendium vo výške 10 956 mexických pesos (cca 628 US dolars)
 • medzinárodná letecká doprava - ktorú zabezpečí "The Academic Exchange Office" (pokiaľ si kúpi letenku sám štipendista, alebo hosťujúca inštitúcia, výdavky nebudú preplatené!)
 • vnútroštátne cestovné z hlavného mesta Mexico City do miesta umeleckého pobytu a späť do Mexico City - na začiatku a na konci výskumného pobytu, ak sa nachádza prijímajúca inštitúcia mimo Mexico City (akékoľvek ďalšie výdavky ohľadom cestovných nákladov si hradí štipendista sám)
 • zdravotné poistenie od 3. mesiaca štipendijného pobytu (IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social)
Uzávierka pre podávanie žiadostí
priebežne, od 6. apríla 2016 do 15. septembra 2016
Podávanie žiadosti

Prihlášky sa podávajú priebežne, v období od 6. apríla 2016 do 15. septembra 2016, pre pobyty začínajúce najskôr v júni 2016 a najneskôr v novembri 2016. Žiadosti sa podávajú online na https://sigca.sre.gob.mx/login. Žiadosti musia byť podané online najmenej 45 dní pred plánovaným pobytom. 
 
Formulár žiadosti a podkladové materiály

Žiadosť sa predkladá:
 • on-line cez Academic CooperationManagement System:

 • vyplnená žiadosť v online systéme s digitálnou fotografiou
 • životopis 
 • motivácia (vrátane očakávaných cieľov)
 • odborný program schválený prijímajúcou inštitúciou - harmonogram plánovaných aktivít na prijímajúcej inštitúcii, charaketristika projektu s uvedením použitej techniky, materiálov.
 • pozývací list od mexickej prijímajúcej inštitúcie s uvedením miesta a času konania pobytu, v prípade verejnej akademickej alebo kultúrnej inštitúcie list musí byť na oficiálnom hlavičkovom papieri s pečiatkou a  podpisom osoby z vedenia inštitúcie (riaditeľ inštitúcie, vedúci zahraničného oddelenia atď.); v prípade inej ako verejnej akademickej alebo kultúrnej inštitúcie, napr. galérie, štúdia atď je navyše potrebné predložiť aj profil danej inštitúcie a CV vybraného tútora. Ak je tútorom nezávislý umelec, je potrebné predložiť 3 z jeho publikovaných prác (v časopise, novinách atď).
 • digitálne portfólio alebo webstránka najmenej s 5 prácami a 2 náčrtmi prác (s názvom, dátumom vytvorenia a použitej techniky ), preukazujúcich skúsenosti uchádzača v oblasti záujmu, v ktorej žiada o štipendium. V prípade hudobnej tvorby - online link na 3 diela a prípade animácie alebo videa portfĺio v Pdf s 5 prácami, každá z nich musí obsahovať 6 statických obrazov
  (s názvom, dátumom vytvorenia a použitej techniky ).
 • odporúčanie od známeho umelca v domovskej krajine uchádzača podporujúci uchádzača
 • sken prvej a poslednej strany aktuálne platného pasu
 • potvrdenie o zdravotnom stave nie staršie ako 3 mesiace pred podaním žiadosti
 • prehlásenie podpísané žiadateľom vyjadrujúce súhlas so všeobecnými podmienkami programu

V prípade technických problémov s online systémom kontaktujte systémového analytika Edwarda García Mejíu,t. (55) 3686 5100 | egarciam@sre.gob.mx

Všetky dokumenty je potrebné predložiť v španielskom jazyku, alebo s pracovným prekladom do španielskeho jazyka.


Ďalšie dôležité informácie
Umelecký pobyt je určený mierne skúseným umelcom na vytvorenie umeleckej práce v Mexiku pod vedením odborníka z danej oblasti - domáceho alebo zahraničného, ale zároveň rezidenta Mexika. Štipendiá sú určené pre uchádzačov s vysokoškolským vzdelaním v krajinách uvedených vo výzve (aj Slovenská republika); s výnimkou uchádzačov z Latinskej Ameriky.
 • Štipendium sa poskytuje výlučne na vytvorenie umeleckého diela (nie pre výskumníkov, ani divadelníkov)
 • štipendium nezahŕňa účasť na kurzoch a seminároch, ani neponúka možnosť prezentácie, či vystavovania diela vytvoreného počas štipendijného pobytu v Mexiku
 • o štipendium možno žiadať v rámci špeciálneho programu uvedeného vo výzve mexickej vlády na rok 2016, uverejnenej TU
 • uchádzač nemôže byť rezidentom Mexika v čase podávania žiadosti
Prijímajúce inštitúcie:
Uchádzač môže svoj umelecký pobyt absolvovať na akademickej, kultúrnej alebo umeleckej inštitúcii, v štúdiu, môže sa zúčastniť workshopov, taktiež môže byť školený individuálne - umelcom, ktorý sa zaviaže byť mentorom uchádzača, a bude mať k dispozícii priestory/nástroje potrebné na uskutočnenie umeleckého projektu.

Dôležité informácie:
 • štipendijný pobyt nebude za žiadnych okolností dodatočne predĺžený - odporúča sa preto vopred vhodne naplánovať dĺžku štipendijného pobytu
 • o štipendium je nutné žiadať v dostatočnom časovom predstihu (min. 45 dní pred očakávaným nástupom na pobyt)
Administrátor programu
Priebeh výberu
Prílohy
Názov prílohySúbor 
 Artist-residencies ENG.pdfStiahnuť
 Creacion-artistica ESP.pdfStiahnuť
 vseobecne podmienky ESP.pdfStiahnuť

Našli ste v texte neúplné alebo nesprávne informácie? Dajte nám vedieť.